Za archi­tek­tú­rou v Juž­nej Kórei Alebo archi­tekti na ces­tách

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo,sk / 6. november 2016 / Zaujímavosti

Geo­gra­ficky vzdia­lená a väč­šine z nás málo známa kra­jina. Pred pár rokmi sa na Slo­ven­sku o tejto kra­jine začalo viac hovo­riť hlavne v súvis­losti s kapi­tá­lom, kto­rým vstú­pila do nášho domi­nant­ného prie­my­sel­ného odvet­via — výroby auto­mo­bi­lov. V súčas­nosti je pova­žo­vaná za jed­ného z naj­sil­nej­ších sve­to­vých eko­no­mic­kých drav­cov.

No, a kde je kapi­tál, tam sa isto darí aj archi­tek­túre. Bolo by hádam dobré pre­sved­čiť sa o tom na vlastné oči — pove­dali sme si s Duša­nom pri vzniku myš­lienky nav­ští­viť túto exo­tickú ázij­skú kra­jinu. Dru­hým moti­vu­jú­cim fak­to­rom pre túto ďalekú cestu bola náv­števa Shan­ghaia, búr­livo roz­ví­ja­jú­ceho sa mesta so skve­lou Hude­co­vou archi­tek­tú­rou, o kto­rej už konečne aj doma na Slo­ven­sku veľa vieme.

Prie­bežne sme pokra­čo­vali v teore­tic­kej príp­rave a zís­ka­vaní rôz­nych infor­má­cií o cie­ľo­vej des­ti­ná­cii. Z rôz­nych zdro­jov sme okrem náv­števy kórej­skej amba­sády v Bra­ti­slave naj­viac infor­má­cií a naju­ži­toč­nej­ších poznat­kov zís­kali z výbor­ného ces­to­va­teľ­ského bedekra.

S Kóreou máme bez­ví­zový styk, čín­ske víza bolo treba vyba­viť. Pri časo­vom a obsa­ho­vom pláne troj­týž­dňo­vej cesty sme si sta­no­vili tri základné veľ­ko­mestá s pred­po­kla­da­nou dobou pobytu v nich – Soul 5 dní, Busan 3 dni a na spia­toč­nej ceste čín­sky Shan­ghai 5 dní. Pro­stred­níc­tvom sve­to­vej siete Airbnb sme si v týchto mes­tách vyti­po­vali a zais­tili aj vhodné uby­to­va­nie. Ostatné diel­čie ciele cesty a jej trasa zostali otvo­rené. Kon­kre­ti­zo­vali sme ich až počas cesty po pod­rob­nej­šom obo­zná­mení s ich atrak­ti­vi­tou alebo po kon­zul­tá­ciách s domo­rod­cami v info­ofi­soch. Pri výbere loka­lít sme sa zame­rali na via­ceré kri­té­riá, ale najmä na zau­jí­mavé his­to­rické, prí­rodné a archi­tek­to­nické hod­noty, či atrak­ti­vity.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Už po prvých dňoch sme zavr­hli myš­lienku pre­nájmu auta. Pre­sved­čili sme sa, že v Juž­nej Kórei, ktorá je plošne men­šia ako bývalé Čes­ko­slo­ven­sko (cca 100.000 km2), per­fektne fun­guje auto­bu­sová i želez­ničná doprava. Je pomerne lacná, s veľ­kou hus­to­tou siete spo­jov a je kom­fortná. Hlavne sme sa takto vyhli stra­tám času v čas­tých záp­chach v mes­tách. Vo veľ­kých mes­tách sme sa na väč­šie vzdia­le­nosti pre­pra­vo­vali met­rom, na men­šie taxí­kom alebo auto­bu­som (veľa i peši­bu­som). Troj­dňové ces­tovné kar­tičky nám umož­ňo­vali rýchly pohyb v blu­dis­kách veľ­ko­miest.

Obľú­bili sme si aj city-tour – turis­tickú jazdu v otvo­re­ných dvoj­pod­laž­ných auto­bu­soch tra­sami po naj­zau­jí­ma­vej­ších čas­tiach miest. Nie­len, že sa dalo z nav­ští­ve­ného mesta veľmi veľa vidieť a dobre foto­gra­fo­vať, ale aj bez­pro­stredne pocí­tiť atmo­sféru mest­ského pries­toru. To nám šet­rilo čas, ale aj ener­giu.

Veľmi pozi­tívne na nás zapô­so­bili domáci Kórejci. Tvo­ria 95 % z 50-mili­ó­no­vého národa, ktorý si zacho­val svoju iden­titu napriek zlo­ži­tej a nie­kedy kru­tej his­tó­rii pri nájaz­doch rôz­nych doby­va­te­ľov. Na roz­diel od sever­ného suseda využil svoju pra­co­vi­tosť a húžev­na­tosť kom­bi­ná­ciou s vhod­ným eko­no­mic­kým mode­lom pre rýchly roz­voj a rast život­nej úrovne. Výsled­kom je kul­ti­vo­vaná kra­jina, vzde­laný a moderný národ, sociálne istoty. Z nášho pohľadu sme vysoko oce­nili oči­vidnú sta­rost­li­vosť štátu o pamiatky, úro­veň archi­tek­túry a vybu­do­vanú infra­štruk­túru. Veľké množ­stvo pamia­tok sta­ro­ve­kej kul­túry je zara­de­ných do zoznamu UNESCO, hoci nie­ktoré z nich sú doko­nalé repliky pôvod­ných objek­tov.

V krát­kosti naz­na­číme trasu našej kórej­skej cesty s krát­kou cha­rak­te­ris­ti­kou nav­ští­ve­ných miest a pri­blí­žime ich zopár obráz­kami.

Odle­tom z Buda­pešti po 5,5 hodi­no­vom lete s medzi­pris­tá­tím v katar­skej Dohe a násled­ných 9 hodi­nách strá­ve­ných v lie­tadle pri­stá­vame v Inche­one – meste vzdia­le­nom 52 km od Soulu s naj­väč­ším a naj­mo­der­nej­ším letis­kom v kra­jine. Odtiaľ sa pre­sú­vame auto­busmi Limou­sine do Soulu, naj­väč­šej kórej­skej met­ro­poly s 10,5 mil. oby­va­te­ľov.

Už pred prí­cho­dom sme sa teore­ticky pri­pra­vili na to, aby sme čo naj­viac videli z tohto moder­ného a roz­ví­ja­jú­ceho sa veľ­ko­mesta. Soulu nedávno UNESCO ude­lilo titul mesto designu. Okrem toho sme sa dočí­tali, že tvor­co­via tohto mesta po stá­ro­čia rešpek­tujú zásady feng-šuej, ktoré mesto har­mo­ni­zujú a chrá­nia.

Teore­ticky pri­pra­vení a vyba­vení pod­rob­nými mapami sme v prie­behu 5 dní sys­te­ma­ticky nav­šte­vo­vali a spoz­ná­vali naj­výz­nam­nej­šie his­to­rické i súčasné pamä­ti­hod­nosti, archi­tek­to­nické skvosty, videli sme via­ceré kul­túrne podu­ja­tia.

Výborná hustá sieť MHD, hlavne trás moder­ného metra, nám skra­co­vala čas na pre­sun do jed­not­li­vých štvrtí k vyti­po­va­ným archi­tek­to­nic­kým kom­ple­xom. Naučili sme sa orien­to­vať v spleti liniek metra, ako aj v krko­lom­ných náz­voch jed­not­li­vých sta­níc. Ešteže boli písané okrem pre nás nezro­zu­mi­teľ­ného písma aj v latinke. Obja­vili sme aj skvelú mož­nosť rých­leho pozna­nia mesta pro­stred­níc­tvom city-tour busov, ktoré sme doko­nale využili v Soule i iných mes­tách na okružné jazdy. Naj­zau­jí­ma­vej­šie miesta sme opä­tovne pre­šli aj viac­krát, mnohé pešo a uro­bili sme si foto­do­ku­men­tá­ciu. Prvé naše nedoč­kavé kroky po uby­to­vaní v Soule viedli v štvrti Dong­da­e­mun k novému kom­plexu Design Plaza and Park (uvá­dza­nému tiež ako DDP), ktorý sa nachá­dzal veľmi blízko nášho hotela. Jeho náv­šte­vou sme zažili prvý pozi­tívny šok.

Vybú­ra­ním časti mest­skej štvrte vzni­kol roz­siahly park, ktorý svo­jou nena­po­do­bi­teľ­nou orga­nic­kou a veľmi expre­sív­nou archi­tek­tú­rou dotvo­rila sve­to­známa, nedávno zosnulá irán­ska archi­tektka Zaha Hadid.

Roz­ľahlý kul­túrno-spo­lo­čen­ský kom­plex mal byť dokon­čený v r. 2010. Uni­kátne arche­olo­gické nálezy, obja­vené počas výstavby, ter­mín posu­nuli do roku 2014. Náj­dené zvyšky opev­ne­nia a his­to­rické arte­fakty boli zme­nou pro­jektu cit­livo zakom­po­no­vané do nového celku a stali sa tak jeho súčas­ťou. Pries­tor parku je dopl­nený množ­stvom ori­gi­nál­nych exte­ri­é­ro­vých plas­tík a záhonmi ume­lých bie­lych kve­tov, ktoré v noci svie­tia.

Radi sme sa sem vra­cali po vyčer­paní nášho den­ného prog­ramu (i svo­jich síl) a uží­vali sme si silu tohto miesta. Veď tu akoby pre­stala exis­to­vať zem­ská prí­ťaž­li­vosť pri úžas­ných tva­roch archi­tek­túry…

Zau­jala nás aj archi­tek­túra novej soul­skej rad­nice, dokon­če­nej v roku 2012 (pri­po­mí­na­jú­cej vraj vlnu tsu­nami). úplne novej budovy LOTTE World Tower, ktorú práve dokon­čili, pries­to­rov pri olym­pij­skom parku a ďal­ších objek­tov.

Dongdaemun Design Plaza (DDP), elegantný objekt Zahy Hadid
Dong­da­e­mun Design Plaza (DDP), ele­gantný objekt Zahy Hadid
DDP pri stmievaní
DDP pri stmie­vaní
DDP – interiér predajne spomienkových predmetov a moderných doplnkov
DDP – inte­riér pre­dajne spo­mien­ko­vých pred­me­tov a moder­ných dopl­n­kov
DDP – večerný pohľad z archeoparku
DDP – večerný pohľad z arche­oparku
Socha kráľa Sejonga na hlavnom námestí Gwanghwamun
Socha kráľa Sejonga na hlav­nom námestí Gwan­ghwa­mun
Hlavná brána do bývalého hlavného kráľovského paláca Gyeongbokgung
Hlavná brána do býva­lého hlav­ného krá­ľov­ského paláca Gyeong­bok­gung
Cestovatelia pred hlavnou bránou. Zľava Gabo Szalay, Dušan Čupka, sprava Laco Čunderlík, Jozef Frtús
Ces­to­va­te­lia pred hlav­nou brá­nou. Zľava Gabo Sza­lay, Dušan Čupka, sprava Laco Čun­der­lík, Jozef Frtús
Nová soulská radnica, otvorená v r. 2012, autori – kórejskí architekti
Nová soul­ská rad­nica, otvo­rená v r. 2012, autori – kórej­skí archi­tekti
Vstupná hala radnice
Vstupná hala rad­nice
Obed v kórejskej reštaurácii
Obed v kórej­skej reštau­rá­cii
Symbol letných olympijských hier 1988
Sym­bol let­ných olym­pij­ských hier 1988
Seoul Baekje Museum pri olympijskom parku
Seoul Baekje Museum pri olym­pij­skom parku
Interiér múzea, postaveného na mieste obranného valu
Inte­riér múzea, posta­ve­ného na mieste obran­ného valu
Tangent - Ústredie Hyundai Development Company, postavené podľa návrhu Daniela Libeskinda a skupiny Himma v štvrti Gangnam
Tan­gent — Ústre­die Hyun­dai Deve­lop­ment Com­pany, posta­vené podľa návrhu Daniela Libes­kinda a sku­piny Himma v štvrti Gang­nam
Budova PRUGIO VALLEY v štvrti Gangnam, mnohým pripomína hudobný reproduktor, krížený s ementálom
Budova PRU­GIO VAL­LEY v štvrti Gang­nam, mno­hým pri­po­mína hudobný repro­duk­tor, krí­žený s emen­tá­lom
GT TOWER v štvrti Gangnam
GT TOWER v štvrti Gang­nam
LOTTE WORLD TOWER – 555 m supervysoký mrakodrap so 123 podlažiami, najvyšší t.č. v krajinách OECD, s LED panelmi na fasáde, dokončený v marci 2016
LOTTE WORLD TOWER – 555 m super­vy­soký mra­ko­drap so 123 pod­la­žiami, naj­vyšší t.č. v kra­ji­nách OECD, s LED panelmi na fasáde, dokon­čený v marci 2016
LOTTE koncertná hala – na 6. podlaží polyfunkčného objektu vedľa veže
LOTTE kon­certná hala – na 6. pod­laží poly­funkč­ného objektu vedľa veže
Televízna N Seoul Tower
Tele­vízna N Seoul Tower

Po náv­števe Soulu vyrá­žame auto­bu­som sme­rom na východné pobre­žie do mesta Gang­ne­ung. Nevyb­rali sme si ho náhodne. V infor­mač­nom cen­tre sme sa dozve­deli, že práve tu budú stáť hlavné špor­tové objekty zim­ných olym­pij­ských hier 2018 v Pyeong- changu. Všetci šty­ria čle­no­via našej výpravy sa o šport zau­jí­mame, nemô­žeme to obísť bez „skon­tro­lo­va­nia“ stavu príp­rav.

Po prí­chode do mesta a uby­to­vaní vyrá­žame k pobre­žiu — sme pri Japon­skom mori. Počas pre­chádzky pri búr­li­vom mori sme v diaľke spo­zo­ro­vali silu­ety špor­to­vých novo­sta­vieb. Veľmi ochotný taxi­kár nám potvr­dil, že práve tu o necelé dva roky budú pre­bie­hať boje o olym­pij­ské medaily a chcel nám uká­zať čo naj­viac z rozo­sta­va­ného are­álu. Pri­chá­dzame ku vstupu na hlavný šta­dión a pešo obchá­dzame dve veľké špor­tové haly i ďal­šie rozo­sta­vané objekty. Zau­jí­mavé tvary sľu­bujú po ich dokon­čení atrak­tívny špor­tový kom­plex. Budeme sa tešiť, keď o dva roky budeme môcť pri tele­víz­nych pre­no­soch porov­ná­vať zme­nenú rea­litu.

Veľmi spo­kojní s takýmto „úlov­kom“ sa vra­ciame do mesta vedľa novej rad­nice s pek­nou domi­nant­nou polo­hou nad mes­tom. Blí­žiacu sa špor­tovú uda­losť avi­zujú v jej okolí na via­ce­rých mies­tach plas­tiky olym­pij­ských kru­hov.

Pred budúcim olympijským štadiónom v meste Gangneung
Pred budú­cim olym­pij­ským šta­di­ó­nom v meste Gang­ne­ung
Dve nové haly pre zimné olympijské hry 2019
Dve nové haly pre zimné olym­pij­ské hry 

Túžiac po tichu a krá­sach prí­rody sme zamie­rili na sever do rybár­skeho mesta Sok­cho, ktoré je nástup­ným mes­tom do národ­ného parku Seorak­san, najk­raj­šieho v Kórei.

Dostá­vame sa sem auto­bu­som a sym­bo­lic­kou tra­dič­nou kórej­skou brá­nou vstu­pu­jeme do per­fektne upra­ve­ných vychádz­ko­vých trás, vyzna­če­ných na pane­lo­vej mape aj so stup­ňom ich obtiaž­nosti. Fotíme krásne údo­lia, strmé zales­nené zrázy a hučiacu hor­skú rieku s množ­stvom oblých valú­nov. Na 1750 m vysoký hlavný vrchol pre­máva lanovka, ktorú igno­ru­jeme, lebo vo väč­šej výške je všetko zaha­lené v hmle. Rad­šej sme si otes­to­vali svoju kon­dičku pri 3 hodi­no­vom výstupe po výborne upra­ve­ných str­mých chod­ní­koch s povr­chom z recyk­lo­va­nej gumy na jeden z vyhliad­ko­vých vrcho­lov s vodo­pádmi. Tro­chu sme pri­tom zmokli.

Socha Budhu pri vstupe do Národného parku Seoraksan. Mená donátorov sú uvedené na škridliach, poukladaných pod múrikom.
Socha Budhu pri vstupe do Národ­ného parku Seorak­san. Mená doná­to­rov sú uve­dené na škrid­liach, pou­kla­da­ných pod múri­kom.
Lávka nad potokom medzi strmými svahmi
Lávka nad poto­kom medzi str­mými svahmi
Časť z vyše 800 schodov, vedúcich na vyhliadku
Časť z vyše 800 scho­dov, vedú­cich na vyhliadku

Po návrate do mesta Sok­cho sme sa pre­šli po náb­rež­nej pro­me­náde a v jed­nej z mno­hých štý­lo­vých reštau­rá­cií sme koš­to­vali pečené ryby a mor­ské plody pri­pra­vo­vané priamo pri stole na rošte.

Nafo­tili sme si mohutný kom­plex divadla s expo­ha­lou a zau­jí­ma­vou výhliad­ko­vou vežou, ako aj iné pozo­ru­hod­nosti mesta.

Veža, výstavná hala a divadlo so širokouhlou scénou v meste Sokcho
Veža, výstavná hala a divadlo so širo­ko­uh­lou scé­nou v meste Sok­cho
Takto stolujú všetci Kórejci
Takto sto­lujú všetci Kórejci
My sme ku konzumácii rybieho barbecue zasadli k normálnemu stolu
My sme ku kon­zu­má­cii rybieho bar­be­cue zasadli k nor­mál­nemu stolu

Ďal­šou našou zastáv­kou, kde sme sa uby­to­vali, bolo mesto Andong, známe svo­jím sve­to­vým fes­ti­va­lom masiek. Mestu sme veľa času neve­no­vali, doži­čili sme si však obed v štý­lo­vej kórej­skej reštau­rá­cii so sede­ním na zemi.

Po večer­nej pre­chádzke sme oddy­cho­vali v hoteli. Túto večernú pohodu oddy­chu a spo­mie­nok na pre­žitý deň nám naru­šil neča­kaný záži­tok. Odrazu sme sa počas pár sekúnd samo­voľne začali posú­vať so sto­lič­kami po pod­lahe — zeme­tra­se­nie!! Na chvíľu sme stra­tili reč dúfa­júc, že to nebude pokra­čo­vať. Našťas­tie, netrvalo dlho. Vo večer­ných tele­víz­nych sprá­vach to bolo potvr­dené — malo inten­zitu 5,1 stupňa a epi­cen­trum bolo od nás cca 30 km. V meste, ktoré bolo naším cie­ľom o dva dni…

Na pešej zóne v meste Andong
Na pešej zóne v meste Andong

Na druhý deň pobytu v tejto časti vyrá­žame na auto­bu­sový výlet do UNESCO-m oce­ne­nej dediny Hahoe. Pri­po­mína slo­ven­ský Vlko­li­nec. Živý skan­zen, kde žije cca 260 oby­va­te­ľov v štý­lo­vých dedin­ských domoch s typicky tva­ro­va­nou sla­me­nou alebo kera­mic­kou stre­chou nám uká­zal podobu feudál­nej Kórey. Boli sme skla­maní z množ­stva ruši­vých súčas­ných dopl­n­kov a kon­štruk­cií. Pekná bola zátoka v mean­dri rieky a ryžové polia, kto­rými bola dedina obko­le­sená.

Uvítací kameň v historickej dedine s ľudovou architektúrou v Hahoe
Uví­tací kameň v his­to­ric­kej dedine s ľudo­vou archi­tek­tú­rou v Hahoe
Hahoe Folk Village
Hahoe Folk Vil­lage
Hahoe – hospodár pred svojím domom
Hahoe – hos­po­dár pred svo­jím domom
Hahoe – domy so slamenými strechami aj s keramickou krytinou
Hahoe – domy so sla­me­nými stre­chami aj s kera­mic­kou kry­ti­nou

Ces­tou späť do mesta s našim hote­lom sme sa zasta­vili v kon­fu­cián­skom kláš­tore v mys­tic­kom hor­skom pro­stredí.

V ďal­šom prog­rame sme sa zame­rali hlavne na loka­lity s UNESCO pamiat­kami, ktoré určo­vali budúcu trasu našej cesty. Ešte v ten istý deň v pod­ve­čer pri­chá­dzame do býva­lého krá­ľov­ského mesta Gyeongju, nazý­va­ného „múzeom bez múrov“. Je to dobrá voľba.

Na druhý deň ráno odchá­dzame auto­bu­som na výlet do Bul­guk-sa, 16 km vzdia­le­ného bud­his­tic­kého chrá­mo­vého kom­plexu, jed­ného z naj­sláv­nej­ších v Kórei. Mys­tické hor­ské pro­stre­die, krásne zre­kon­štru­ovaný pavi­ló­nový kom­plex a spev bud­his­tic­kého kňaza pri boho­službe nás na chvíľu vnáša do iného sveta.

Bulguk-sa - budhistický chrámový komplex
Bul­guk-sa — bud­his­tický chrá­mový kom­plex
Horné nádvorie s pagodou pred chrámom
Horné nádvo­rie s pago­dou pred chrá­mom

Taxí­kom sa pre­miest­ňu­jeme k veľmi pro­pa­go­va­nej hor­skej jas­kyni Seok­gu­ram s uctie­va­nou a vraj najk­raj­šou kórej­skou sochou Budhu. Aj keď bol zná­zor­nený v stave osvie­te­nia, boli sme skla­maní — bol za sklom a nesmel sa fotiť.

Obrovský zvon pod strechou pri schodoch k Seokguramu
Obrov­ský zvon pod stre­chou pri scho­doch k Seok­gu­ramu
Seokguram – vstupný objekt do jaskyne s cennou sochou sediaceho Budhu - svetové kultúrne dedičstvo
Seok­gu­ram – vstupný objekt do jas­kyne s cen­nou sochou sedia­ceho Budhu — sve­tové kul­túrne dedič­stvo

Auto­bu­som sme zišli do údo­lia a po obede v kórej­skom štýle sme sa vydali na pre­hliadku rekre­ač­nej oblasti s hotelmi a jaze­rom. Pre­hliadku sme ukon­čili v Gar­den City pri vtá­čom pavi­lóne.

Vtáčí park v záhradnom meste
Vtáčí park v záh­rad­nom meste

Večerná pre­chádzka v neďa­le­kom parku nám vyra­zila dych. Dostali sme sa ku kom­plexu krá­ľov­ských hro­biek v tvare doko­na­lých zatráv­ne­ných pol­gulí, vo večer­nom osvet­lení vyze­rali ohromne mys­ticky. Tešili sme sa na jeho pod­robnú pre­hliadku na druhý deň.

Spo­mí­nané hrobky krá­ľov­skej dynas­tie Silla, nazý­vané tumuli, sú domi­nant­nou súčas­ťou roz­ľah­lého parku. Tvo­ria kom­plex zosku­pení kop­cov pol­gu­ľo­vi­tého tvaru rôz­nej veľ­kosti, nie­ktoré s prie­me­rom vyše 100 m a výš­kou cez 20 m. Na nie­kto­rých z nich vyrástli mohutné stromy. Jedna z hro­biek je zre­kon­štru­ovaná a sprí­stup­nená. Tu sme názorne mohli vidieť spô­sob pocho­vá­va­nia panov­ní­kov. Silný záži­tok.

Pokra­ču­jeme roz­siah­lym par­kom s pozos­tat­kami pozo­ru­hod­nej his­tó­rie. Nachá­dzame tu naj­star­šie obser­va­tó­rium, ktoré nás prek­va­puje neveľ­kým roz­me­rom, ale záro­veň jed­no­du­chos­ťou. Na jed­nom z objek­tov je veľ­kop­lošná foto­gra­fia modelu mesta z čias jeho naj­väč­šieho roz­kvetu. Veľmi rea­lis­tický model nám názorne pre­zen­tuje štruk­túru dobo­vej zástavby mesta. Tu sa dozve­dáme, že už v roku 57 p.n.l. sa Gyeongju stáva hlav­ným mes­tom ríše, pokrý­va­jú­cej celý kórej­ský polo­os­trov. O nie­koľko sto­ročí neskôr v ňom žije 1 milión oby­va­te­ľov. To je na tú dobu ozaj obrov­ské mesto.

V závere prog­ramu sa dostá­vame k múzeu, pova­žo­va­nému za jedno z najk­raj­ších v Kórei. Je to pravda. Vo veľmi pekne uro­be­ných expo­zí­ciách obdi­vu­jeme zhro­maž­dené bohaté ukážky šper­kov, ode­vov, nádob a iných dobo­vých arte­fak­tov.

Zaujímavý útvar v miestnom parku
Zau­jí­mavý útvar v miest­nom parku
Hrobka, na ktorej vyrástli stromy
Hrobka, na kto­rej vyrástli stromy
Park Tumuli s 23 hrobkami
Park Tumuli s 23 hrob­kami
Hrobka – múzeum
Hrobka – múzeum
Interiér hrobky
Inte­riér hrobky
Ďalšie hrobky mimo parku
Ďal­šie hrobky mimo parku
Cestovatelia pred najstarším astronomickým observatóriom na Ďalekom východe
Ces­to­va­te­lia pred naj­star­ším astro­no­mic­kým obser­va­tó­riom na Ďale­kom východe

Po obede v meste odchá­dzame popo­ludní do naj­juž­nej­šieho bodu našej cesty, mesta Busan, dru­hého naj­väč­šieho kórej­ského mesta s 3,6 mili­ónmi oby­va­te­ľov. Počas cesty vla­kom máme roz­ho­vor s domá­cimi štu­den­tami, ktorí nás prek­va­pili pozna­ním našej kra­jiny a hlavne úspechmi našich fut­ba­lis­tov na ME v Talian­sku. Cesta nám rýchlo ubehla a na jej konci nám ochotne tele­fo­nicky zaria­dili náš odvoz zo sta­nice do nášho hotela hote­lo­vou služ­bou. Na Busan sme sa veľmi tešili. Foto­gra­fie sľu­bo­vali pekne polo­žené moderné mesto na záto­kách Japon­ského mora. Hneď prvý večer sme si naplá­no­vali stra­té­giu pozná­va­nia mesta. Nasle­du­júci deň sme veno­vali ako vždy obľú­be­ným city-tou­rom v otvo­re­nom turis­tic­kom auto­buse. Úžasný záži­tok!

Auto­bus pre­chá­dzal moder­nými husto zasta­va­nými štvr­ťami, nad morom sa dví­hame roz­ľah­lými oblú­ko­vými nájaz­dami na ele­gantný lanový most, spá­ja­júci via­ceré zátoky. Z mosta máme krásne výhľady na mesto- obrov­ský prí­stav, náb­režné pro­me­nády, nové archi­tek­to­nické kom­plexy pre­sk­le­ných mra­ko­dra­pov posta­ve­ných na ume­lých polo­os­tro­voch. Každá zátoka sľu­buje nové prek­va­pe­nie zástav­bou v podobe výraz­ných štruk­túr na pozadí str­mých kop­cov.

Na druhý deň sa venu­jeme pozná­va­niu mesta z hori­zontu chodca. A opäť vidíme úžasné veci. Na prvom mieste spo­me­nieme stavbu, archi­tek­to­nickú lahôdku. Ako jedna z mála je zapí­saná v Guin­nes­so­vej knihe rekor­dov. Je to sve­to­známe Busan Cinema Cen­ter — moderná budova kina s naj­väč­šou vylo­že­nou kon­zo­lou na svete ( 80 met­rov ! ) a naj­väč­ším pre­mie­ta­cím plát­nom 15x30 met­rov. Kaž­do­ročne tú býva známy sve­tový fil­mový fes­ti­val. Je to neuve­ri­teľné dielo par­tie rakús­kych archi­tek­tov CoopHimmelb(l)au, kde člo­vek má dojem, že na veľmi expre­sívne tva­ro­vané vzná­ša­júce sa hmoty vôbec nepô­sobí zem­ská prí­ťaž­li­vosť… Nedalo nám a vrá­tili sme sa sem aj večer. Úžasný záži­tok nám posky­tol tento fan­tas­tický kine­ma­to­gra­fický kom­plex aj v podobe fareb­nej sve­tel­nej show.

Neďa­leko, v štruk­túre super­mo­der­ných objek­tov nachá­dzame ďal­šiu Guin­nes­sovku — naj­väčší nákupný a zábavný kom­plex na svete Shin­se­gae. Objekt s obrov­skou kuba­tú­rou, obsa­huje okrem neko­neč­ných znač­ko­vých pre­daj­ných pries­to­rov mnohé štý­lové reštau­rá­cie, galé­rie, kiná, fit­ness pries­tory s pla­vár­ňou a aj ľadovú plo­chu. Tu vás vyba­via krik­ľa­vo­ze­le­nými kor­ču­ľami, pril­bou a trápte sa. Oddých­nuť si môžete v suse­dia­cej reštau­rá­cii. Boli sme prek­va­pení, aký bol tento obrov­ský kom­plex v čase našej náv­števy plný náv­štev­ní­kov. Pris­pelo k tomu aj zhor­šené poča­sie.

Busan Cinema Center
Busan Cinema Cen­ter
Busan Cinema Center
Busan Cinema Cen­ter
Busan Cinema Center
Busan Cinema Cen­ter
Busan Cinema Center
Busan Cinema Cen­ter
Busan Cinema Center večer
Busan Cinema Cen­ter večer
Nová štvrť na polostrove za prístavom
Nová štvrť na polo­strove za prí­sta­vom
Nábrežie pozdĺž pláže Haeundae Beach
Náb­re­žie pozdĺž pláže Hae­un­dae Beach
Výškové obytné domy v štvrti CentumCity
Výš­kové obytné domy v štvrti Cen­tum­City
Shinsegae – najväčší obchodný komplex
Shin­se­gae – naj­väčší obchodný kom­plex
Átrium s eskalátormi
Átrium s eska­lá­tormi
Ľadová plocha na 6. podlaží nákupného komplexu
Ľadová plo­cha na 6. pod­laží nákup­ného kom­plexu
Stánok pre fajčiarov – častý doplnok v kórejských mestách
Stá­nok pre faj­čia­rov – častý dopl­nok v kórej­ských mes­tách

Zmena poča­sia výrazne zasiahla aj do nášho ďal­šieho prog­ramu. Na druhý deň nás v meste zasti­hol mon­zún – obloha sa zatiahla a začalo vytrvalo liať. Tešili sme sa, že sme stihli pre­hliadku mesta v pred­chá­dza­júci deň.

Uchý­lili sme sa do obrov­skej budovy jed­ného z naj­väč­ších fish­mar­ke­tov v kra­jine. Boli sme síce pod stre­chou, ale aj tu bolo okolo nás vody dosť. V rôz­nych kadiach plá­vali neuve­ri­teľné druhy čerstvo vylo­ve­ných rýb a mor­ských živo­čí­chov, ktoré more ponúka. Vo vyš­ších poscho­diach boli reštau­rá­cie, kde to bolo možné kon­zu­mo­vať priamo pri­pra­vené rybie špe­cia­lity. V hus­tom daždi sme narýchlo pre­behli do neďa­le­kého tou­ris­to­fisu s pek­ným moder­ným inte­ri­é­rom. Kon­zul­tá­ciou s prí­jem­nými infor­má­tor­kami sme začali meniť stra­té­giu nášho ďal­šieho puto­va­nia.

Zvo­lili sme si pobyt v býva­lom krá­ľov­skom meste Suwon, 40 km južne od Soulu. Lacný a dobrý noc­ľah sme si rých­lym pries­ku­mom našli priamo v his­to­ric­kom jadre. Veľmi dobré — všetko dôle­žité sme mohli obsiah­nuť pešou nohou.

Ľud­ské merítko mesta s prí­sne výš­kovo limi­to­va­ným jad­rom je oboh­nané poc­tivo zre­kon­štru­ova­nými mest­skými hrad­bami v dĺžke vyše 6 km. Sieť peších uli­čiek ústi do veľ­kého námes­tia. Na ňom nás zau­jali veľ­kop­lošné kera­mické mozaiky s výjavmi z his­tó­rie. Z hori­zontu chodca to bolo dosť obtiažne vní­ma­teľné. Nav­ští­vili sme naoko nená­padný nový objekt Múzea moder­ného ume­nia v domi­nant­nej polohe námes­tia. Archi­tekti jed­no­du­chos­ťou von­kaj­šieho tvaru dis­cip­li­no­vane rešpek­to­vali domi­nan­ciu neďa­le­kého krá­ľov­ského paláca. O to viac si svoje tvo­rivé ambí­cie vynah­ra­dili v pries­to­rovo pôso­bi­vom inte­ri­éri, kde hádam nebolo jedi­nej zvis­lej steny.

Mesto Suwon bolo veľmi poško­dené v bojoch s Japon­cami. Krá­ľov­ský palác bol vypá­lený a zni­čený. Jeho trosky boli odstrá­nené a na tomto mieste bola posta­vená nemoc­nica a rad­nica

Je neuve­ri­teľné, že po obja­vení zvit­kov s pôvod­nými kres­bami palá­co­vého kom­plexu boli tieto novo­stavby odstrá­nené a krá­ľov­ský palác bol do jeho pôvod­nej podoby nanovo posta­vený. Práce boli ukon­čené v roku 1970.

Dnes je zná­mou turis­tic­kou atrak­ciou v domi­nant­nej polohe mesta. Palác je zapí­saný v zozname UNESCO. I keď sa nejedná o pôvodnú pamiatku, zrejme bol oce­nený nevšedný prí­stup k zacho­va­niu národ­nej his­tó­rie.

Pekné pano­ra­ma­tické pohľady na mesto sme si dopriali ako odmenu po výstu­poch na naj­vyš­šie miesta v meste, ku baš­tám a múrom opev­ne­nia na oko­li­tých kop­coch a na vežu kres­ťan­ského meto­dis­tic­kého kos­tola na pro­ti­ľah­lom kopci. Na vežu nás vyviedla milá domo­rod­kyňa.

Na tržnici v meste Suwon
Na trž­nici v meste Suwon
Výber je bohatý – a môžete aj ochutnať
Výber je bohatý – a môžete aj ochut­nať
Okolo niekdajšej brány do starého mesta je dnes kruhový objazd
Okolo nie­kdaj­šej brány do sta­rého mesta je dnes kru­hový objazd
Vstupná brána z horizontu chodca
Vstupná brána z hori­zontu chodca
Informačný kameň pevnosti Hwaseong
Infor­mačný kameň pev­nosti Hwa­se­ong

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: archinfo.sk

Pridať komentár (0)