Záchrana oce­ánov: Pro­jekt, ktorý vyčistí sve­tové vody

Michaela Líšková / 22. mája 2016 / Business

The Ocean Cle­a­nup je doko­nalý nápad, ktorý pomôže našej zemi. Za nádej­ným pro­jek­tom stojí mla­dík Boyan Slat.

The Ocean Cle­a­nup vyhral na Katerva Awards pre­stížnu “Nobe­lovu cenu” za udr­ža­teľ­nosť. A cenu si jed­no­značne zaslú­žil. Iba 19-ročný Boyan Slat pri­šiel s ambi­ci­óz­nym pro­jek­tom, za ktorý sa mu matka prí­roda určite poďa­kuje. Štú­die zaobe­ra­júce sa mož­nos­ťou usku­toč­ne­nia tohto pro­jektu uka­zujú, že 63 míľ „očisty“ má v sebe poten­ciál odstrá­niť 42 per­cent odpadu z Tichého oce­ánu za dobu iba 10 rokov. Tento čas sa môže na prvý pohľad javiť ako dlhá doba, ale vzhľa­dom na roz­siahle zne­čis­te­nie našich sve­to­vých oce­ánov, je to iba zaned­ba­teľný zlo­mok času.

The-Ocean-Cleanup-1020x610

Iba keď si uve­do­míš, že zmena je dôle­ži­tej­šia ako peniaze, prídu aj peniaze,” hovorí Boyan Slat

Boyan-Slat-quote

The Ocean Cle­a­nup fun­guje na prin­cípe, kedy moriam umož­ňuje prak­ticky vyčis­tiť samé seba, keďže čerpá ener­giu z vĺn, aby mohol zbie­rať plas­tový odpad, ktorý sa v nich nachá­dza. Tento odpad môže byť následne recyk­lo­vaný a ďalej využitý ako palivo alebo iné pro­dukty. Len tak mimo­cho­dom – zne­čis­te­nie oce­ánov je také obrov­ské, že ročne zabije okolo milión vtá­kov a sto tisíc cicav­cov.

Boyan Slat je teda akýsi spa­si­teľ pre všetky tieto živo­čí­chy a náde­jou ľud­stva na čis­tej­šie moria a oce­ány. Jeho pro­jekt bojuje proti zne­čis­te­niu pomo­cou tech­no­ló­gie, ktorá je v sku­toč­nosti akýmsi obrov­ským sitom. Pri­ro­dzený pohyb vĺn pomáha zbie­rať plas­tový odpad z vod­nej plo­chy do hĺbky desia­tich stôp (3,05 m).

The-Ocean-Cleanup-Array-1020x610

Katerva plá­nuje pro­jekty ako The Ocean Cle­a­nup urých­liť pro­stred­níc­tvom prí­stupu do šir­šej komu­nity orga­ni­zá­cie, ktorá zahŕňa okrem iného aj biz­nisy, nezis­kové orga­ni­zá­cie, tvor­cov poli­tiky a aka­de­mi­kov z celého sveta. Je úplne bez debaty, že na svete exis­tujú pro­jekty, s kto­rými sa neo­platí zahá­ľať. Ten Boy­anov je jed­ným z nich. A tak je vysoko prav­de­po­dobné, že sa one­dlho roz­behne a čis­te­nie oce­ánov sa začne naozaj vo veľ­kom.

Treba však pri­po­me­núť, že všetky pro­jekty, ktoré ašpi­rujú na cenu Katerva, sú v mno­hom prí­no­som či už celému svetu, alebo jeho dôle­ži­tej časti. Je 10 rôz­nych kate­gó­rií, v kto­rých môže člo­vek na Katerva Award uspieť: Beha­vi­orálne zmeny, Životné pro­stre­die , Eko­no­mika, Potra­viny , Rodová rov­nosť, Ľud­ský roz­voj, Mate­riály a zdroje/ Voda, Elek­trina a ener­gia, Tran­s­port a nako­niec Inte­li­gentné mestá.

Medzi ostat­ných víťa­zov, kto­rých pro­jekty stoja za zmienku, patrí naprí­klad úsporná spr­cha, ktorá využíva rake­tovú tech­niku alebo Salt Farm Texel – sku­pina pes­to­va­te­ľov plo­dín, ktoré dokážu pre­žiť v pôde zasia­hnu­tou soľou.

zdroj: inhabitat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)