Xia­omi ofi­ciálne pred­sta­vilo ďal­šiu power­banku Mi Power 2 s 10 000 mAh kapa­ci­tou a cenou len 11 €

Dávi Igaz / 18. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ako spo­loč­nosť Xia­omi svo­jim fanú­ši­kom pred týžd­ňom sľú­bila, dnes sme sa doč­kali novej power­banky, ktorá roz­šíri už tak bohatú rodinu exter­ných baté­rií o ďalší veľmi poda­rený kúsok. Mi Power 2 zdieľa mnohé vlast­nosti s pred­chod­com, no predsa sa našlo nie­koľko novi­niek.

Power­banka využíva vyso­ko­kva­litné Li-Po baté­rie, ktoré cel­kovo vyka­zujú kapa­citu 10 000 mAh. Nespor­nou výho­dou je aj imple­men­tá­cia dvoj­cest­ného rých­lo­na­bí­ja­nia, ako pre napá­jané zaria­de­nie, tak aj pre samotnú power­banku. Bez­peč­nosť voči neča­ka­ným prob­lé­mom je zaru­čená vďaka čipom spo­loč­nosti Texas Ins­tru­ment. Novinka svojho maji­teľa poteší aj nád­her­ným pré­mi­ovým vzhľa­dom, ktorý tvorí hli­ník s ergo­nó­miou na vyso­kej úrovni pre doko­nalé drža­nie v ruke.

xiaomi-mi-power-25xiaomi-mi-power-23

Cel­ková hmot­nosť Xia­omi Mi Power 2 pred­sta­vuje 217 g. Žiaľ, úplne nepo­cho­pi­teľ­ným kro­kom je odo­bra­tie rever­zi­bil­ného USB Type-C konek­tora, ktorý nahra­dil starší mic­roUSB konek­tor. 4 LED diódy indi­kujú zostá­va­júcu kapa­citu v power­banke a vedľa nich sa nachá­dza tiež tra­dičné zapí­na­cie tla­čidlo. Tro­chu sa ešte pozrime aj do špe­ci­fi­ká­cií vstup­ných a výstup­ných hod­nôt. Pod­po­ro­vané vstupné napä­tia a prúdy sú 5, 9, 12 V /2 A pri výkone 18 W.

xiaomi-mi-power-22xiaomi-mi-power-24

Na výstupe sú pod­po­ro­vané hod­noty 5, 9, 12 V/2,4 A s maxi­mál­nym výko­nom 15 W. Samoz­rejme, opäť je to cena, ktorá láka väč­šinu fanú­ši­kov. Nové zaria­de­nie z dielne čín­skeho giganta ťa vyjde len na 79 juanov, čo pred­sta­vuje 11 €. Cez tra­dič­ných pre­daj­cov však treba oča­ká­vať mierne vyš­šiu cenu.

xiaomi-mi-power-21xiaomi-mi-power-2
Pridať komentár (0)