Yahoo — poží­rač star­tupů

Luky Gašparík / 14. august 2014 / Tools a produktivita

Byly časy, kdy byl Yahoo jed­nou z nejús­pěš­něj­ších IT spo­leč­ností světa. Něco se však změnilo? Na titulky novin se dostá­vali hlavně zprávy o mega­lo­man­ských kúpach růz­ných fir­mi­ček a star­tupů. Kde jsou však dnes?

Těžké miliardy inves­to­val Yahoo do star­tupů od Flickru až po Tum­blr. Když si proh­léd­nete všechny akvi­zice Yahoo od roku 1999, tak se vám až hlava zatočí. Miliarda sem — miliarda tam, ale které tyto inves­tice opravdu Yahoo něco při­nesli? To je otázka, na kte­rou se vsa­dím, že ani CEO Marissa Mayer nebude mít jed­no­znač­nou odpo­věď. Yahoo se stal spíše zná­mým jako “star­tup kil­ler”, pro­tože mnoho krát inves­to­val do spo­leč­nosti obrov­skou sumu a později vinou nespráv­ného mana­ge­mentu jejich hod­notu abso­lutně zru­ino­vali. Pouze během May­erinho vedení kou­pil Yahoo 38 star­tupů. Tip­nete si, kolik z nich ještě nabízí své služby? Přesně 7! Pro ty, co mají prob­lém s mate­ma­ti­kou to zna­mená, že 31 z nich museli zavřít.

Vez­měme si to tedy popo­řadě:

GeoCi­ties — 1999

Píše se rok 1999 a Yahoo sku­puje stránky GeoCi­ties, v té době třetí nej­navš­těvo­va­nější stránku na světě!!! Podle dneš­ních stan­dardů bychom GeoCi­ties možná dokonce nazvali něja­kým pra­věkým před­chůd­cem sociál­ních sítí. Fan­tas­tická akvi­zice z pohledu Yahoo (vždyť jich to stálo i řád­nou sumu — “jen” 3,5 miliardy).

Píše se rok 2009 a GeoCi­ties ozna­muje co? Přesně, že ruší svou čin­nost na území USA. Cel­kem boles­tivý fail. Dodnes se nazývá tato neslavná udá­lost jako “black hole of the social media”. Když jsem si ale podí­val jako stránka vypa­dala ještě v roce 2009, ani se tomu nedi­vím.

Flickr — 2005

Nej­lep­ším pří­kla­dem je již zmí­něný Flickr. Jed­noho času byl Flickr brán jako nej­lepší onli­nová foto-sha­rin­gová služba. Nic­méně v roce 2005 je kou­pil Yahoo a pohádky byl konec. Zakla­da­tel Ste­ward But­ter­field se musel velmi potěšit, pro­tože Flickr zalo­žil jen rok před­tím a suc­cessu si asi moc neužil. But­ter­field se pochlu­bil pro Busi­nes­sIn­si­der, že tyto časy byly pro něj opravdu frus­tru­jící a spo­lu­práce s Yahoo byla náročná, pro­tože komu­ni­kace v rámci firmy byla kata­stro­fální. Flickr stál sice 40 mili­onů, ale ve srov­nání s ostat­ními “inves­ti­cemi”, jsou to jen zrnka v písku.

Deli­ci­ous — 2005

Znovu jsme v roce 2005 a u Yahoo to vypadá, že se začíná obje­vo­vat syn­drom séri­ového vraha. Spo­leč­nost se zaměřo­vala na do té doby ještě docela novinku “social book­mar­king” a byla v tom docela úspěšná. Odbor­níci na social mar­ke­ting (pokud tehdy už vůbec nějací exis­to­vali) před­po­věděli Deli­ci­ous skvělou a úspěš­nou budouc­nost. Samo­zřejmě pokud ji nekou­pil Yahoo. Pře­vážná vět­šina uži­va­te­lem byla z Indie a nevěděla se zto­tož­nit s novým maji­te­lem. 2011 se Deli­ci­ous roz­hodli kou­pit kluci z You­tube, ale ani to nepo­mohlo a firma pomalu zaka­pala.

2013 — různý trash bez jasné vize

Je sice pravda, že Marissa Mayer jde tro­chu jinou ces­tou než dosud. Odbo­čila od naku­po­vání popu­lár­ních strá­nek a slu­žeb. Místo toho se roz­hodla naku­po­vat malé sta­rupy, které mají často­krát prob­lémy a kde je jen malá prav­děpo­dob­nost, že by nabídku od Yahoo odmítli, pro­tože by jinak možná … zemřeli :).

A co bude dál dělat Yahoo? Naku­po­vat, naku­po­vat a znovu naku­po­vat pokud bude za co. A když už nebude za co, tak jej lze koupě Face­book za něja­kých ima­gi­nár­ních 500 miliard :).

Zdroj: BI, readwrite.com, valleywag.gawker.com

Pridať komentár (0)