Xia­omi note­book na novej foto­gra­fii vyzerá veľmi podobne ako Mac­book Pro

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 4. júla 2016 / Tech a inovácie

O údaj­nom pri­chá­dza­jú­com Xia­omi note­bo­oku sme toho počuli už naozaj veľa vrá­tane toho, že by mal byť pred­sta­vený v dru­hej polo­vici roka 2016. Tá sa začala práve dnes a dnes sme aj sved­kami nových infor­má­cií o his­to­ricky prvom note­bo­oku od naj­väč­šieho čín­skeho výrobcu smart­fó­nov.

Možno si pamä­táš na nedávny live stream toho naj­po­vo­la­nej­šieho zo Xia­omi, ria­di­teľa Leia Juna, ktorý vtedy fanú­ši­kom pre­zra­dil novinky o nad­chá­dza­jú­cich zaria­de­niach spo­loč­nosti. O note­bo­oku však „nemo­hol zatiaľ hovo­riť“, no aspoň potvr­dil jeho exis­ten­ciu. Potvr­dzuje to aj naj­nov­šia foto­gra­fia, ktorá unikla na verej­nosť. Ide tak o jednu z prvých reál­nych foto­gra­fií pri­pra­vo­va­ného Xia­omi note­bo­oku.

xiaomi-notebook
Po prvom pohľade na foto­gra­fiu určite zba­dáš „nená­padnú“ podob­nosť dizajnu Xia­omi note­bo­oku s dizaj­nom Mac­book Pro od ame­ric­kého Apple. Keďže sa Xia­omi už v minu­losti neta­jilo inšpi­rá­ciou pro­duk­tov od Apple, dalo sa oča­ká­vať, že sa aj nový note­book bude niesť podob­nom duchu. Na vrch­nej strane si môžeme všim­núť pod­svie­tené Xia­omi logo, ďalej strie­bornú hli­ní­kovú kon­štruk­ciu či u Xia­omi dobre známe kar­tó­nové bale­nie, ktoré prav­de­po­dobne dostane aj ich note­book.

Podľa skor­ších povestí oča­ká­vame, že Xia­omi note­book príde v troch veľ­kost­ných varian­toch – s 12,5-palcovým, 13,3-palcovým a 15,6-palcovým disp­le­jom. Po stránke výkonu sa má jed­nať o hard­vér vyš­šej triedy a oča­káva sa agre­sívna cenovka. Xia­omi sa chce s novým note­book vraj zame­rať na mlad­šiu gene­rá­ciu. Ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia by sme sa mohli doč­kať nie­kedy kon­com leta až začiat­kom jesene.

Ďalší obrá­zok mož­ného dizajnu nového Xia­omi: 

xiaomi-notebook-update-rumors-leaked-images-of-mi-notebook-proves-to-be-the-macbook-pro-2016-killer

foto: universityherald.com

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: gizmochina.com

Pridať komentár (0)