You­tube: To sú miliardy ľudí a žiadny zisk!

Marek Schwarz / 26. február 2015 / Tools a produktivita

The Wall Street Jour­nal sa pozrel na You­Tube z finanč­ného hľa­diska. Podľa jeho infor­má­cií You­Tube nie je zárob­ko­vou služ­bou, hoci ide o naj­väčší por­tál svojho druhu, na ktorý mesačne zablúdi viac ako miliarda ľudí.

You­Tube teda nie je ani cez svoju veľkú obľú­be­nosť zárob­ko­vým pod­ni­kom. Má vo svo­jom port­fó­liu síce hity, ktoré sa môžu pýšiť aj viac než dvoj­mi­liar­do­vým počtom pre­hratí a každý mesiac sa na videá z You­Tube pozrie miliarda pou­ží­va­te­ľov, no aj tak Google vraj nie je schopný tento poten­ciál pre­me­niť na finančný zisk.

Hlav­ným dôvo­dom je podľa WSJ to, že väč­šina pou­ží­va­te­ľov si pre­zerá videá s pomo­cou pria­mych odka­zov, vďaka kto­rým ani nemu­sia nav­ští­viť samotnú stránku You­Tube. Dnes si môžeme pre­hrať video z You­Tube naprí­klad aj priamo v okne IM kli­enta a je zrejmé, že ak nena­ra­zíme na reklamu pre­hrá­vanú pred samot­ným videom (ktorú možno vzá­pätí pre­sko­čiť), žiadna iná sa nezob­razí. Den­ník tiež pou­ka­zuje na to, že You­Tube nemá práve široký záber.

Podľa jeho zdro­jov ide celých 85 per­cent zhliad­nutí videí na účet sla­bým 9 per­cen­tám uží­va­te­ľov, čiže tu exis­tuje mino­rita, ktorá je veľmi aktívna a veľká väč­šina uží­va­te­ľov si videá pre­zerá len spo­ra­dicky. Kvôli tomu je You­Tube pre inze­ren­tov rela­tívne nezau­jí­mavý a tí si ešte stále oveľa rad­šej vyberú kla­sické tele­vízne vysie­la­nie.

Google teraz vkladá nádeje do nových slu­žieb, ako je Music Key, ktorá bude pla­tená. Ide o nový hudobný por­tál, ktorý nám za 10 Eur poskytne prí­stup k celej hudob­nej data­báze Google Play Music Lib­rary, a to bez reklám. Vedľa toho by mohli pomôcť cie­lené reklamy, ktoré budú zákaz­ní­kovi ponú­kať pro­dukty, na ktoré sa pred­tým poze­ral naprí­klad na Ama­zone. Je teda pocho­pi­teľné, že Google bude hľa­dať nové cesty, ako z You­Tube uro­biť zárob­kový ser­ver, avšak dnes sa nedá hovo­riť o tom, že by mal k tomu blízko.

zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)