Yerdna 3D: Slo­ven­ská 3D tla­čia­reň za výbornú cenu spus­tila kam­paň!

Martin Bohunický / 10. februára 2016 / Tech a inovácie

3D tla­čiarne sú novou čier­nou. Ak majú nejaké pro­jekty na Indie­gogo naj­väč­šie zastú­pe­nie, tak sú to zrejme práve tieto mašinky.

Aj to je možno dôvo­dom, prečo slo­ven­ská 3D tla­čia­reň Yerdna 3D nevyz­bie­rala ani dolár. Nie je to zle nasta­ve­nou kam­pa­ňou, no kon­ku­ren­cia je zrejme pri­veľká. Je to škoda, pre­tože tento slo­ven­ský pro­dukt vyzerá fakt dobre.

Hlav­nou moti­vá­ciou je podľa slov autora Andreja práve to, že 3D tla­čiarne sú buď lacné a nepou­ži­teľné hračky pre deti, alebo nekom­paktné a pre­dra­žené stroje, nepou­ži­teľné pre bež­ného zákaz­níka. Preto sa roz­ho­dol prísť s kom­pro­mi­som — tla­čiar­ňou s roz­mermi 30 x 30 x 30 cm, kva­lit­nými 8mm a 6mm tyčami a pev­nou kon­štruk­ciou. Výsled­kom je Yerdna 3D.

qjdq759bcid7bfpturch

zdroj: indiegogo.com

Ako sa píše v kam­pani, troma hlav­nými cieľmi boli:

1.Kompaktná tla­čia­reň na stôl k počí­taču

2.Pevná kon­štruk­cia, pre­tože malé 3D tla­čiarne sú väč­ši­nou skôr hrač­kami

3.Dobrá cena

Výsled­kom je tla­čia­reň, ktorá obsa­huje zabu­do­vaný disp­lej, dokáže čítať SD karty a teda na tlač nepot­re­bu­ješ počí­tač, pri­po­je­nie cez USB port a open source fir­mware, s kto­rými sa môžu pohrať všetci tech­nicky zdatní nad­šenci.

Pro­jekt je momen­tálne plne funkčný a otes­to­vaný, potre­buje len finan­cie. A tu pri­chá­dza naj­väčší prob­lém. Yerdna 3D je síce dobrý pro­dukt, no oči­vidne je tu prob­lém s pro­pa­gá­ciou. Cha­lani majú na face­bo­oko­vej stránke menej ako 30 laj­kov a z cie­ľo­vej sumy 30 000 dolá­rov nevyz­bie­rali zatiaľ ani cent. Úspech cro­wd­fun­din­go­vých kam­paní sa totiž často odvíja práve od iných fak­to­rov, než je samotný pro­dukt. 

Pro­jekt Yerdna 3D môžeš pod­po­riť tu.  A túto šikovnú tla­čia­reň môžeš mať doma za $359 dolá­rov, čo je v pre­počte menej ako 320 eur.

projekt

Zdroj: indiegogo.com, titulná foto: sashe.sk

Pridať komentár (0)