Z NULY DO SVE­TA: Tomáš Ondrej­ka, co-foun­der Kick­re­su­me — Pomoh­li sme vytvo­riť stá­ti­sí­ce živo­to­pi­sov

Martin Bohunický / 4. marca 2016 / Startupy

Vďa­ka Kick­re­su­me si našlo nie­len na Slo­ven­sku, ale aj vo sve­te prá­cu obrov­ské množ­stvo ľudí. Ako sa z malé­ho nástro­ja na tvor­bu živo­to­pi­sov stal glo­bál­ny star­tup, aj o tom nám poroz­prá­va­li cha­la­ni v zau­jí­ma­vom roz­ho­vo­re.

Toolov na tvor­bu živo­to­pi­su je.. no naozaj dosť. Ako sa vám poda­ri­lo z toho­to zástu­pu odlí­šiť a pre­ta­viť svoj “nie až tak ori­gi­nál­ny nápad” na sku­toč­ný úspech?

Podob­ných nástro­jov je na inter­ne­te naozaj veľa no len veľ­mi málo ich je jed­no­du­chých na pou­ži­tie. To bol aj jeden z dôvo­dov pre­čo sme zalo­ži­li Kick­re­su­me. Ľudia stá­le neve­dia ako si napí­sať kva­lit­ný živo­to­pis a Kick­re­su­me sa sna­ží im pomôcť. V nepo­sled­nom rade si mys­lím, že zau­jal aj pek­ný a funkč­ný dizajn živo­to­pi­sov.

Tomá­ša som mal česť stret­núť ešte v čase, keď bol Kick­re­su­me len myš­lien­ka na papie­ri. Kedy a ako ste si uve­do­mi­li, že toto už nie je večer­né hob­by, ale reál­ny star­tup?

Kick­re­su­me sme dali s Peťom doko­py ešte na vyso­kej ško­le, keď sme potre­bo­va­li živo­to­pis na stáž. Vytvo­ri­li sme si teda jed­no­du­chý nástroj pre nás a našich kamo­šov. Za pár mesia­cov však zača­lo Kick­re­su­me pou­ží­vať nie­koľ­ko tisíc ľudí a samoz­rej­me naša strán­ka to pre­sta­la zvlá­dať. Vte­dy sme sa roz­hod­li posu­núť Kick­re­su­me ďalej, pri­hlá­si­li sme sa do akce­le­rá­to­ra Spot Boos­ter a dnes už máme pla­tia­cich zákaz­ní­kov z celé­ho sve­ta.

Kickresume

Tomáš Ondrej­ka a Peter Ďuriš, foto: kick­re­su­me

Čo bola naj­sil­nej­šia lek­cia, kto­rú vám roz­bie­ha­nie star­tu­pu pri­nies­lo? Čo bola tá naj­ťaž­šia vec, s kto­rou ste sa muse­li vyspo­ria­dať?

Nauči­li sme sa rie­šiť prob­lé­my hneď a drží­me sa pra­vid­la, že všet­ko sa dá. Tých prob­lé­mov bolo naozaj veľa, ale nikdy sme neča­ka­li, že to bude pre­chádz­ka ružo­vou záh­ra­dou. Pre nás bola naj­ťaž­šia vec asi zvo­le­nie správ­ne­ho pri­cin­gu. Tu sa nám potvr­di­lo, že men­to­ri sú super a vedia pora­diť vo veľa veciach. Na dru­hej stra­ne však nepoz­na­jú pro­dukt tak ako my. Nie­ke­dy tre­ba dať na ”vlast­ný roz­um” a vyskú­šať aj nie­čo, čo vyze­rá ako úpl­ná blbosť.

Z toho, ako vás posled­né mesia­ce sle­du­jem, mám pocit, že s pri­cin­gom ste sa naozaj dosť hra­li a sna­ži­li sa zis­tiť, čo je to top. Je súčas­ný model ten pra­vý?

Nebo­la to cel­kom hra, skôr by som to nazval ultra­ma­ra­tón :D. Pri­cing sme zme­ni­li pres­ne 10x, pomá­ha­lo nám nie­koľ­ko men­to­rov a nako­niec sa aj tak osved­čil úpl­ne šia­le­ný nápad — sub­sc­rip­ti­on. Hneď, ako sme zavied­li ten­to model zjed­no­du­šil sa celý pri­cing a trž­by nám narást­li o 300%. 

Cel­kom zau­jí­ma­vé by moh­lo byť pre­po­je­nie s pra­cov­ný­mi por­tál­mi. Pra­cu­je sa na nie­čom podob­nom?

Samoz­rej­me je to pre nás zau­jí­ma­vá mož­nosť už sme sa stret­li naprí­klad s Pro­fe­si­ou ale­bo JobAn­gels. Vytvá­ra­me živo­to­pi­sy naprí­klad pre rakús­ku fir­mu MyVe­e­ta a spo­lu­pra­cu­je­me s ame­ric­kým Zip­rec­ru­ite­rom. V súčas­nos­ti sa však chce­me zame­rať na B2C keď­že v tom­to sme­re máme ove­re­ný pro­duct mar­ket fit. Sna­ží­me sa teda zvy­šo­vať rast a kaž­dý týž­deň pri­dá­va­me nové fun­kcie.

Blurred-clips

foto: kick­re­su­me

Doká­že vás Kick­re­su­me uži­viť? Koľ­ko má vlast­ne tím zamest­nan­cov?

Kick­re­su­me začí­na­lo ako free apli­ká­cia, kto­rú sme finan­co­va­li naj­skôr z našich zdro­jov a neskôr sme dosta­li inves­tí­ciu od Spot Boos­ter. Keď­že sme už koneč­ne našli správ­ny pri­cing, poma­ly sa blí­ži­me k bre­ak-even. Vyze­rá to tak, že šam­pan­ské bude­me otvá­rať kon­com Aprí­la. Momen­tál­ne máme v Kick­re­su­me 7 naj­ši­kov­nej­ších ľudí pod sln­kom. Vždy sa sna­ží­me nájsť zau­jí­ma­vých ľudí, od kto­rých sa môže celý team naučiť nie­čo nové.

Máte v hla­ve nápad na neja­kú fun­kciu, kto­rá by v blíz­kej budúc­nos­ti moh­la sprí­jem­niť pou­ží­va­te­ľom záži­tok a vám zaro­biť neja­ké to euro navy­še?

Podob­ných nápa­dov máme hneď nie­koľ­ko. Vždy sa však sna­ží­me zis­tiť, čo chcú naši pou­ží­va­te­lia. Spus­ti­li sme tak moti­vač­né lis­ty, opra­vu gra­ma­ti­ky ale­bo mož­nosť pris­pô­so­be­nia dizaj­nu živo­to­pi­su. Do budúc­nos­ti roz­mýš­ľa­me naprí­klad nad per­so­nál­nou web strán­kou, kto­rú vie­me vytvo­riť pria­mo zo živo­to­pi­su, doslo­va za pár minút. Pri­pra­vu­je­me aj data­bá­zu fráz, kto­ré pomô­žu pou­ží­va­te­ľom vypl­niť živo­to­pis. Momen­tál­ne máme asi 17 000 fráz. 

Zau­jí­ma­vá by moh­la byť tiež spo­lu­prá­ca so ško­la­mi a štu­dent­mi, kto­rých chce­me naučiť, ako si vytvo­riť kva­lit­ný živo­to­pis. Ten­to model tes­tu­je­me na prvých ško­lách v USA a čosko­ro sa pri­da­jú aj nie­kto­ré slo­ven­ské uni­ver­zi­ty.

Súbor_000

foto: kick­re­su­me

Keď sme pri penia­zoch, je nároč­né pro­jekt finan­co­vať? Kto, prí­pad­ne aké nástro­je vám pri fun­go­va­ní naj­viac pomá­ha­jú?

Finan­co­va­nie bolo a je nároč­né. Zo začiat­ku sme pou­ži­li naše úspo­ry a výpla­ty z rôz­nych bri­gád, až kým sme nedos­ta­li prvú inves­tí­ciu. Mož­no si mys­lí­te, že keď už dosta­ne­te inves­tí­ciu tak ste za vodou, no opak je prav­dou. Inves­tor chce vidieť výsled­ky a nie vždy ide všet­ko pod­ľa plá­nu tak­že tre­ba makať. Veľ­mi nám tiež pomá­ha­jú nástro­je ako Azu­re od Bizs­park, kto­rý pod­po­ru­je začí­na­jú­ce pro­jek­ty. Pri­pra­vi­li nám našla­pa­nú clou­do­vú plat­for­mu úpl­ne zadar­mo, čo nám pomoh­lo zrých­liť celé Kick­re­su­me a tým zvý­šiť kon­ver­zie.

Nie kaž­dý chce, aby sa jeho CV dosta­lo do sve­ta. Ako fun­gu­je zabez­pe­če­nie úda­jov pou­ží­va­te­ľov?

Samoz­rej­me CV-čka máme zabez­pe­če­né naj­nov­ší­mi nástroj­mi a nepos­ky­tu­je­me ich tre­tím stra­nám. Keď­že pra­cu­je­me s cit­li­vý­mi údaj­mi logic­ky je pre nás bez­peč­nosť pri­ori­tou. Nech­ce­me byť ďal­ší Lin­ke­dIn kde vám po zare­gis­tro­va­ní budú cho­diť emai­ly a pra­cov­né ponu­ky kaž­dú hodi­nu.

Iconic-clips

foto: kick­re­su­me

Pre­zraď­te nám neja­ké zau­jí­ma­vé čís­la a šta­tis­ti­ky. Koľ­ko ľudí už využi­lo Kick­re­su­me?

Do dneš­né­ho dňa máme viac ako 400 000 stia­hnu­tých živo­to­pi­sov a pou­ží­va­te­ľov tak­mer z celé­ho sve­ta. Naj­viac pou­ží­va­te­ľov máme z USA, Indie, Indo­né­zie, Kana­dy a v posled­nej dobe z Aus­trá­lie. Naj­viac nás ale tešia emai­ly od ľudí, kto­rí vďa­ka Kick­re­su­me dosta­li novú prá­cu.

Koľ­ko z cel­ko­vé­ho kolá­ča tvo­ria slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia? Trú­fa­te si ozna­čiť sa za glo­bál­ny star­tup?

Slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia tvo­ria pri­bliž­ne 4% cel­ko­vej náv­štev­nos­ti no sna­ží­me sa toto čís­lo stá­le zvy­šo­vať. Ten­to rok sme mali naprí­klad pred­náš­ky na Pro­fe­sia Days 2016. Neviem pres­ne čo zna­me­ná byť ”glo­bál­ny star­tup” no zákaz­ní­kov a pou­ží­va­te­ľov máme z celé­ho sve­ta, tak­že asi bude­me ten glo­bál­ny star­tup :D

Screen Shot 2016-03-04 at 13.30.14

foto: kick­re­su­me

Čo bolo tým naj­dô­le­ži­tej­ším fak­to­rom, vďa­ka kto­ré­mu je dnes Kick­re­su­me tam kde je?

Naj­dô­le­ži­tej­šie asi bolo, že sa sústre­dí­me na pro­dukt. Pred rokom sme si pove­da­li, že kaš­le­me na všet­ky star­tup kon­fe­ren­cie a ide­me makať na pro­duk­te. Samoz­rej­me nemám nič pro­ti rôz­nym even­tom na kto­rých stret­ne­te zau­jí­ma­vých ľudí no netre­ba zabú­dať na pro­dukt. A nesmiem zabud­núť ani na náš team, kto­rý sto­jí za Kick­re­su­me.

Neja­ký moti­vač­ný odkaz na záver pre tých, kto­rí mož­no majú nápad, no nema­jú odva­hu pros­tried­ky na ich roz­beh?

Urči­te sa netre­ba báť začať, pre­to­že sa naučí­te veľ­mi veľa nových vecí, kto­ré vás naprí­klad v ško­le nenau­čia. Tak­že nie je čo stra­tiť, ak sa to nepo­da­rí na prvý­krát aspoň sa nie­čo nové naučí­te a môže­te začať zno­va. Skús­te naprí­klad Star­tup­We­e­kend a otes­tuj­te svo­je nápa­dy za pár hodín.

Pridať komentár (0)