Zabud­ni­te na 4G: Inter­net v mobi­le môže byť aj 1000x rých­lej­ší

Luky Gašparík / 18. marca 2014 / Tech a inovácie

Všet­ci nedoč­ka­vo čaká­me na vybu­do­va­nie 4G sie­te na Slo­ven­sku. Čo keby vám teraz nie­kto pove­dal, že exis­tu­je aj rie­še­nie 1000x rých­lej­šie ako 4G. Asi by ste sa neve­riac­ky na neho pozre­li a spý­ta­li sa, či mu neši­be. Raz tak rých­ly inter­net? Môže byť. Ale 1000X??? To ťaž­ko. Čo ak je to pred­sa len prav­da?

Inak ako abso­lút­nou revo­lú­ciu vo wire­less tech­no­ló­gií neviem nazvať to, čo vymys­lel mali­lin­ký star­tup z Palo Alto. Za nece­lé tri roky svoj­ho fun­go­va­nia vyvi­nul nie­čo jedi­neč­né. Dokon­ca sa dá pove­dať, že nano­vo defi­no­val wire­less inter­net. Arte­mis Rese­arch pri­šiel s malým vysie­la­čom s náz­vom pWa­ve.

pWa­ve je úpl­ne nový druh vysie­la­ča. Bež­né vysie­la­če fun­gu­jú for­mou roz­de­le­nia sig­ná­lu na jed­not­li­vé pri­jí­ma­če. pWa­ve robí pres­ný opak. Ako to celé fun­gu­je si môže­te pozrieť v pri­po­je­nom videu.

Arte­mis vytvo­ril svoj pWa­ve tak, aby využí­val kolí­zie jed­not­li­vých sig­ná­lov z rôz­nych zdro­jov. Vzhľa­dom na svo­ju veľ­kosť je umiest­ni­teľ­ný sko­ro vša­de. Soft­vér, kto­rý sto­jí za tým­to sys­té­mom, kom­bi­nu­je všet­ky rádi­ové vlny sme­ru­jú­ce od blíz­kych pWa­vov pria­mo na vaše zaria­de­nie. To z vás tak­po­ve­diac spra­ví ekvi­va­lent­ný osob­ný vysie­lač – vyná­lez­co­via zo San Fran­cis­ca ten­to stav nazva­li pCell (per­so­nal cell). Rad­šej ako sa deliť o jedi­ný vysie­lač s iný­mi, sha­ru­je pWa­ve sig­nál s ostat­ný­mi pCell v oko­lí.

Zdroj: artemis.com

Prvým mes­tom, kde sa bude pCell tes­to­vať v reál­nych pod­mien­kach, bude San Fran­cis­co, a to za pomo­ci jed­né­ho z miest­nych posky­to­va­te­ľov wire­less inter­ne­tu. Cie­ľom je pou­ká­zať na sku­toč­ne neob­me­dze­né mož­nos­ti umiest­ne­nia pWa­vu aj na mies­ta pre rádio vysie­la­če dote­raz ani nemys­li­teľ­né. V reál­nom živo­te to zna­me­ná, že nebu­dú potreb­né žiad­ne vyso­ké mon­táž­ne nákla­dy, žiad­ne vyso­ké náj­my za pre­ná­jom plo­chy a hlav­ne budú na pre­vádz­ku sta­čiť mini­mál­ne ener­ge­tic­ké náro­ky.

Dosť bolo beha­nia po rešti­kách a baroch hľa­da­júc naj­lep­šiu wifi­nu, len aby ste si moh­li pozrieť mai­ly ale­bo načí­tať video. Odte­raz bude­te mať ten naj­rých­lej­ší inter­net vša­de so sebou. 4G sa ešte nestih­lo ani poriad­ne etab­lo­vať vo sve­te a už má kon­ku­ren­ta. Kok­nu­ren­ta, kto­rý ho pred­beh­ne vo všet­kých sme­roch. Teším sa, ako bude­me aj na Slo­ven­sku môcť čosko­ro využí­vať super­rých­ly inter­net prá­ve vďa­ka pWa­ve. Dúfam, že ešte v tom­to sto­ro­čí. 

Zdroj: artemis.com

Zdroj: businessinsider.com, artemis.com

Pridať komentár (0)