Xia­omi pre­dalo viac ako 2 mili­óny smartp­ho­nov za 12 hodín

Tomáš Kahn / 9. apríla 2015 / Business

Čín­sky výrobca smartp­ho­nov Xia­omi roz­ší­ril svoju malo­ob­chodnú sieť pre­dajní po celej Indií a hneď počas prvého dňa pre­daja, kedy spus­til masívnu akciu, sa mu poda­rilo pre­dať viac ako 2 mili­óny smartp­ho­nov.

Celá akcia sa usku­toč­nila včera pod náz­vom “fan fes­ti­val” a kupu­júci ju mohli využiť cel­kovo v 7 kra­ji­nách Ázie. Cel­kovo sa im počas vče­raj­šieho dňa, iba za 12 hodín, poda­rilo pre­dať neuve­ri­teľ­ných 2.12 mili­óna smartp­ho­nov v cel­ko­vej hod­note $335 mili­ó­nov. Táto akcia sa usku­toč­nila pri prí­le­ži­tosti pia­teho výro­čia vzniku Xia­omi a jej cie­ľom bolo poko­riť čísla pre­daj­nosti podob­nej akcie, čo sa im aj poda­rilo. Spo­loč­nosť Xia­omi vydala následne vyhlá­se­nie, v kto­rom uviedla, že Xia­omi je plno­hod­notná inter­ne­tová spo­loč­nosť a ich e-com­merce model je mimo­riadne úspeš­ným spô­so­bom, ako oslo­vo­vať ich zákaz­ní­kov.

Xia­omi sa snaží okolo svoje značky vybu­do­vať pre­dov­šet­kým hype, aby bola stále na očiach a pre­dov­šet­kým, aby maji­te­lia tejto značky smartp­ho­nov boli hrdý na to, že vlast­nia Xia­omi. Pek­ným prí­kla­dom je naprí­klad aj to, že spo­loč­nosť uspo­ra­díva pra­vi­delne večierky pre stovky ľudí, ktorí sú náhodne vybe­raný spo­me­dzi maji­te­ľov Xia­omi. Tieto večierky využíva spo­loč­nosť na to, aby sa uží­va­te­lia mohli priamo poroz­prá­vať s mana­žérmi a vývo­jármi Xia­omi, ktorý pri tejto prí­le­ži­tosti dostanú naj­lep­šiu spätnú väzbu priamo od uží­va­te­ľov. Tento vzťah medzi Xia­omi a jej uží­va­teľmi je preto jedi­nečný.

Xia­omi sa v minu­lom roku poda­rilo pre­dať viac ako 60 mili­ó­nov kusov smartp­ho­nov, pre tento rok si dala spo­loč­nosť za cieľ zvý­šiť pre­daje a cel­kovo by chceli pre­dať až 100 mili­ó­nov. Tento čín­sky výrobca smartp­ho­nov sa už teraz môže pochvá­liť tre­tím mies­tom v pre­daj­nosti smartp­ho­nov na svete. Na prvom a dru­hom mieste sa nachá­dzajú už iba giganti ako Apple a Sam­sung.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)