Zabudni na všetky dote­raj­šie dojmy: Takto budú čoskoro vyze­rať pre­dajne Apple!

Martin Bohunický / 19. september 2015 / Tools a produktivita

Jony Ive, šéf­di­zaj­nér spo­loč­nosti Apple, pôsobí vo firme dve dekády a je zod­po­vedný za väč­šinu tých pôso­bi­vých mini­ma­lis­tic­kých dizaj­nov, ktoré sú pre Apple typické — či už ide o Mac­bo­oky, iMac, iPhone, či neskôr aj soft­vé­rové vyba­ve­nie.

V máji tohoto roka však uro­bil krok späť. Jony sa chcel zba­viť časti svo­jej zod­po­ved­nosti a chcel si zobrať viac času pre seba a pre svoje cesty. Pre mno­hých to bol šok a nikto neve­del, čo od také­hoto kroku možno oča­ká­vať. Napo­kon sa uká­zalo, že svoje cesty bude Jony sme­ro­vať do tra­dič­ných Apple obcho­dov, kde sa bude sna­žiť posú­vať ich dizajn vpred. Dnes vidíme prvé výsledky jeho práce a stojí to za to!

Jed­nou z jeho prvých výraz­ných zmien je obchod v Bel­gicku, kon­krétne v Bru­seli. Dobre sa pozri na tieto foto­gra­fie pre­tože zrejme presne takto budú zane­dlho vyze­rať všetky Apple obchody sveta.

Na prvý pohľad nevy­zerá inte­riér a exte­riér až tak odlišne — veľké skle­nené panely, obrov­ské biele logo Apple, ktoré visí nad vstu­pom a veľké, luxusne pôso­biace stoly, na kto­rých ležia pri­pra­vené jed­not­livé zaria­de­nia — keď sa však pozrieš o tro­šičku bliž­šie, zis­tíš, že už to nie je ten úplne čistý, doko­nalý dizajn.

Stromy v črep­ní­koch a steny z tehál a dreva evo­kujú úplne iný pocit, než aký máš, keď voj­deš do pre­dajne Apple. Dre­vené stoly s mini­ma­lis­tic­kými sto­lič­kami, všetko pôsobí na prvý pohľad akoby menej luxusne, no záro­veň veľmi sym­pa­ticky a fami­liárne. Mne osobne to pri­po­mína moju det­skú izbu — samé drevo. Na konci pre­dajne potom visí nie­koľ­ko­met­rová obra­zovka, pre­mie­ta­júca reklamy na pro­dukty. Veď prečo nie?

Tento nový dizajn vysoko prav­de­po­dobne zasiahne v blíz­kej budúc­nosti všetky obchody sveta, do tej chvíle si zatiaľ môžeš vychut­nať aspoň bohatú foto­ga­lé­riu. Názor si môžeš uro­biť sám. Nepo­chy­bu­jem však, že bude pla­tiť to, čo platí vždy — sto ľudí, sto chutí. A kto­vie, či sa nám Apple dre­ve­ným dizaj­nom nesnaží niečo naz­na­čiť.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)