Xia­omi ofi­ciálne zní­žilo ceny všet­kých troch ver­zií Mi5 o tak­mer 30 €!

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 16. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi Mi5 bol síce pred­sta­vený už tak­mer pred šies­timi mesiacmi, no napriek tomu sa zdá, ako by to bolo len včera. Už pri pred­sta­vení zau­jal parád­nou výba­vou a v tom čase rela­tívne níz­kou cenov­kou.

Počas uply­nu­lých šies­tich mesia­cov cena pomaly, ale isto kle­sala a Xia­omi sa teraz ofi­ciálne roz­hodlo cenu zní­žiť. Jedná sa o zní­že­nie ofi­ciál­nej ceny pre Čínu, no pre­ja­viť by sa to malo aj u tra­dič­ných pre­daj­coch a Xia­omi Mi5 tak lac­nej­šie kúpime aj my. Nová cenová poli­tika je teda nasle­dovná:

  • Xia­omi Mi5 Stan­dard (3 GB RAM + 32 GB ROM) – 1799 juanov = 242 €
  • Xia­omi Mi5 High (3 GB RAM + 64 GB ROM) – 2099 juanov = 282 €
  • Xia­omi Mi5 Pro (4 GB RAM + 128 GB ROM) – 2499 juanov = 336 €
xiaomi-mi5-recenzia-nahlad3

Niž­šie ceny sa síce zatiaľ u väč­šiny pre­daj­cov nepre­ja­vili, no oča­ká­vame, že sa tak stane v najb­liž­ších dňoch. Ak ste teda kúpu Xia­omi Mi5 odkla­dali a čakali na niž­šiu cenu, teraz nadi­šiel ten správny čas. Čín­sky gigant medzi­tým v tichosti zní­žil cenu aj pre low-end Redmi 3X, čo je vlastne rov­nako vyba­vený model ako Redmi 3S, no je špe­ciálne určený pre ope­rá­tora China Uni­con. Jeho ofi­ciálna cena teraz činí 799 juanov, teda okolo 107 €.

xiaomi-mi5-cierna

V prí­pade, že nech­cete čakať na zní­že­nie cien v zahra­nič­ných e-sho­poch, môžete využiť naše exklu­zívne kupóny pre 32 GB a 64 GB ver­ziu aktu­ál­nej vlaj­ko­vej lodi čín­skeho giganta. Po apli­ko­vaní zľavy sú ceny naozaj výborné a čereš­nič­kou na torte je 2 ročná záruka, ktorú e-shop iBuygou.com posky­tuje.

Tele­fóny s dvoj­roč­nou záru­kou Xia­omi Mi5 32 GB biely a Xia­omi Mi5 64 GB biely kúpiš so zľa­vo­vými kupónmi (Fonyz­ci­ny­1199 a Fonyz­ci­ny­1499) v hod­note 10,79 € a 13,49 € za ceny 287 € a 319 €.

FONY Z CINYzdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)