Začia­tok pre­daja Apple Watch je za dve­rami!

Lukáš Gašparík jr. / 26. februára 2015 / Tech a inovácie

Apple dnes ofi­ciálne ozná­mil dátum nad­chá­dza­jú­cej Apple Key­note a sta­no­vil ju na 9. marca. Na tomto Key­note by sme sa konečne mali dozve­dieť ak začia­tok pre­daja dlho oča­ká­va­ných Apple Watch.

Ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia Apple Watch sme sa doč­kali už v sep­tem­bri minu­lého roka, od kedy pre­šlo zhruba už 6 mesia­cov, preto napäto oča­ká­vame, že na nad­chá­dza­jú­cej Key­note sa dozvieme už aj presný dátum pre­daja. Okrem hodine Apple Watch však máme aj ďalší dôvod na radosť, Apple by mal totižto pre­sta­viť nový 12 pal­cový iPad. Nový a väčší iPad je určený pre pod­ni­ko­vých uží­va­te­ľov, ktorý majú radi iPady, avšak ich práca si vyža­duje väčší roz­mer disp­leja.

Na minu­lom Key­note, kde Apple pred­sta­vil všet­kým aj svoje hodinky, sme sa dozve­deli aj ich cenu. Jedná sa však iba o spodnú hra­nicu ich ceny a tým pádom aj o ich naj­lac­nej­šiu ver­ziu, ktorú si budete môcť kúpiť už za 349 USD. Preto môžeme oča­ká­vať, že tento krát sa toho dozvieme viac, z čoho pri­ro­dzene vyplýva, že by sme sa mohli dozve­dieť aj o rôz­nych luxus­nej­ších modi­fi­ká­ciách hodi­niek Apple Watch. Zatiaľ vieme iba toľko, že Apple chystá ofi­ciálne 3 ver­zie hodi­niek a to Basic, Sport a Edi­tion.

Apple v posled­ných dňoch spus­til už dokonca aj ofi­ciálnu reklamnú kam­paň na jeho novinku a nové Apple Watch tak môžeme vidieť už na stra­nách pre­stíž­nych maga­zí­nov. Celá kam­paň je tak pove­dané “typicky app­lácka”, keďže sa jedná o jed­no­du­chú, za to však app­lácky peknú reklamu.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)