Zákaz­níc­ka pod­po­ra pria­mo cez Slack: Roz­ší­re­nie Tal­kus je pres­ne to, čo tvoj web potre­bu­je

Sebastian Mach / 2. januára 2016 / Lifehacking

Kaž­dá dob­rá strán­ka, kde nie­čo pre­dá­vaš (ale aj iné), potre­bu­je mož­nosť zákaz­níc­kej pod­po­ry.

Mož­nos­tí je veľa, ťaž­ko už v tom­to ohľa­de nie­čo nové vymys­lieť, no Tal­kus je apli­ká­cia, kto­rá pria­mo využí­va veľ­mi popu­lár­ny a ove­re­ný Slack. Ten zaží­va posled­né mesia­ce neuve­ri­teľ­ný úspech a stal sa zákla­dom prá­ce v tíme tisí­cok star­tu­pov po celom sve­te, vrá­ta­ne Sili­con Val­ley a mno­hých slo­ven­ských star­tu­pov.

slack

Jed­no­du­cho imple­men­tu­ješ na svo­ju strán­ku plu­gin, cez kto­rý zákaz­ník komu­ni­ku­je ako pri nor­mál­nej pod­po­re. Roz­diel je v tom, že komu­ni­ká­cia sa ti zobra­zí pria­mo v Slac­ku pod hash­ta­gom #tal­kus-sup­port. Celá komu­ni­ká­cia sa samoz­rej­me archi­vu­je, navy­še po ukon­če­ní komu­ni­ká­cie vám môže zákaz­ník pomo­cou hod­no­te­nia a komen­tá­ra odo­slať spät­nú väz­bu. Pozi­tí­vom bude urči­te men­ší počet pou­ží­va­ných apli­ká­cií. Pred­sa keď už Slack pou­ží­va­te a potre­bu­je­te aj sup­port odte­raz môžeš zabiť dve muchy jed­nou ranou.

Apli­ká­cia je poriad­ne nama­ka­ná a obsa­hu­je hneď nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých vychy­tá­vok. Urči­te sto­jí za vyskú­ša­nie.

Screen Shot 2016-01-02 at 17.46.41

Zdroj: talkus.io

Pridať komentár (0)