Zabudni na obaly. V týchto obchodoch ti potraviny nasypú a drogériu načapujú

Marianna Mikešová / 12. januára 2019 / Eko

zdroj: U Dobrožrúta/ BEZOBALiS
  • Fe­no­mén zero waste je na Slo­ven­sku čo­raz po­pu­lár­nejší
  • V rôz­nych mes­tách pri­búda ob­cho­dov, v kto­rých na­kú­piš bez zby­toč­ných oba­lov
  • Po­ve­dať nie jed­no­ra­zo­vým plas­tom je tak jed­no­duch­šie, než by sa mohlo zdať
  • Skús si aj ty eko li­fes­tyle a zisti, kde na­kú­piť, vďaka na­sle­dov­nému zo­znamu

Možno ti to dnes ne­na­padne, ale pre na­šich sta­rých ro­di­čov ne­bol zero-waste li­fes­tyle žiad­nou ne­zná­mou. Aku­rát tento po­jem ne­bol v ich slov­níku. Pred pár de­siat­kami ro­kov to­tiž plasty vô­bec ne­boli bežné a ľu­dia cho­dili do ob­cho­dov s lát­ko­vými taš­kami a sk­le­nými ná­do­bami. Mnohé veci sa ku­po­vali na váhu a ba­lili do pa­piera, iné sa ne­ba­lili vô­bec. Množ­stvo pro­du­ko­va­ného od­padu tak bolo na­ozaj mi­ni­málne, na­vyše mali ľu­dia väčší re­špekt k po­tra­vi­nám a ne­na­ku­po­vali nad­by­tok.

Dnes však prie­merný Slo­vák mi­nie až 466 ige­li­tiek ročne, ešte viac spot­re­buje jed­no­ra­zo­vých sáč­kov a oba­lov od po­tra­vín či dro­gé­rie. Každý roz­umný člo­vek už mu­sel po­cho­piť, že jed­no­ra­zové plasty sú pre našu prí­rodu veľké zlo. Pri­tom sú v mno­hých prí­pa­doch úplne zby­točné a po­kojne by sme sa za­obišli bez nich. Chce to len obe­to­vať trošku svojho kom­fortu a pri na­ku­po­vaní viac po­u­ží­vať hlavu.

Ide­álne je za­čať po­maly a po­stupne zo svojho ži­vota vy­ra­diť väč­šinu jed­no­ra­zo­vých oba­lov. Skve­lým po­moc­ní­kom sú eko­lo­gické a znovu-po­u­ži­teľné ná­kupné tašky a sáčky na pe­čivo, ovo­cie či ze­le­ninu, s kto­rými vieš aj v su­per­mar­kete ušet­riť množ­stvo plastu. No ešte vyš­ším le­ve­lom sú be­z­o­ba­lové ob­chody, v kto­rých ti su­ché po­tra­viny na­sypú do vlast­ných ná­dob či pa­pie­ro­vých vre­ciek a dro­gé­riu na­ča­pujú do fliaš. Prí­padne tu na­kú­piš aj ďal­šie pro­dukty ze­le­ných zna­čiek.

Toto sú naše ob­ľú­bené zero-waste a be­z­o­ba­lové pre­dajne na Slo­ven­sku:

U dob­ro­žrúta

Zero-waste pe­ká­reň a ob­cho­dík, ktorý majú na sve­domí známi Dob­ro­žrúti Dada a Ma­túš Zva­lovci. V ich pre­dajni na­kú­piš zdravé ve­gán­ske a bez­lep­kové ko­láče, kvás­kový bez­lep­kový chlieb či pe­čivo, su­ché po­tra­viny na váhu, ale aj eko­lo­gickú koz­me­tiku a vy­chy­távky do tvo­jej do­mác­nosti. Po­tra­viny ti za­ba­lia aj do pa­pie­ro­vých ta­šiek či jedlo do kom­pos­to­va­teľ­ných oba­lov, no oveľa viac ich po­teší, keď prí­deš s vlast­nými ná­do­bami. Viac si pre­čí­taj tu.

 

BE­Z­O­BA­LiS

Prvý be­z­o­ba­lový ob­chod v Tren­číne ot­vo­rili snú­benci Mar­tina a Mar­tin, ktorí chceli umož­niť eco friendly na­ku­po­va­nie aj ľu­ďom mimo Bra­ti­slavy a zá­ro­veň chceli ro­biť niečo, čo pri­ne­sie be­ne­fit ce­lej spo­loč­nosti. Kvôli spl­ne­niu sna do­konca dali vý­po­veď v práci. V di­zaj­no­vom in­te­ri­éri pre­dajne Be­z­o­ba­lis na­kú­piš su­ché po­tra­viny, ale aj ča­po­vané oleje či eko dro­gé­riu. Ak ne­máš čas na ná­kupy, stačí sem pri­niesť svoje ná­doby a ná­kupný zo­znam a v ob­chode sa o to po­sta­rajú. Viac si pre­čí­taj tu. 

Na kôpke

Zero-waste do­ra­zil aj na vý­chod, kde ne­dávno vznikla pre­dajňa Na kôpke. Na sve­domí ju má Sasha Var­šová, ktorá pri ces­to­vaní po In­dii po­cho­pila, aké sú plasty zlo. Zme­nilo jej to ži­vot a po ná­vrate do­mov sa roz­hodla s tým niečo spra­viť. V jej ob­chode náj­deš sy­pané po­tra­viny, ako sú ko­re­niny, soľ, cu­kor, ore­chy, su­šené ovo­cie, ryža, ces­to­viny, stru­ko­viny, vločky, múky a ďal­šie. Slo­venka od­po­rúča pri­niesť si vlastné ná­doby alebo už po­u­žité pa­pie­rové či lát­kové vrecká. Viac si pre­čí­taj tu. 

Be­z­od­padu

Ak ne­máš čas na be­ha­nie po ob­cho­doch alebo v tvo­jom okolí nie je be­z­o­ba­lová pre­dajňa, ne­ve­šaj hlavu. Je tu to­tiž on­line ob­chod Be­z­od­padu, v kto­rom na­kú­piš všetko po­trebné len zo­pár klik­nu­tiami a na­vyše si ušet­ríš čas. Zo­že­nieš tu stru­ko­viny, obil­niny, ore­chy, se­mená, su­šené ovo­cie, ko­re­niny, čaje, si­rupy či oleje a no­vin­kou sú aj kek­síky. Pri ná­kupe si zvo­líš, či chceš do­dať vlastný obal alebo to chceš za­ba­liť do pa­pie­ro­vého či lát­ko­vého vrecka alebo sk­le­nej ná­doby. Viac si pre­čí­taj tu. 

Myd­linka

Ne­us­tále ku­po­va­nie čis­tia­cich, pra­cích a koz­me­tic­kých príp­rav­kov pred­sta­vuje ďal­šie množ­stvo zby­toč­ných plas­tov. Te­raz si ich mô­žeš ča­po­vať do vlast­ných ná­dob v dro­gé­rii Myd­linka v bra­ti­slav­skom Fresh­mar­kete. Ob­chod nie je úplne be­z­o­ba­lový, ale má veľkú sek­ciu s ča­po­va­nými pra­cími gélmi, avi­vá­žami, čis­tia­cimi pros­tried­kami či myd­lami. Rov­nako tu náj­deš krá­jané mydlá či šam­póny na váhu a veľa ďal­šieho. Kú­piš tu aj opa­ko­vane-po­u­ži­teľné utierky, vrecká či od­li­čo­va­cie tam­póny.

Eco­terra

Ob­chody siete s ta­lian­skou ča­po­va­nou dro­gé­riou náj­deš vo via­ce­rých slo­ven­ských mes­tách – v Bra­ti­slave, Senci, Tr­nave, Ban­skej Bys­trici, Nitre, Se­nici, Le­vi­ciach, Tren­čian­skej Tu­rej, To­var­ní­koch a čo­skoro aj v Ko­ši­ciach. Náj­deš tu všetky pra­cie a čis­tiace pros­triedky do do­mác­nosti a bio koz­me­tiku. Pro­dukty Eco­terra sú vy­rá­bané na rast­lin­nej báze, sú roz­lo­ži­teľné v prí­rode a na­kú­piš ich do vlast­ných či za­kú­pe­ných fliaš. Do­konca tak ušet­ríš, lebo ne­pla­tíš za obaly či re­klamu. Viac si pre­čí­taj tu. 

Te­raz už vieš, kde na Slo­ven­sku na­kú­piš s ohľa­dom na našu pla­nétu, hoci tento náš mini zo­znam sa roz­ši­ruje kaž­dým dňom. Na­prí­klad len tento me­siac v Bra­ti­slave vznikla ďal­šia pre­vádzka s dob­rou myš­lien­kou, U Vážky. Vy­ro­bíš si tu do­konca aj vlastné čerstvé ara­ši­dové maslo (viac si pre­čí­taš TU). Na eko prin­cípy však ne­za­bú­daj ani pri ná­ku­poch v bež­ných ob­cho­doch. Po­vedz nie plas­tom a za­ob­sta­raj si ko­nečne eko tašky a vrecká na po­tra­viny. Ur­čite tak pôj­deš prí­kla­dom a in­špi­ru­ješ ďal­ších.

Pridať komentár (0)