Zabud­nite na 4G: Inter­net v mobile môže byť aj 1000x rých­lejší

Luky Gašparík / 18. marca 2014 / Tech a inovácie

Všetci nedoč­kavo čakáme na vybu­do­va­nie 4G siete na Slo­ven­sku. Čo keby vám teraz nie­kto pove­dal, že exis­tuje aj rie­še­nie 1000x rých­lej­šie ako 4G. Asi by ste sa neve­riacky na neho pozreli a spý­tali sa, či mu nešibe. Raz tak rýchly inter­net? Môže byť. Ale 1000X??? To ťažko. Čo ak je to predsa len pravda?

Inak ako abso­lút­nou revo­lú­ciu vo wire­less tech­no­ló­gií neviem nazvať to, čo vymys­lel mali­linký star­tup z Palo Alto. Za necelé tri roky svojho fun­go­va­nia vyvi­nul niečo jedi­nečné. Dokonca sa dá pove­dať, že nanovo defi­no­val wire­less inter­net. Arte­mis Rese­arch pri­šiel s malým vysie­la­čom s náz­vom pWave.

pWave je úplne nový druh vysie­lača. Bežné vysie­lače fun­gujú for­mou roz­de­le­nia sig­nálu na jed­not­livé pri­jí­mače. pWave robí presný opak. Ako to celé fun­guje si môžete pozrieť v pri­po­je­nom videu.

Arte­mis vytvo­ril svoj pWave tak, aby využí­val kolí­zie jed­not­li­vých sig­ná­lov z rôz­nych zdro­jov. Vzhľa­dom na svoju veľ­kosť je umiest­ni­teľný skoro všade. Soft­vér, ktorý stojí za týmto sys­té­mom, kom­bi­nuje všetky rádi­ové vlny sme­ru­júce od blíz­kych pWa­vov priamo na vaše zaria­de­nie. To z vás tak­po­ve­diac spraví ekvi­va­lentný osobný vysie­lač – vyná­lez­co­via zo San Fran­cisca tento stav nazvali pCell (per­so­nal cell). Rad­šej ako sa deliť o jediný vysie­lač s inými, sha­ruje pWave sig­nál s ostat­nými pCell v okolí.

Zdroj: artemis.com

Prvým mes­tom, kde sa bude pCell tes­to­vať v reál­nych pod­mien­kach, bude San Fran­cisco, a to za pomoci jed­ného z miest­nych posky­to­va­te­ľov wire­less inter­netu. Cie­ľom je pou­ká­zať na sku­točne neob­me­dzené mož­nosti umiest­ne­nia pWavu aj na miesta pre rádio vysie­lače dote­raz ani nemys­li­teľné. V reál­nom živote to zna­mená, že nebudú potrebné žiadne vysoké mon­tážne náklady, žiadne vysoké nájmy za pre­ná­jom plo­chy a hlavne budú na pre­vádzku sta­čiť mini­málne ener­ge­tické nároky.

Dosť bolo beha­nia po rešti­kách a baroch hľa­da­júc naj­lep­šiu wifinu, len aby ste si mohli pozrieť maily alebo načí­tať video. Odte­raz budete mať ten naj­rých­lejší inter­net všade so sebou. 4G sa ešte nestihlo ani poriadne etab­lo­vať vo svete a už má kon­ku­renta. Kok­nu­renta, ktorý ho pred­behne vo všet­kých sme­roch. Teším sa, ako budeme aj na Slo­ven­sku môcť čoskoro využí­vať super­rýchly inter­net práve vďaka pWave. Dúfam, že ešte v tomto sto­ročí. 

Zdroj: artemis.com

Zdroj: businessinsider.com, artemis.com

Pridať komentár (0)