Man­že­lia vytvo­rili prvý obchod, ktorý nepro­du­kuje žia­den odpad. Potra­viny si tam kúpiš bez obalu

M. Blažko, interez.sk / 8. októbra 2016 / Tools a produktivita

Už si počul o obcho­dí­koch, ktoré pre­dá­vajú kva­litné potra­viny, no napriek tomu nepro­du­kujú žiadny odpad? Hovo­ríš si: Pekná myš­lienka, škoda že sa ešte nedos­tala na Slo­ven­sko. Niečo podobné už vzniklo aj u nás. 

Pro­du­ko­va­nie odpadu je v dneš­nej dobe prob­le­ma­tika, kto­rou sa zaobe­rajú všetky kra­jiny. Odpad je často až nerie­ši­teľ­nou otáz­kou. Bežní ľudia sa touto otáz­kou vo svete začali zaobe­rať tiež a pomaly vzni­kajú obcho­díky, ktoré pre­dá­vajú sku­točne kva­litné potra­viny, no aj napriek tomu nepro­du­kujú žiadny odpad.

Táto myš­lienka je skvelá a sme veľmi radi, že sa tento nápad dostal konečne aj na Slo­ven­sko. S myš­lien­kou vytvo­riť obcho­dík bez odpadu prišli dvaja man­že­lia z dedinky Sto­žov pri Detve, Mar­tina a Jozef, pri­bližne pred rokom. Ich pro­jekt nazvali príz­načne, BEZ­OD­PADU a sku­toč­nosť, že nejde o kamenný obcho­dík na jed­nom mieste, je určite výhoda.

Sna­žíme sa poskyt­núť zákaz­ní­kom mož­nosť nákupu zdra­vých potra­vín a tovaru do domác­nosti s pozi­tív­nym dopa­dom na pla­nétu. Našim cie­ľom je zabez­pe­čiť našim zákaz­ní­kom i sebe základné životné potreby bez plyt­va­nia zdrojmi tak, aby to bolo výhodné pre všetky zúčast­nené strany. Sme inšpi­ro­vaní per­ma­kul­tú­rou a jej základ­nými etic­kými piliermi: sta­rost­li­vosť o ľudí, sta­rost­li­vosť o Zem a spra­vod­livé podiely. Uve­do­mu­jeme si kom­plex­nosť prob­lé­mov, ktoré sú spo­jené s dneš­nou pro­duk­ciou i dis­tri­bú­ciou potra­vín a chceme sa stať súčas­ťou ich rie­še­nia.”

Bezodpadufoto: bezodpadu.sk

Na ich e-shope zatiaľ náj­deš ore­chy, rôzne semienka, ces­to­viny, stru­ko­viny, ryžu, múku, čoko­ládu, kakao, čaje, sušené ovo­cie, oleje a dokonca aj dro­gé­riu vrá­tane roz­lo­ži­teľ­ných bam­bu­so­vých zub­ných kefiek a tovaru z prí­rod­ných plas­tov zalo­že­ných na škrobe. Celý sor­ti­ment plá­nujú sym­pa­tickí man­že­lia roz­ší­riť, no ako sami hovo­ria, ešte stále sú len na začiatku cesty a kaž­dým dňom sa sna­žia vychy­tať všetky muchy.

Ako to celé fun­guje

Úplne jed­no­du­cho. Na e-shope si vybe­rieš tovar, ktorý chceš a jed­no­du­chou objed­náv­kou sa dostane až k tebe domov. Na bale­nie potra­vín pou­ží­vajú papie­rové vrecká, roz­lo­ži­teľné či zno­vu­pou­ži­teľné obaly – naprí­klad lát­kové obaly alebo skle­nené poháre či fľaše. To zna­mená, že aj keď sa z oba­lov po čase stane odpad, za krátky čas sa vo kom­poste bez prob­lé­mov roz­loží. Pri lát­ko­vých vrec­kách vyro­be­ných z bavlny trvá roz­klad dlh­šie ako roz­klad papiera, ale vďaka tomu je možné ich pou­žiť naprí­klad ako pod­stieľku pre kali­forn­ské dáž­ďovky. Všetko majú teda doko­nale pre­mys­lené.

Väč­šinu tova­rov, obzvlášť potra­vín, nedo­ká­žeme pre­pra­vo­vať úplne bez obalu. Pri­hliad­nuc k tomu, že na pre­pravu potra­vín z tohto obchodu vždy potre­bu­jeme nejaký obal, našou víziou je mini­ma­li­zá­cia eko­lo­gic­kého dopadu týchto oba­lov v celom pro­cese od pes­to­va­teľa a spra­co­va­teľa až po zákaz­níka.”

bezodpadufoto: bezodpadu.sk

Ak by si chcel, aby ti poslali vybrané potra­viny do obalu, ktorý máš doma, aj to sa dá. Majú na to vymys­lené 2 hlavné spô­soby:

  • Osobné doru­če­nie obalu a osobný odber objed­návky. Pokiaľ si z Ban­sko­bys­tric­kého kraja alebo často ces­tu­ješ medzi výcho­dom a zápa­dom, môže byť pre teba osobný odber tovaru rých­lejší ako jeho doru­če­nie pre­prav­com. Osob­ným odbe­rom tak zís­kaš aj krásny výhľad z ich záh­rady, mož­nosť zakú­piť si čerstvé vajíčka z pre­daja z dvora a Mar­tina s Joze­fom sa s tebou radi poroz­prá­vajú o vašich nápa­doch a postre­hoch, ako celý tento pro­ces zefek­tív­niť.
  • Posla­nie oba­lov poštou. Táto mož­nosť sa na prvý pohľad javí ako neefek­tívna, no pri dosta­toč­nom objeme posie­la­ných oba­lov je menej náročná na čas i spot­re­bo­vané emi­sie ako pra­vi­delné cesty na nákupy. Jed­no­du­cho zaba­líš prázdne obaly do obálky, kra­bice alebo vrecka a pošleš na ich adresu.

Aký pôvod majú potra­viny?

Tam, kde je to možné, upred­nost­ňu­jeme lokál­nych far­má­rov a výrob­cov. Žiaľ, situ­ácia poľ­no­hos­po­dár­stva v Slo­ven­skej repub­like nie je tomuto prí­stupu naklo­nená, preto v dneš­nej dobe často nie je možné nájsť dosta­točné množ­stvo potra­vín slo­ven­ského pôvodu, hoci v minu­losti boli bežné. Nie­ktoré slo­ven­ské potra­viny sú vďaka nerov­no­mer­ným dotá­ciám a spra­vod­li­vej cene za prácu far­mára nie­koľ­ko­ná­sobne drah­šie ako alter­na­tíva z Číny či Afriky. Nie­ktoré obľú­bené plo­diny, ktoré sú pre mno­hých den­nou súčas­ťou jedál­nička, zasa nie je možné v našich pod­mien­kach pes­to­vať. Nevieme o jed­no­du­chom rie­šení na tieto prob­lémy, a tak sa sna­žíme postupne zvy­šo­vať množ­stvo lokál­nych potra­vín aj vďaka vám.

Pokiaľ poznáte pes­to­va­teľa potra­viny z našej ponuky, ktorá nemá slo­ven­ský pôvod (alebo tým pes­to­va­te­ľom ste), ozvite sa nám a radi s Vami budeme spo­lu­pra­co­vať.”

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž: interez/interez

Pridať komentár (0)