Zabez­pečte svoje súkro­mie

Maroš Kovalik / 19. august 2014 / Tools a produktivita

Šif­ro­va­nie súbo­rov nebolo nikdy jed­no­duch­šie. Môže za to Nadim Kobe­issi, 23 ročný prog­ra­má­tor naro­dený v Liba­none pra­cu­júci na tom aby bolo šif­ro­va­nie súbo­rov viac dostupné ľuďom na celom svete. Nidam pra­cuje na tomto prob­lému už viac ako 3 roky a tvrdí že rie­še­nie je stále ďaleko.

Dlho­ročné výsledky Kobe­is­siho už neraz pri­niesli svoj výsle­dok. Vytvo­ril prog­ram na šif­ro­va­nie četo­vej komu­ni­ká­cie Cryp­to­cat, ktorý nebol pat­rične uznaný z dôvodu nedos­tat­kov. Kobe­issi však tvrdí, že tieto nedos­tatky už odstrá­nil. V súčas­nosti patrí Cryp­to­cat patrí k pop­red­ným šif­ro­va­cím nástro­jom v četo­va­cej komu­ni­ká­cii.

To o čom sa však dnes budeme baviť je ďalší výtvor jeho práce. Ide o prog­ram na dosia­hnu­tie vyso­kej úrovne zabez­pe­če­nia súbo­rov s náz­vom mini­Lock. Open-source bez­platný plu­gin pre pre­hlia­dač dokáže zašif­ro­vať čokoľ­vek od e-mai­lo­vých prí­loh, fotiek až po súbory na Drop­boxe v prie­behu pár sekúnd. Za pár sekúnd je pou­ží­va­te­ľovi dostupné nepre­lo­mi­teľné šif­ro­va­nie. Ser­ver Wired údajne vy­skú­šal je­ho ra­nú ver­ziu a údajne sa súbory zašif­ro­vali tak, že k nemu nemal prí­stup nikto (vrá­ta­ne or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní či spra­vo­daj­ských agen­túr) okrem urče­ného prí­jemcu. Ok­rem za­mýš­ľa­né­ho prí­jem­cu ho ne­mo­hol de­šif­ro­vať a pre­čí­tať nikto iný. Pou­ží­va­nie mini­Locku je navyše veľmi jed­no­du­ché a ako tvrdí Kobe­issi nemožno sa uňho spliesť.

Pre pou­ží­va­nie nie je potrebná žiadna regis­tráca. Mini­Lock pri spu­tení poža­duje len heslo ktoré si uží­va­teľ zvolí sám. Heslo musí obsa­ho­vať mini­málne 30 zna­kov naj­lep­šie zlo­ži­tej kom­bi­ná­cie. Zo zada­ného hesla sa vyge­ne­ruje tzv. verejné heslo a súkromné heslo ktoré pou­ží­va­teľ nepozná.

Mini­Lock šif­ruje pomo­cou elip­tic­kej krivky. Táto krivka umož­ňuje odvo­diť Mini­Lock ID ktoré má 44 zna­kov. z prí­stu­po­vého hesla pou­ží­va­teľa. Heslo sa gene­ruje pri kaž­dom vstupe takže nie je nutné si ho zapa­mä­tať.

Žiadne pri­hlá­se­nia a žiadne hesla pre správu. Obe sú odstrá­nené. To je to čo je špe­ciálne,“ pove­dal Kobe­issi. „Pou­ží­va­teľ môže posie­lať a pri­jí­mať súbory na akom­koľ­vek počí­tači kde je mini­Lock nain­šta­lo­vaný, bez potreby žiad­neho účtu ako to je u pod­pory iných webov, a bez potreby hesla ako PGP.“

Zdroj: wired.com

Pridať komentár (0)