Začia­tok pre­da­ja App­le Watch je za dve­ra­mi!

Lukáš Gašparík jr. / 26. februára 2015 / Tech a inovácie

App­le dnes ofi­ciál­ne ozná­mil dátum nad­chá­dza­jú­cej App­le Key­no­te a sta­no­vil ju na 9. mar­ca. Na tom­to Key­no­te by sme sa koneč­ne mali dozve­dieť ak začia­tok pre­da­ja dlho oča­ká­va­ných App­le Watch.

Ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia App­le Watch sme sa doč­ka­li už v sep­tem­bri minu­lé­ho roka, od kedy pre­šlo zhru­ba už 6 mesia­cov, pre­to napä­to oča­ká­va­me, že na nad­chá­dza­jú­cej Key­no­te sa dozvie­me už aj pres­ný dátum pre­da­ja. Okrem hodi­ne App­le Watch však máme aj ďal­ší dôvod na radosť, App­le by mal totiž­to pre­sta­viť nový 12 pal­co­vý iPad. Nový a väč­ší iPad je urče­ný pre pod­ni­ko­vých uží­va­te­ľov, kto­rý majú radi iPa­dy, avšak ich prá­ca si vyža­du­je väč­ší roz­mer disp­le­ja.

Na minu­lom Key­no­te, kde App­le pred­sta­vil všet­kým aj svo­je hodin­ky, sme sa dozve­de­li aj ich cenu. Jed­ná sa však iba o spod­nú hra­ni­cu ich ceny a tým pádom aj o ich naj­lac­nej­šiu ver­ziu, kto­rú si bude­te môcť kúpiť už za 349 USD. Pre­to môže­me oča­ká­vať, že ten­to krát sa toho dozvie­me viac, z čoho pri­ro­dze­ne vyplý­va, že by sme sa moh­li dozve­dieť aj o rôz­nych luxus­nej­ších modi­fi­ká­ciách hodi­niek App­le Watch. Zatiaľ vie­me iba toľ­ko, že App­le chys­tá ofi­ciál­ne 3 ver­zie hodi­niek a to Basic, Sport a Edi­ti­on.

App­le v posled­ných dňoch spus­til už dokon­ca aj ofi­ciál­nu reklam­nú kam­paň na jeho novin­ku a nové App­le Watch tak môže­me vidieť už na stra­nách pre­stíž­nych maga­zí­nov. Celá kam­paň je tak pove­da­né “typic­ky app­lác­ka”, keď­že sa jed­ná o jed­no­du­chú, za to však app­lác­ky pek­nú rekla­mu.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)