Z NULY DO SVETA: Tomáš Ondrejka, co-foun­der Kick­re­sume — Pomohli sme vytvo­riť stá­ti­síce živo­to­pi­sov

Martin Bohunický / 4. marca 2016 / Startupy

Vďaka Kick­re­sume si našlo nie­len na Slo­ven­sku, ale aj vo svete prácu obrov­ské množ­stvo ľudí. Ako sa z malého nástroja na tvorbu živo­to­pi­sov stal glo­bálny star­tup, aj o tom nám poroz­prá­vali cha­lani v zau­jí­ma­vom roz­ho­vore.

Toolov na tvorbu živo­to­pisu je.. no naozaj dosť. Ako sa vám poda­rilo z tohoto zástupu odlí­šiť a pre­ta­viť svoj “nie až tak ori­gi­nálny nápad” na sku­točný úspech?

Podob­ných nástro­jov je na inter­nete naozaj veľa no len veľmi málo ich je jed­no­du­chých na pou­ži­tie. To bol aj jeden z dôvo­dov prečo sme zalo­žili Kick­re­sume. Ľudia stále neve­dia ako si napí­sať kva­litný živo­to­pis a Kick­re­sume sa snaží im pomôcť. V nepo­sled­nom rade si mys­lím, že zau­jal aj pekný a funkčný dizajn živo­to­pi­sov.

Tomáša som mal česť stret­núť ešte v čase, keď bol Kick­re­sume len myš­lienka na papieri. Kedy a ako ste si uve­do­mili, že toto už nie je večerné hobby, ale reálny star­tup?

Kick­re­sume sme dali s Peťom dokopy ešte na vyso­kej škole, keď sme potre­bo­vali živo­to­pis na stáž. Vytvo­rili sme si teda jed­no­du­chý nástroj pre nás a našich kamo­šov. Za pár mesia­cov však začalo Kick­re­sume pou­ží­vať nie­koľko tisíc ľudí a samoz­rejme naša stránka to pre­stala zvlá­dať. Vtedy sme sa roz­hodli posu­núť Kick­re­sume ďalej, pri­hlá­sili sme sa do akce­le­rá­tora Spot Boos­ter a dnes už máme pla­tia­cich zákaz­ní­kov z celého sveta. 

Kickresume

Tomáš Ondrejka a Peter Ďuriš, foto: kick­re­sume

Čo bola naj­sil­nej­šia lek­cia, ktorú vám roz­bie­ha­nie star­tupu pri­nieslo? Čo bola tá naj­ťaž­šia vec, s kto­rou ste sa museli vyspo­ria­dať?

Naučili sme sa rie­šiť prob­lémy hneď a držíme sa pra­vidla, že všetko sa dá. Tých prob­lé­mov bolo naozaj veľa, ale nikdy sme neča­kali, že to bude pre­chádzka ružo­vou záh­ra­dou. Pre nás bola naj­ťaž­šia vec asi zvo­le­nie správ­neho pri­cingu. Tu sa nám potvr­dilo, že men­tori sú super a vedia pora­diť vo veľa veciach. Na dru­hej strane však nepoz­najú pro­dukt tak ako my. Nie­kedy treba dať na ”vlastný rozum” a vyskú­šať aj niečo, čo vyzerá ako úplná blbosť.

Z toho, ako vás posledné mesiace sle­du­jem, mám pocit, že s pri­cin­gom ste sa naozaj dosť hrali a sna­žili sa zis­tiť, čo je to top. Je súčasný model ten pravý?

Nebola to cel­kom hra, skôr by som to nazval ultra­ma­ra­tón :D. Pri­cing sme zme­nili presne 10x, pomá­halo nám nie­koľko men­to­rov a nako­niec sa aj tak osved­čil úplne šia­lený nápad — sub­sc­rip­tion. Hneď, ako sme zaviedli tento model zjed­no­du­šil sa celý pri­cing a tržby nám narástli o 300%. 

Cel­kom zau­jí­mavé by mohlo byť pre­po­je­nie s pra­cov­nými por­tálmi. Pra­cuje sa na nie­čom podob­nom?

Samoz­rejme je to pre nás zau­jí­mavá mož­nosť už sme sa stretli naprí­klad s Pro­fe­siou alebo JobAn­gels. Vytvá­rame živo­to­pisy naprí­klad pre rakúsku firmu MyVe­eta a spo­lu­pra­cu­jeme s ame­ric­kým Zip­rec­ru­ite­rom. V súčas­nosti sa však chceme zame­rať na B2C keďže v tomto smere máme ove­rený pro­duct mar­ket fit. Sna­žíme sa teda zvy­šo­vať rast a každý týž­deň pri­dá­vame nové fun­kcie.

Blurred-clips

foto: kick­re­sume

Dokáže vás Kick­re­sume uži­viť? Koľko má vlastne tím zamest­nan­cov?

Kick­re­sume začí­nalo ako free apli­ká­cia, ktorú sme finan­co­vali naj­skôr z našich zdro­jov a neskôr sme dostali inves­tí­ciu od Spot Boos­ter. Keďže sme už konečne našli správny pri­cing, pomaly sa blí­žime k break-even. Vyzerá to tak, že šam­pan­ské budeme otvá­rať kon­com Apríla. Momen­tálne máme v Kick­re­sume 7 naj­ši­kov­nej­ších ľudí pod sln­kom. Vždy sa sna­žíme nájsť zau­jí­ma­vých ľudí, od kto­rých sa môže celý team naučiť niečo nové.

Máte v hlave nápad na nejakú fun­kciu, ktorá by v blíz­kej budúc­nosti mohla sprí­jem­niť pou­ží­va­te­ľom záži­tok a vám zaro­biť nejaké to euro navyše?

Podob­ných nápa­dov máme hneď nie­koľko. Vždy sa však sna­žíme zis­tiť, čo chcú naši pou­ží­va­te­lia. Spus­tili sme tak moti­vačné listy, opravu gra­ma­tiky alebo mož­nosť pris­pô­so­be­nia dizajnu živo­to­pisu. Do budúc­nosti roz­mýš­ľame naprí­klad nad per­so­nál­nou web strán­kou, ktorú vieme vytvo­riť priamo zo živo­to­pisu, doslova za pár minút. Pri­pra­vu­jeme aj data­bázu fráz, ktoré pomôžu pou­ží­va­te­ľom vypl­niť živo­to­pis. Momen­tálne máme asi 17 000 fráz. 

Zau­jí­mavá by mohla byť tiež spo­lu­práca so ško­lami a štu­dentmi, kto­rých chceme naučiť, ako si vytvo­riť kva­litný živo­to­pis. Tento model tes­tu­jeme na prvých ško­lách v USA a čoskoro sa pri­dajú aj nie­ktoré slo­ven­ské uni­ver­zity.

Súbor_000

foto: kick­re­sume

Keď sme pri penia­zoch, je náročné pro­jekt finan­co­vať? Kto, prí­padne aké nástroje vám pri fun­go­vaní naj­viac pomá­hajú?

Finan­co­va­nie bolo a je náročné. Zo začiatku sme pou­žili naše úspory a výplaty z rôz­nych bri­gád, až kým sme nedos­tali prvú inves­tí­ciu. Možno si mys­líte, že keď už dosta­nete inves­tí­ciu tak ste za vodou, no opak je prav­dou. Inves­tor chce vidieť výsledky a nie vždy ide všetko podľa plánu takže treba makať. Veľmi nám tiež pomá­hajú nástroje ako Azure od Bizs­park, ktorý pod­po­ruje začí­na­júce pro­jekty. Pri­pra­vili nám našla­panú clou­dovú plat­formu úplne zadarmo, čo nám pomohlo zrých­liť celé Kick­re­sume a tým zvý­šiť kon­ver­zie.

Nie každý chce, aby sa jeho CV dostalo do sveta. Ako fun­guje zabez­pe­če­nie úda­jov pou­ží­va­te­ľov?

Samoz­rejme CV-čka máme zabez­pe­čené naj­nov­šími nástrojmi a nepos­ky­tu­jeme ich tre­tím stra­nám. Keďže pra­cu­jeme s cit­li­vými údajmi logicky je pre nás bez­peč­nosť pri­ori­tou. Nech­ceme byť ďalší Lin­ke­dIn kde vám po zare­gis­tro­vaní budú cho­diť emaily a pra­covné ponuky každú hodinu. 

Iconic-clips

foto: kick­re­sume

Pre­zraďte nám nejaké zau­jí­mavé čísla a šta­tis­tiky. Koľko ľudí už využilo Kick­re­sume?

Do dneš­ného dňa máme viac ako 400 000 stia­hnu­tých živo­to­pi­sov a pou­ží­va­te­ľov tak­mer z celého sveta. Naj­viac pou­ží­va­te­ľov máme z USA, Indie, Indo­né­zie, Kanady a v posled­nej dobe z Aus­trá­lie. Naj­viac nás ale tešia emaily od ľudí, ktorí vďaka Kick­re­sume dostali novú prácu.

Koľko z cel­ko­vého koláča tvo­ria slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia? Trú­fate si ozna­čiť sa za glo­bálny star­tup?

Slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia tvo­ria pri­bližne 4% cel­ko­vej náv­štev­nosti no sna­žíme sa toto číslo stále zvy­šo­vať. Tento rok sme mali naprí­klad pred­nášky na Pro­fe­sia Days 2016. Neviem presne čo zna­mená byť ”glo­bálny star­tup” no zákaz­ní­kov a pou­ží­va­te­ľov máme z celého sveta, takže asi budeme ten glo­bálny star­tup :D

Screen Shot 2016-03-04 at 13.30.14

foto: kick­re­sume

Čo bolo tým naj­dô­le­ži­tej­ším fak­to­rom, vďaka kto­rému je dnes Kick­re­sume tam kde je?

Naj­dô­le­ži­tej­šie asi bolo, že sa sústre­díme na pro­dukt. Pred rokom sme si pove­dali, že kaš­leme na všetky star­tup kon­fe­ren­cie a ideme makať na pro­dukte. Samoz­rejme nemám nič proti rôz­nym even­tom na kto­rých stret­nete zau­jí­ma­vých ľudí no netreba zabú­dať na pro­dukt. A nesmiem zabud­núť ani na náš team, ktorý stojí za Kick­re­sume.

Nejaký moti­vačný odkaz na záver pre tých, ktorí možno majú nápad, no nemajú odvahu pros­triedky na ich roz­beh?

Určite sa netreba báť začať, pre­tože sa naučíte veľmi veľa nových vecí, ktoré vás naprí­klad v škole nenau­čia. Takže nie je čo stra­tiť, ak sa to nepo­darí na prvý­krát aspoň sa niečo nové naučíte a môžete začať znova. Skúste naprí­klad Star­tup­We­e­kend a otes­tujte svoje nápady za pár hodín.

Pridať komentár (0)