Záchra­na oce­ánov: Pro­jekt, kto­rý vyčis­tí sve­to­vé vody

Michaela Líšková / 22. mája 2016 / Business

The Oce­an Cle­a­nup je doko­na­lý nápad, kto­rý pomô­že našej zemi. Za nádej­ným pro­jek­tom sto­jí mla­dík Boy­an Slat.

The Oce­an Cle­a­nup vyhral na Kater­va Awards pre­stíž­nu “Nobe­lo­vu cenu” za udr­ža­teľ­nosť. A cenu si jed­no­znač­ne zaslú­žil. Iba 19-roč­ný Boy­an Slat pri­šiel s ambi­ci­óz­nym pro­jek­tom, za kto­rý sa mu mat­ka prí­ro­da urči­te poďa­ku­je. Štú­die zaobe­ra­jú­ce sa mož­nos­ťou usku­toč­ne­nia toh­to pro­jek­tu uka­zu­jú, že 63 míľ „očis­ty“ má v sebe poten­ciál odstrá­niť 42 per­cent odpa­du z Tiché­ho oce­ánu za dobu iba 10 rokov. Ten­to čas sa môže na prvý pohľad javiť ako dlhá doba, ale vzhľa­dom na roz­siah­le zne­čis­te­nie našich sve­to­vých oce­ánov, je to iba zaned­ba­teľ­ný zlo­mok času.

The-Ocean-Cleanup-1020x610

Iba keď si uve­do­míš, že zme­na je dôle­ži­tej­šia ako penia­ze, prí­du aj penia­ze,” hovo­rí Boy­an Slat

Boyan-Slat-quote

The Oce­an Cle­a­nup fun­gu­je na prin­cí­pe, kedy moriam umož­ňu­je prak­tic­ky vyčis­tiť samé seba, keď­že čer­pá ener­giu z vĺn, aby mohol zbie­rať plas­to­vý odpad, kto­rý sa v nich nachá­dza. Ten­to odpad môže byť násled­ne recyk­lo­va­ný a ďalej využi­tý ako pali­vo ale­bo iné pro­duk­ty. Len tak mimo­cho­dom – zne­čis­te­nie oce­ánov je také obrov­ské, že roč­ne zabi­je oko­lo mili­ón vtá­kov a sto tisíc cicav­cov.

Boy­an Slat je teda aký­si spa­si­teľ pre všet­ky tie­to živo­čí­chy a náde­jou ľud­stva na čis­tej­šie moria a oce­ány. Jeho pro­jekt boju­je pro­ti zne­čis­te­niu pomo­cou tech­no­ló­gie, kto­rá je v sku­toč­nos­ti akým­si obrov­ským sitom. Pri­ro­dze­ný pohyb vĺn pomá­ha zbie­rať plas­to­vý odpad z vod­nej plo­chy do hĺb­ky desia­tich stôp (3,05 m).

The-Ocean-Cleanup-Array-1020x610

Kater­va plá­nu­je pro­jek­ty ako The Oce­an Cle­a­nup urých­liť pro­stred­níc­tvom prí­stu­pu do šir­šej komu­ni­ty orga­ni­zá­cie, kto­rá zahŕňa okrem iné­ho aj biz­ni­sy, nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie, tvor­cov poli­ti­ky a aka­de­mi­kov z celé­ho sve­ta. Je úpl­ne bez deba­ty, že na sve­te exis­tu­jú pro­jek­ty, s kto­rý­mi sa neo­pla­tí zahá­ľať. Ten Boy­anov je jed­ným z nich. A tak je vyso­ko prav­de­po­dob­né, že sa one­dl­ho roz­beh­ne a čis­te­nie oce­ánov sa začne naozaj vo veľ­kom.

Tre­ba však pri­po­me­núť, že všet­ky pro­jek­ty, kto­ré ašpi­ru­jú na cenu Kater­va, sú v mno­hom prí­no­som či už celé­mu sve­tu, ale­bo jeho dôle­ži­tej čas­ti. Je 10 rôz­nych kate­gó­rií, v kto­rých môže člo­vek na Kater­va Award uspieť: Beha­vi­orál­ne zme­ny, Život­né pro­stre­die , Eko­no­mi­ka, Potra­vi­ny , Rodo­vá rov­nosť, Ľud­ský roz­voj, Mate­riá­ly a zdroje/ Voda, Elek­tri­na a ener­gia, Tran­s­port a nako­niec Inte­li­gent­né mes­tá.

Medzi ostat­ných víťa­zov, kto­rých pro­jek­ty sto­ja za zmien­ku, pat­rí naprí­klad úspor­ná spr­cha, kto­rá využí­va rake­to­vú tech­ni­ku ale­bo Salt Farm Texel – sku­pi­na pes­to­va­te­ľov plo­dín, kto­ré doká­žu pre­žiť v pôde zasia­hnu­tou soľou.

zdroj: inhabitat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)