Xia­omi pra­cuje na novom Xia­omi Mi6. Načúva aj pria­niam fanú­ši­kov a dáva mož­nosť výberu špe­ci­fi­ká­cií!

Michal Mitro / 27. októbra 2016 / Tech a inovácie

Neubehlo veľa času od pred­sta­ve­nia posled­ných novi­niek spo­loč­nosti Xia­omi a inter­ne­tom už kolujú správy o novom Xia­omi Mi 6. Podľa týchto správ má spo­loč­nosť pra­co­vať na nástup­covi popu­lár­nej Mi 5-ky. To však nie je všetko! Spo­loč­nosť ten­to­krát zrejme vypo­čuje aj pria­nia zákaz­ní­kov.

Ani pár dní po pred­sta­vení novi­niek Xia­omi Mi Note 2, Mi MIX a vir­tu­ál­nej rea­lity pre smart­fóny, Xia­omi Mi VR, spo­loč­nosť nestráca čas. Aj keď má iste plné ruky práce s týmito novin­kami, našla si však aj čas pri­pra­vo­vať nového nástupcu Xia­omi Mi5. Nová Mi6-ka by mohla prísť už v prvom kvar­táli budú­ceho roka. Spo­loč­nosť však posu­nula vývoj nového zaria­de­nia na vyš­šiu úro­veň. V znení hesla: „Náš zákaz­ník, náš pán.“, Xia­omi chce, aby si zákaz­níci sami vybrali špe­ci­fi­ká­cie, ktoré bude pri­pra­vo­vaná novinka ponú­kať a spus­tila inter­ne­tovú anketu, v kto­rej sú uve­dené možné para­metre pre nový Mi6.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-5

Chys­taná novinka by mala byť na pred­nej strane vyba­vená 5,2″ alebo 5,5″ disp­le­jom a cena sa bude pohy­bo­vať na úrovni 275 €. Všetky mož­nosti, ktoré spo­loč­nosť zákaz­ní­kom v ankete ponúka sú pri­naj­men­šom zau­jí­mavé. Teraz je len na nás, uží­va­te­ľoch, aké para­metre vyhrajú anketu a mohli by byť v novom Xia­omi Mi6 pou­žité. Vývoj smart­fó­nov ide rake­to­vým tem­pom vpred, preto je možné, že pri pred­sta­vení novinky bude jej výbava mierne pozme­nená. Všetko však ešte ukáže čas a dúfame, že nás Xia­omi znova nie­čim prek­vapí. Ktorú z týchto špe­ci­fi­ká­cií by ste si vybrali vy ?

Ponú­kané para­metre pre Xia­omi Mi 6 v ankete:

  1. Snapd­ra­gon 8xx pro­ce­sor + 20 MPx foto­apa­rát + 4 GB RAM + 32 GB ROM + ľahká hli­ní­ková kon­štruk­cia
  2. Snapd­ra­gon 65x pro­ce­sor + duálny foto­apa­rát + optická sta­bi­li­zá­cia + 4 GB RAM + 64 GB ROM + zakri­vené skle­nené telo
  3. Snapd­ra­gon 65x pro­ce­sor+ duálny foto­apa­rát + bez optic­kej sta­bi­li­zá­cie + 6 GB RAM + 64 GB ROM + ľahká hli­ní­ková kon­štruk­cia
fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)