Je to tu, Yahoo čaká ponuky na kúpu svojho core biz­nisu

Dominika Kováčová / 30. marca 2016 / Business

Yahoo Inc. sta­no­vilo do 11. apríla konečný ter­mín na pred­lo­že­nie pred­bež­nej ponuky na pre­daj svojho core biz­nisu a jej ázij­ských inves­tí­cií. Infor­mo­val o tom The Wall Street Jour­nal v pon­de­lok s odvo­la­ním na zdroje.

Yahoo už posky­tol poten­ciál­nym dra­ži­te­ľom ich spo­loč­nosti pod­rob­nosti týka­júce sa finan­co­va­nia, pod­mie­nok a osved­čení, ktoré by mali byť spl­nené, a ďalej aké kľú­čové pred­po­klady by mali spl­niť, aby s nimi uzav­reli dohodu o pre­daji spo­loč­nosti. Písal o tom den­ník s cito­va­ním z listu, ktorý obdr­žal možný záu­jemca tejto ponuky.

Sta­no­ve­nie ter­mínu odo­vzda­nia pred­bež­ných ponúk na kúpu Yahoo v apríli by malo zna­me­nať, že Yahoo by mohlo uzav­rieť dohodu o pre­daji už v júni alebo v júli tohto roku, uvie­dol ďalej den­ník.

Miz­núci prie­kop­ník inter­netu Yahoo sa začal dra­žiť vo feb­ru­ári po tom, čo odlo­žil plány vyčle­niť svoj podiel v čín­skom gigante elek­tro­nic­kého obcho­do­va­nia Ali­baba Group Hol­ding Ltd.

gettyimages-461277899

foto: businessinsider.com

Správa hedžo­vých fon­dov a inves­tičná poradňa, spo­loč­nosť Star­bo­ard Value LP, ktorá vlastní 1,7 % spo­loč­nosti Yahoo začala bojo­vať proti Yahoo minulý týž­deň v snahe zvr­hnúť celú radu a dosa­diť na post ria­di­teľa firmy nimi navr­hnu­tého kan­di­dáta, píšu o tom v otvo­re­nom liste pre Yahoo.

Medzi spo­loč­nosti, od kto­rých sa oča­káva, že sa budú uchá­dzať o spo­lu­prácu s Yahoo pat­ria tele­ko­mu­ni­kačná spo­loč­nosť Veri­zon Com­mu­ni­ca­ti­ons Inc. a vyda­va­teľ­stvo Time Inc., zatiaľ čo nie­ktoré súkromné spo­loč­nosti už plá­nujú vzá­jomné spo­je­nie a následne pred­lo­že­nie návrhov spo­loč­nosti Yahoo.

Yahoo-billboard-Daniel-Spisak-Flickr-930x614

foto: businessinsider.com

zdroj: venturebeat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)