Xia­omi ofi­ciál­ne pred­sta­vi­lo ďal­šiu power­ban­ku Mi Power 2 s 10 000 mAh kapa­ci­tou a cenou len 11 €

Dávi Igaz / 18. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ako spo­loč­nosť Xia­omi svo­jim fanú­ši­kom pred týžd­ňom sľú­bi­la, dnes sme sa doč­ka­li novej power­ban­ky, kto­rá roz­ší­ri už tak boha­tú rodi­nu exter­ných baté­rií o ďal­ší veľ­mi poda­re­ný kúsok. Mi Power 2 zdie­ľa mno­hé vlast­nos­ti s pred­chod­com, no pred­sa sa našlo nie­koľ­ko novi­niek.

Power­ban­ka využí­va vyso­ko­kva­lit­né Li-Po baté­rie, kto­ré cel­ko­vo vyka­zu­jú kapa­ci­tu 10 000 mAh. Nespor­nou výho­dou je aj imple­men­tá­cia dvoj­cest­né­ho rých­lo­na­bí­ja­nia, ako pre napá­ja­né zaria­de­nie, tak aj pre samot­nú power­ban­ku. Bez­peč­nosť voči neča­ka­ným prob­lé­mom je zaru­če­ná vďa­ka čipom spo­loč­nos­ti Texas Ins­tru­ment. Novin­ka svoj­ho maji­te­ľa pote­ší aj nád­her­ným pré­mi­ovým vzhľa­dom, kto­rý tvo­rí hli­ník s ergo­nó­mi­ou na vyso­kej úrov­ni pre doko­na­lé drža­nie v ruke.

xiaomi-mi-power-25xiaomi-mi-power-23

Cel­ko­vá hmot­nosť Xia­omi Mi Power 2 pred­sta­vu­je 217 g. Žiaľ, úpl­ne nepo­cho­pi­teľ­ným kro­kom je odo­bra­tie rever­zi­bil­né­ho USB Type-C konek­to­ra, kto­rý nahra­dil star­ší mic­roUSB konek­tor. 4 LED dió­dy indi­ku­jú zostá­va­jú­cu kapa­ci­tu v power­ban­ke a ved­ľa nich sa nachá­dza tiež tra­dič­né zapí­na­cie tla­čid­lo. Tro­chu sa ešte pozri­me aj do špe­ci­fi­ká­cií vstup­ných a výstup­ných hod­nôt. Pod­po­ro­va­né vstup­né napä­tia a prú­dy sú 5, 9, 12 V /2 A pri výko­ne 18 W.

xiaomi-mi-power-22xiaomi-mi-power-24

Na výstu­pe sú pod­po­ro­va­né hod­no­ty 5, 9, 12 V/2,4 A s maxi­mál­nym výko­nom 15 W. Samoz­rej­me, opäť je to cena, kto­rá láka väč­ši­nu fanú­ši­kov. Nové zaria­de­nie z diel­ne čín­ske­ho gigan­ta ťa vyj­de len na 79 juanov, čo pred­sta­vu­je 11 €. Cez tra­dič­ných pre­daj­cov však tre­ba oča­ká­vať mier­ne vyš­šiu cenu.

xiaomi-mi-power-21xiaomi-mi-power-2
Pridať komentár (0)