You­Tube Music Key: revo­lú­cia hudob­ného prie­myslu je tu!

Kika Besedičová / 19. august 2014 / Tools a produktivita

You­Tube, ktorý je vlast­nený Goog­lom ofi­ciálne spúšťa svoju novú pré­mi­ovú hudobnú službu s náz­vom Music Key. You­Tube sa k detai­lom odmie­tol vyjad­riť.

Jedine, čo je ofi­ciálne potvr­dené je fakt, že sa na tejto službe pra­cuje. You­Tube Music Key môže zme­niť spô­sob akým počú­vame hudbu, teda mini­málne aspoň na You­tube. Prečo? Lebo budete môcť počú­vať hudbu na pozadí svojho mob. tele­fónu bez toho aby ste museli popri tom pre­hrá­vať video. Tak­tiež pri­budne mož­nosť pre­hrá­va­nia off­line. Týmto sa služba pri­blíži k už exis­tu­jú­cim hrá­čom ako sú Rdio, Spo­tify, Beats Music a Dee­zer.

V čom sa bude Music Key líšiť je rôz­no­ro­dosť kon­tentu od umel­cov, kto­rých milu­jete. Napr. live vystú­pe­nia, remixy…jednoducho hudbu, ktorú nedos­ta­nete na Spo­tify.

Podľa dostup­ných infor­má­cii by mal Music Key stáť $10 na mesiac, čo je bežná cena aj u kon­ku­renč­ných slu­žieb. Google je záro­veň vlast­ní­kom hudob­nej služby Google Play Music All Access, no nie je jasné, či tieto dve dcér­ske firmy majú spolu súpe­riť, alebo sa zlú­čia. 

Hea­dqu­ar­ters You­Tube

You­tube: google, you­tube

Pridať komentár (0)