Yerd­na 3D: Slo­ven­ská 3D tla­čia­reň za výbor­nú cenu spus­ti­la kam­paň!

Martin Bohunický / 10. februára 2016 / Tech a inovácie

3D tla­čiar­ne sú novou čier­nou. Ak majú neja­ké pro­jek­ty na Indie­go­go naj­väč­šie zastú­pe­nie, tak sú to zrej­me prá­ve tie­to mašin­ky.

Aj to je mož­no dôvo­dom, pre­čo slo­ven­ská 3D tla­čia­reň Yerd­na 3D nevyz­bie­ra­la ani dolár. Nie je to zle nasta­ve­nou kam­pa­ňou, no kon­ku­ren­cia je zrej­me pri­veľ­ká. Je to ško­da, pre­to­že ten­to slo­ven­ský pro­dukt vyze­rá fakt dob­re.

Hlav­nou moti­vá­ci­ou je pod­ľa slov auto­ra Andre­ja prá­ve to, že 3D tla­čiar­ne sú buď lac­né a nepou­ži­teľ­né hrač­ky pre deti, ale­bo nekom­pakt­né a pre­dra­že­né stro­je, nepou­ži­teľ­né pre bež­né­ho zákaz­ní­ka. Pre­to sa roz­ho­dol prí­sť s kom­pro­mi­som — tla­čiar­ňou s roz­mer­mi 30 x 30 x 30 cm, kva­lit­ný­mi 8mm a 6mm tyča­mi a pev­nou kon­štruk­ci­ou. Výsled­kom je Yerd­na 3D.

qjdq759bcid7bfpturch

zdroj: indiegogo.com

Ako sa píše v kam­pa­ni, tro­ma hlav­ný­mi cieľ­mi boli:

1.Kompaktná tla­čia­reň na stôl k počí­ta­ču

2.Pevná kon­štruk­cia, pre­to­že malé 3D tla­čiar­ne sú väč­ši­nou skôr hrač­ka­mi

3.Dobrá cena

Výsled­kom je tla­čia­reň, kto­rá obsa­hu­je zabu­do­va­ný disp­lej, doká­že čítať SD kar­ty a teda na tlač nepot­re­bu­ješ počí­tač, pri­po­je­nie cez USB port a open sour­ce fir­mwa­re, s kto­rý­mi sa môžu pohrať všet­ci tech­nic­ky zdat­ní nad­šen­ci.

Pro­jekt je momen­tál­ne plne funkč­ný a otes­to­va­ný, potre­bu­je len finan­cie. A tu pri­chá­dza naj­väč­ší prob­lém. Yerd­na 3D je síce dob­rý pro­dukt, no oči­vid­ne je tu prob­lém s pro­pa­gá­ci­ou. Cha­la­ni majú na face­bo­oko­vej strán­ke menej ako 30 laj­kov a z cie­ľo­vej sumy 30 000 dolá­rov nevyz­bie­ra­li zatiaľ ani cent. Úspech cro­wd­fun­din­go­vých kam­pa­ní sa totiž čas­to odví­ja prá­ve od iných fak­to­rov, než je samot­ný pro­dukt. 

Pro­jekt Yerd­na 3D môžeš pod­po­riť tu.  A túto šikov­nú tla­čia­reň môžeš mať doma za $359 dolá­rov, čo je v pre­poč­te menej ako 320 eur.

projekt

Zdroj: indiegogo.com, titul­ná foto: sashe.sk

Pridať komentár (0)