Začiatky nášho star­tupu

Grigor Ayrumyan - Wezeo / 5. september 2014 / Tools a produktivita

Chvíľku sme váhali, pre­tože voči súťa­žiam sme skep­tickí. Pove­dali sme si však, že do toho pôj­deme, lebo môžme jedine zís­kať — ak aj nie výhru, tak o to cen­nej­šiu skú­se­nosť. Neviem, ako to fun­guje v iných fir­mách alebo star­tu­poch, no ja skú­sim popí­sať, ako k tomu pri­stu­pu­jeme my, a možno tým aj nie­komu pomô­žeme.

Jed­no­značný víťaz je Claude

Kedže si radi tvo­ríme na svoju prácu pomôcky, vybe­rali sme z rôz­nej palety pro­duk­tov, ktoré máme „scho­vané” pred sve­tom a pou­ží­vame ich pri­márne na pod­poru našich slu­žieb. Claude bol z via­ce­rých dôvo­dov jed­no­značný víťaz.

Okrem toho, že sme ho začali vyví­jať nie­kedy v roku 2012, keď ešte na trhu nebola skoro žiadna kon­ku­ren­cia, tak je to aj nástroj, ktorý pou­ží­vame pri kaž­do­den­nej práci, pre­tože nám rieši množ­stvo prob­lé­mov s vývo­jom, či už na našej alebo na strane kli­enta. Preto sme pred­po­kla­dali:

  • ak je uži­točný pre nás ako vývo­já­rov, tak by mohol byť aj pre iných
  • pri­náša hod­notu, pre­tože rieši prob­lémy z praxe a my sme na ňom závislí
  • má veľký poten­ciál, pre­tože na svete exis­tuje zhruba len 10 rele­vant­ných kon­ku­ren­tov
  • clou­dové služby sú na začiatku, a je len otázka času, kedy budú samoz­rej­mos­ťou
  • zarába nám nepriamo peniaze, keďže nám šetrí čas, a kli­enti sú tak s našou prá­cou spo­koj­nejší

Čo je to Claude?

Je to nástroj na prog­ra­mo­va­nie dizajnu web strá­nok a webo­vých apli­ká­cií. Beží vo webo­vom pre­hlia­dači, čo umož­ňuje pra­co­vať s ním odkiaľ­koľ­vek. Vďaka jeho vlast­nos­tiam prog­ra­má­tor dizaj­nuje web stránky efek­tív­nej­šie, pri­čom šetrí čas, ale aj peniaze. Nástroj je pris­pô­so­bený pre potreby dizaj­né­rov strá­nok a robí sa s ním jed­no­du­cho a pohodlne.

Prvé koor­di­načné stret­nu­tie

Pre­tože sme sa ešte nezú­čast­nili žiad­nej obdob­nej súťaže, tro­chu nám trvalo sa v tom zorien­to­vať. Ale pri­stú­pili sme k tomu tak, ako ku kaž­dému pro­jektu, ktorý rea­li­zu­jeme aj pre našich kli­en­tov — sys­te­ma­ticky.

Na začia­tok som pred­sta­vil hrubý plán: o akú súťaž ide, čo pre to musíme uro­biť a samoz­rejme čo môžme zís­kať. Pocho­pi­teľne som bol zava­lený milión otáz­kami typu čo, prečo, ako, načo atď. Keď sme si pre­šli fázou ujas­ňo­va­nia, pri­pra­vili sme si nasle­dovné:

  • zápis­nicu zo stret­nu­tia, kde sme si určo­vali, čo sa pre­bralo na mee­tingu a aké úlohy z neho vyplý­vajú pre čle­nov tímu
  • vytvo­ril sa pro­jekt v Red­mine (tool na ria­de­nie pro­jektu, ktorý pou­ží­vame) a pekne sme sa „natas­ko­vali”

Začalo sa ana­lý­zou

Kedže sme dote­raz robili nástroje pre vlastné potreby, rie­šili sme pri­márne naše prob­lémy z praxe, ktoré sa vyskytli počas výroby webov a webo­vých apli­ká­cií. Teraz bol však nutný sys­te­ma­tic­kejší a ana­ly­tic­kejší prí­stup, a preto sme pri­pra­vili:

  • internú ana­lýzu kon­ku­ren­cie, pomo­cou kto­rej sme zma­po­vali významnú časť kon­ku­ren­cie, čím sme si len potvr­dili poten­ciál nášho pro­duktu, aj keď ten ešte musíme potvr­diť aj na trhu. Kaž­do­pádne sme ale neboli tisíci v poradí, ktorí mali podobný nápad, ale boli sme tak na trid­sia­tom mieste, z čoho reálnu kon­ku­ren­ciu pre nás pred­sta­vo­valo asi 10 obdob­ných pro­duk­tov.
  • zoznam úloh roz­de­lený podľa pri­orít bol nevy­hnut­nos­ťou, pre­tože času bolo málo a práce veľa. Tak sme si spí­sali všetko, čo nám napadlo a všetko, čo musíme uro­biť, aby sme uspeli. V týchto úlo­hách sme si určili pri­ority podľa toho, čo bolo povinné pri­pra­viť na súťaž, aby sme sa mohli vôbec pre­zen­to­vať a podľa toho, čo si mys­líme, že by mal náš nástroj obsa­ho­vať, než uzrie svetlo sveta.

Takto nám začal boj s časom a my v ňom pokra­ču­jeme ďalej. Postupne budem odha­ľo­vať ako sme postú­pili v príp­rave na súťaž a aké pre­kážky sme museli pre­ko­nať v ceste za dosia­hnu­tím nášho cieľa. Ak ťa zau­jíma osud Claude, pri­hlás sa do news­lettru na myclaude.com, kde ťa budeme infor­mo­vať. Držte nám palce, ideme do boja!

Zdroj: Wezeo.blog.sk

Pridať komentár (0)