Ynterview.com — dajte ľudom vedieť o vašom inter­view

Luky Gašparík Jr. / 24. január 2015 / Tools a produktivita

Nie je inter­view ako inter­view. Ak sa stre­tá­vate aj vy so zau­jí­ma­vými ľuďmi, prečo to nevy­užiť a nepo­žia­dať ich o roz­ho­vor? Čo však ďalej, keď nemáte svoj vlastný blog, či inú stránku na kto­rej by ste ho mohli uve­rej­niť?

Ynterview.com je nádejný slo­ven­ský pro­jekt so zau­jí­ma­vou myš­lien­kou. Jedná sa o medzi­ná­rodnú plat­formu na uve­rej­ňo­va­nie roz­ho­vo­rov. Prin­cíp spo­číva v tom, že pou­ží­va­te­lia (autori) môžu pri­dať svoj roz­ho­vor v troch jazy­koch. Ide o slo­ven­činu, češ­tinu a anglič­tinu. Roz­ho­vor však musí mať dĺžku mini­málne 500 slov a mal by obsa­ho­vať naj­me­nej 10 otá­zok.

Po pri­daní roz­ho­voru je potrebne schvá­le­nie od „šéf­re­dak­to­rov“ webu. Následne je zve­rej­nený a pri­pra­vený na šíre­nie. Súčas­ťou kaž­dého roz­ho­voru musí byť aj zdroj, resp. odkaz na stránku s roz­ho­vo­rom. Ku kaž­dému roz­ho­voru je možné pri­dať aj you­tube video, avšak nie je to povinné.

Pro­jekt Ynterview.com vám dokonca dokáže poslú­žiť v dvoch sme­roch. Po prvé, ide o cel­kom zau­jí­mavý kanál na cie­lenú mar­ke­tin­govú pod­poru rôz­nych pro­duk­tov pro­stred­níc­tvom roz­ho­vo­rov vytvo­re­ných exter­nými auto­rmi a po druhé, môžete nahrá­vať a zve­rej­ňo­vať vlastné roz­ho­vory so zau­jí­ma­vými ľuďmi, o kto­rých sa tak môže pro­stred­níc­tvom tejto stránky dozve­dieť aj verej­nosť.

Ako sme sa dozve­deli tak cie­ľom tejto plat­formy je mať 100 000 aktív­nych číta­te­ľov a 20 pri­dá­va­ných roz­ho­vo­rov denne.

Takže ak nemáte dnes nič na práci, skúste niečo napí­sať a možno obja­víte v sebe skryté vlohy žur­na­listu ;)

Pridať komentár (0)