Xia­omi Redmi 3S obda­rený 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom a mohut­nou 4100 mAh baté­riou je dostupný za neodo­la­teľnú sumu 126 €

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 23. septembra 2016 / Tech a inovácie

Týmto zaria­de­ním je pomy­selný kráľ všet­kých low-endov, Xia­omi Redmi 3S.

Ten je svo­jou výba­vou určený menej nároč­ným pou­ží­va­te­ľom, pre kto­rých je dôle­žité kva­litné kon­štrukčné spra­co­va­nie, oku laho­diaci dizajn či odla­dený a pre­pra­co­vaný ope­račný sys­tém. Redmi 3S tieto požia­davky doko­nale spĺňa, ba čo viac, ponúka aj čo to navyše. Zmie­nená kva­lita kon­štrukč­ného spra­co­va­nia je docie­lená pré­mi­ovým hli­ní­kom, ktorý sa nachá­dza na celom zaria­dení, s výnim­kou plas­to­vých pre­de­lov na vyve­de­nie antén. Kva­litný hli­ník ďalej na pred­nej strane pre­chá­dza do odol­ného skla, ktoré má za úlohu chrá­niť 5-pal­cový IPS panel pred poško­de­ním. Tento disp­lej dosa­huje roz­lí­še­nie 1280 x 720 pixe­lov a zobra­zo­vaču vďa­číme aj za kom­paktné roz­mery smart­fónu.

xiaomi-redmi-3s-v-zlave-3

Nad ním sa nachá­dza sen­zor pri­blí­že­nia, hovo­rový repro­duk­tor, ale aj 5 MPx sel­fie kamera s clo­nou f/2.2. Pries­tor pod disp­le­jom zas vypĺňa tro­j­ica kapa­cit­ných tla­či­diel. Pri detail­nej­šom pohľade na zadnú stranu si môžeme všim­núť 13 MPx hlavný foto­apa­rát s fázo­vým zaos­tro­va­ním, clo­nou f/2.0 či LED bles­kom. Ďalej zadná strana ponúka ske­ner odtlač­kov, hlavný repro­duk­tor a logo výrobcu. Veľké veci sa však nachá­dzajú pod ňou. Kon­krétne je tam umiest­nený mozog celého smart­fónu, pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 430. Ten dis­po­nuje ôsmimi jad­rami roz­de­le­nými do dvoch clus­te­rov.

xiaomi-redmi-3s-v-zlave-2

Gra­fické výpočty obstará jed­notka Adreno 505 a svižný mul­ti­tas­king zabez­pečí RAM-ka o veľ­kosti 3 GB. Interné úlo­žisko s veľ­kos­ťou 32 GB sa dá roz­ší­riť pomo­cou mic­roSD karty o ďal­ších 128 GB. Nedávno pred­sta­vené zaria­de­nie tiež ponúka obrov­skú 4100 mAh baté­riu, ktorá vzhľa­dom na kom­pakt­nosť disp­leja zabez­pe­čuje nad­mernú výdrž na jedno nabi­tie. Rov­nako sme sa doč­kali aj hyb­rid­ného Dual­SIM slotu avšak, bohu­žiaľ, bez pod­pory 800 mHz LTE pásma. Po soft­vé­ro­vej stránke má Xia­omi Redmi 3S čo doči­ne­nia s dobre zná­mym Andro­idom 6.0 Marsh­mal­low oba­le­ným do nad­stavby MIUI. Dostupné sú 3 farebné ver­zie a naj­lac­nej­šia z nich je strie­borná, kto­rej cena klesne s pou­ži­tím kupónu Red­mi­3SEB na fan­tas­tic­kých 126 €.

xiaomi-redmi-3s-v-zlavefony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)