Xia­omi note­bo­ok na novej foto­gra­fii vyze­rá veľ­mi podob­ne ako Mac­bo­ok Pro

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 4. júla 2016 / Tech a inovácie

O údaj­nom pri­chá­dza­jú­com Xia­omi note­bo­oku sme toho poču­li už naozaj veľa vrá­ta­ne toho, že by mal byť pred­sta­ve­ný v dru­hej polo­vi­ci roka 2016. Tá sa zača­la prá­ve dnes a dnes sme aj sved­ka­mi nových infor­má­cií o his­to­ric­ky prvom note­bo­oku od naj­väč­šie­ho čín­ske­ho výrob­cu smart­fó­nov.

Mož­no si pamä­táš na nedáv­ny live stre­am toho naj­po­vo­la­nej­šie­ho zo Xia­omi, ria­di­te­ľa Leia Juna, kto­rý vte­dy fanú­ši­kom pre­zra­dil novin­ky o nad­chá­dza­jú­cich zaria­de­niach spo­loč­nos­ti. O note­bo­oku však „nemo­hol zatiaľ hovo­riť“, no aspoň potvr­dil jeho exis­ten­ciu. Potvr­dzu­je to aj naj­nov­šia foto­gra­fia, kto­rá unik­la na verej­nosť. Ide tak o jed­nu z prvých reál­nych foto­gra­fií pri­pra­vo­va­né­ho Xia­omi note­bo­oku.

xiaomi-notebook
Po prvom pohľa­de na foto­gra­fiu urči­te zba­dáš „nená­pad­nú“ podob­nosť dizaj­nu Xia­omi note­bo­oku s dizaj­nom Mac­bo­ok Pro od ame­ric­ké­ho App­le. Keď­že sa Xia­omi už v minu­los­ti neta­ji­lo inšpi­rá­ci­ou pro­duk­tov od App­le, dalo sa oča­ká­vať, že sa aj nový note­bo­ok bude niesť podob­nom duchu. Na vrch­nej stra­ne si môže­me všim­núť pod­svie­te­né Xia­omi logo, ďalej strie­bor­nú hli­ní­ko­vú kon­štruk­ciu či u Xia­omi dob­re zná­me kar­tó­no­vé bale­nie, kto­ré prav­de­po­dob­ne dosta­ne aj ich note­bo­ok.

Pod­ľa skor­ších poves­tí oča­ká­va­me, že Xia­omi note­bo­ok prí­de v troch veľ­kost­ných varian­toch – s 12,5-palcovým, 13,3-palcovým a 15,6-palcovým disp­le­jom. Po strán­ke výko­nu sa má jed­nať o hard­vér vyš­šej trie­dy a oča­ká­va sa agre­sív­na cenov­ka. Xia­omi sa chce s novým note­bo­ok vraj zame­rať na mlad­šiu gene­rá­ciu. Ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia by sme sa moh­li doč­kať nie­ke­dy kon­com leta až začiat­kom jese­ne.

Ďal­ší obrá­zok mož­né­ho dizaj­nu nové­ho Xia­omi: 

xiaomi-notebook-update-rumors-leaked-images-of-mi-notebook-proves-to-be-the-macbook-pro-2016-killer

foto: universityherald.com

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: gizmochina.com

Pridať komentár (0)