Xia­omi pra­cu­je na novom Xia­omi Mi6. Načú­va aj pria­niam fanú­ši­kov a dáva mož­nosť výbe­ru špe­ci­fi­ká­cií!

Michal Mitro / 27. októbra 2016 / Tech a inovácie

Neubeh­lo veľa času od pred­sta­ve­nia posled­ných novi­niek spo­loč­nos­ti Xia­omi a inter­ne­tom už kolu­jú sprá­vy o novom Xia­omi Mi 6. Pod­ľa tých­to správ má spo­loč­nosť pra­co­vať na nástup­co­vi popu­lár­nej Mi 5-ky. To však nie je všet­ko! Spo­loč­nosť ten­to­krát zrej­me vypo­ču­je aj pria­nia zákaz­ní­kov.

Ani pár dní po pred­sta­ve­ní novi­niek Xia­omi Mi Note 2, Mi MIX a vir­tu­ál­nej rea­li­ty pre smart­fó­ny, Xia­omi Mi VR, spo­loč­nosť nestrá­ca čas. Aj keď má iste plné ruky prá­ce s tými­to novin­ka­mi, našla si však aj čas pri­pra­vo­vať nové­ho nástup­cu Xia­omi Mi5. Nová Mi6-ka by moh­la prí­sť už v prvom kvar­tá­li budú­ce­ho roka. Spo­loč­nosť však posu­nu­la vývoj nové­ho zaria­de­nia na vyš­šiu úro­veň. V zne­ní hes­la: „Náš zákaz­ník, náš pán.“, Xia­omi chce, aby si zákaz­ní­ci sami vybra­li špe­ci­fi­ká­cie, kto­ré bude pri­pra­vo­va­ná novin­ka ponú­kať a spus­ti­la inter­ne­to­vú anke­tu, v kto­rej sú uve­de­né mož­né para­met­re pre nový Mi6.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-5

Chys­ta­ná novin­ka by mala byť na pred­nej stra­ne vyba­ve­ná 5,2″ ale­bo 5,5″ disp­le­jom a cena sa bude pohy­bo­vať na úrov­ni 275 €. Všet­ky mož­nos­ti, kto­ré spo­loč­nosť zákaz­ní­kom v anke­te ponú­ka sú pri­naj­men­šom zau­jí­ma­vé. Teraz je len na nás, uží­va­te­ľoch, aké para­met­re vyhra­jú anke­tu a moh­li by byť v novom Xia­omi Mi6 pou­ži­té. Vývoj smart­fó­nov ide rake­to­vým tem­pom vpred, pre­to je mož­né, že pri pred­sta­ve­ní novin­ky bude jej výba­va mier­ne pozme­ne­ná. Všet­ko však ešte uká­že čas a dúfa­me, že nás Xia­omi zno­va nie­čim prek­va­pí. Kto­rú z tých­to špe­ci­fi­ká­cií by ste si vybra­li vy ?

Ponú­ka­né para­met­re pre Xia­omi Mi 6 v anke­te:

  1. Snapd­ra­gon 8xx pro­ce­sor + 20 MPx foto­apa­rát + 4 GB RAM + 32 GB ROM + ľah­ká hli­ní­ko­vá kon­štruk­cia
  2. Snapd­ra­gon 65x pro­ce­sor + duál­ny foto­apa­rát + optic­ká sta­bi­li­zá­cia + 4 GB RAM + 64 GB ROM + zakri­ve­né skle­ne­né telo
  3. Snapd­ra­gon 65x pro­ce­sor+ duál­ny foto­apa­rát + bez optic­kej sta­bi­li­zá­cie + 6 GB RAM + 64 GB ROM + ľah­ká hli­ní­ko­vá kon­štruk­cia
fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)