Z výzvy na súboj huma­no­id­ných robo­tov sa stáva abso­lútna Show!

R@100 / 3. septembra 2015 / Tools a produktivita

Každý Slo­vák má jedi­nečnú mož­nosť zapo­jiť sa a stať sa súčas­ťou tohto epic­kého súboja mega­lo­mán­skych robo­tov medzi USA a Japon­skom. Stačí, si len vybrať, komu pris­pe­ješ na cro­wd­foun­din­govú kam­paň cie­lenú na zlep­še­nie smr­teľ­ných fun­kcií robota. 

Kon­com roku 2014 sa na Kicks­tar­teri obja­vil pro­jekt na finan­co­va­nie súbo­jov obrov­ských huma­no­id­ných robo­tov. Chceli tak­mer 2 mili­óny dolá­rov, no vyzbie­rali len zlo­mok. Tento neús­pech ale neza­sta­vil Mega­Bots od výroby aspoň jed­ného mega­bota. Keď bol hotový, zis­tili, že nie sú jediní, kto vyro­bil mega­bota. A prišlo na jedinú logickú mož­nosť, vyzvať druhú spo­loč­nosť na súboj.

A tak 30. júla 2015 ame­rická orga­ni­zá­cia Mega­bots s jed­ným veľ­kým robo­tom vyzvala japon­skú spo­loč­nosť Suido­bashi na duel. Tento súboj sa má odo­hrať presne o rok na mieste, ktoré si Japonci vyberú.

Táto výzva prišla z čista jasna, ale výrob­co­via robota Kura­tas sa nene­chali zasko­čiť. Nedajú sa predsa zahan­biť Ame­ričnmi, keď mega roboti sú japon­skou zále­ži­tos­ťou! Do týždňa prišli s odpo­ve­ďou a výzvu pri­jali a pod­mienky posu­nuli trošku ďalej, súboj bude na päste a posmešne žia­dajú, nech Mega­Bot sprídu s nie­čím lep­ším ako to, čo majú teraz posta­vené.

Mega­Bots neza­há­ľajú, a tak zbie­rajú na kicks­tar­teri peniaze na upg­rade svojho robota na Mk.II, aby bol sil­nejší, rých­lejší, ame­ric­kejší. Mini­mum, čo potre­bujú, je pol mili­óna dolá­rov, ale kom­plet upg­rade by stál až 1,5 mil. Na pomoc s vylep­še­niami si pri­zvali porad­cov z DARPA (sys­tém na balanc), z NASA (bez­peč­nosť pilota), Myth Bus­ters (dizajn), Batt­le­Bots (výzb­roj), dokonca aj Hol­ly­wo­odu (paint­job). Treba spo­me­núť spo­loč­nosť Auto­deskt, ktorá pod­po­ruje tento pro­jekt už od Mk.I.

Ako odmenu za pod­poru pro­jektu, okrem toho, že o rok uvi­díš epický súboj mega­bo­tov na päste, tak za $10 (+ $3) dosta­neš nálepku Mega­Bots. Za $12 si v hre Roboc­raft budeš môcť zahrať s Mk.II. Vyš­šie ceny obsa­hujú con­cept art, tričká, náv­števu cen­trály, 3D minia­túru, alebo sa za $1000 môžeš v robo­tovi zviezť ako spo­lu­jaz­dec.

zdroj: spaceunicorn.sk
Pridať komentár (0)