Y Soft Ven­tu­res inves­tuje do Sewia!

Martin Kráľ / 9. septembra 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Sewio Networks slávi úspech. Prvá inves­tí­cia Y Soft Ven­tu­res v seg­mente IOT ide práve do Sewia. Táto mladá firma, so síd­lom v Čes­kej repub­like, sa zame­riava na posky­to­va­nie pres­nej loka­li­zá­cie vo vnútri budov, pri­čom pou­žíva jedi­nečnú bez­drô­tovú tech­no­ló­giu.

Tá pre­ko­náva súčasné loka­li­začné sys­témy zalo­žené na Wi-Fi alebo tech­no­ló­gii iBe­a­con a môže plne nahra­diť dnešný GPS sys­tém v oblas­tiach, kde nie je jeho pres­nosť a pokry­tie dosta­ču­júci. Vďaka tech­no­ló­gii urče­nia pozí­cie s pres­nos­ťou na nie­koľko cen­ti­met­rov sa tejto spo­loč­nosti otvá­rajú nové apli­ká­cie a trhy, kto­rým dote­raz také mož­nosti chý­bali. 

Okrem poskyt­nu­tia inves­tí­cie vo výške jed­ného mili­óna dolá­rov je schopná spo­loč­nosť Y Soft Ven­tu­res, ktorá je ven­ture kapi­tá­lo­vou odno­žou spo­loč­nosti Y Soft Cor­po­ra­tion, ponúk­nuť firme Sewio zdroje na urých­le­nie ich cesty za úspe­chom. Y Soft Ven­tu­res navyše posky­tuje sľub­ným začí­na­jú­cim fir­mám okrem finan­cií aj výrobné, dis­tri­bučné, logis­tické a mar­ke­tin­gové zdroje.

Y Soft a Sewio začali svoj úspech veľmi podob­ným spô­so­bom, a to vďaka spo­lu­práci s Juho­mo­rav­ským Ino­vač­ným cen­trom (JIC). “Pod­ni­ka­nie sme sa roz­hodli nakop­núť v star­tup prog­rame JIC MAS­TER Juho­mo­rav­ského ino­vač­ného cen­tra, zís­kali sme v ňom veľa rád a kon­tak­tov,” uvá­dza Milan Šimek zo Sewio. V minu­losti obdo­bou prog­ramu pre­šiel aj Y Soft, ktorý dnes ako hlavný par­tner akce­le­rá­tora JIC STAR­CUBE hľadá podobné pro­jekty spá­ja­júce hard­vér a soft­vér pre prí­padnú inves­tí­ciu. Toto je krásny dôkaz toho ako sa zo star­tupu (Y Soft) môže stať už one­dlho kľú­čový inves­tor sku­pu­júci tech­no­ló­giu ďal­ších men­ších star­tu­pov.

O spo­loč­nosti Sewio Networks

Rie­še­nie Sewio pou­žíva dáta z pres­nej loka­li­zá­cie a bez­drô­tové sen­zory, ktoré pomá­hajú nájsť, chrá­niť, opti­ma­li­zo­vať alebo kon­tro­lo­vať veci, na kto­rých záleží naj­viac — ľudí, zaria­de­nia a maje­tok. Vďaka pou­ži­tiu širo­ko­pás­mo­vej bez­drô­tové tech­no­ló­gie, loka­li­zá­ciu v reál­nom čase a moder­ným webo­vým tech­no­ló­giám pre moni­to­ring a manaž­ment sa rie­še­nie Sewio pou­žíva na ochranu bez­peč­nosti zamest­nan­cov a stro­jov, nachá­dza­nie úspor vo výrobe a skla­do­vaní a vylep­šo­va­nie pro­ce­sov. Sewio pro­dukty sa pou­ží­vajú v celej škále prie­my­sel­ných odvetví, vrá­tane auto­mo­bi­lo­vého a bán­skeho prie­myslu, skla­do­va­nia, logis­tiky, zábavy, malo­ob­chodu a zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti. Viac infor­má­cií zís­kate na www.sewio.net 

Tím Sewio: zľava Mar­tin Leix­ner a Tamáš Pál (hard­vé­roví inži­nieri), Lubo­mír Mráz (CTO), Tomáš Kočan (soft­vé­rový inži­nier) a Milan Šimek (CEO).

O spo­loč­nosti Y Soft Ven­tu­res

Y Soft Ven­tu­res je ven­ture kapi­tá­lo­vou odno­žou spo­loč­nosti Y Soft Cor­po­ra­tion. Na základe prí­stupu “inves­to­va­ných smart money” má táto sku­pina za cieľ inves­to­vať do ino­va­tív­nych star­tu­pov, kto­rých nádejné pro­dukty kom­bi­nujú soft­vér a hard­vér a chcú posky­to­vať rie­še­nia s roz­siah­lym poten­ciá­lom.
www.ysoftventures.com.

JIC (Juho­mo­rav­ské ino­vačné cen­trum)

JIC pod­po­ruje ľudí vo vytvá­raní a roz­voji firiem, ktoré menia svet. Jeho služby využí­vajú začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia vo fáze prvot­ného nápadu, rýchlo ras­túce star­tupy a aj zave­dené tech­no­lo­gické firmy. Za 12 rokov svo­jej exis­ten­cie akce­le­ro­val viac ako 200 ino­va­tív­nych spo­loč­ností, pod­po­ril spo­lu­prácu ved­cov a firiem v cel­ko­vej hod­note 49 mili­ó­nov korún a bol u vzniku 30 star­tu­po­vých firiem, ktoré zís­kali cel­kovú inves­tí­ciu vyše 122 mili­ó­nov korún. www.jic.cz 

zdroj:jic.cz

Pridať komentár (0)