Zabez­peč­te svo­je súkro­mie

Maroš Kovalik / 19. augusta 2014 / Tools a produktivita

Šif­ro­va­nie súbo­rov nebo­lo nikdy jed­no­duch­šie. Môže za to Nadim Kobe­is­si, 23 roč­ný prog­ra­má­tor naro­de­ný v Liba­no­ne pra­cu­jú­ci na tom aby bolo šif­ro­va­nie súbo­rov viac dostup­né ľuďom na celom sve­te. Nidam pra­cu­je na tom­to prob­lé­mu už viac ako 3 roky a tvr­dí že rie­še­nie je stá­le ďale­ko.

 

Dlhoročné výsledky Kobeissiho už neraz priniesli svoj výsledok. Vytvoril program na šifrovanie četovej komunikácie Cryptocat, ktorý nebol patrične uznaný z dôvodu nedostatkov. Kobeissi však tvrdí, že tieto nedostatky už odstránil. V súčasnosti patrí Cryptocat patrí k popredným šifrovacím nástrojom v četovacej komunikácii.

 To o čom sa však dnes budeme baviť je ďalší výtvor jeho práce. Ide o program na dosiahnutie vysokej úrovne zabezpečenia súborov s názvom miniLock. Open-source bezplatný plugin pre prehliadač dokáže zašifrovať čokoľvek od e-mailových príloh, fotiek až po súbory na Dropboxe v priebehu pár sekúnd. Za pár sekúnd je používateľovi dostupné neprelomiteľné šifrovanie. Server Wired údajne vy­skú­šal je­ho ra­nú ver­ziu a údajne sa súbory zašifrovali tak, že k nemu nemal prístup nikto (vrá­ta­ne or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní či spra­vo­daj­ských agen­túr) okrem určeného príjemcu. Ok­rem za­mýš­ľa­né­ho prí­jem­cu ho ne­mo­hol de­šif­ro­vať a pre­čí­tať nikto iný. Používanie miniLocku je navyše veľmi jednoduché a ako tvrdí Kobeissi nemožno sa uňho spliesť.

 

 

Pre používanie nie je potrebná žiadna registráca. MiniLock pri sputení požaduje len heslo ktoré si užívateľ zvolí sám. Heslo musí obsahovať minimálne 30 znakov najlepšie zložitej kombinácie. Zo zadaného hesla sa vygeneruje tzv. verejné heslo a súkromné heslo ktoré používateľ nepozná.

 MiniLock šifruje pomocou eliptickej krivky. Táto krivka umožňuje odvodiť MiniLock ID ktoré má 44 znakov. z  prístupového hesla používateľa. Heslo sa generuje pri každom vstupe takže nie je nutné si ho zapamätať.

 „Žiadne prihlásenia a žiadne hesla pre správu. Obe sú odstránené. To je to čo je špeciálne,“ povedal Kobeissi. „Používateľ môže posielať a prijímať súbory na akomkoľvek počítači kde je miniLock nainštalovaný, bez potreby žiadneho účtu ako to je u podpory iných webov, a bez potreby hesla ako PGP.“

 

 Zdroj: wired.com

Pridať komentár (0)