Zákaz­nícka pod­pora priamo cez Slack: Roz­ší­re­nie Tal­kus je presne to, čo tvoj web potre­buje

Sebastian Mach / 2. januára 2016 / Tech a inovácie

Každá dobrá stránka, kde niečo pre­dá­vaš (ale aj iné), potre­buje mož­nosť zákaz­níc­kej pod­pory.

Mož­ností je veľa, ťažko už v tomto ohľade niečo nové vymys­lieť, no Tal­kus je apli­ká­cia, ktorá priamo využíva veľmi popu­lárny a ove­rený Slack. Ten zažíva posledné mesiace neuve­ri­teľný úspech a stal sa zákla­dom práce v tíme tisí­cok star­tu­pov po celom svete, vrá­tane Sili­con Val­ley a mno­hých slo­ven­ských star­tu­pov.

slack

Jed­no­du­cho imple­men­tu­ješ na svoju stránku plu­gin, cez ktorý zákaz­ník komu­ni­kuje ako pri nor­mál­nej pod­pore. Roz­diel je v tom, že komu­ni­ká­cia sa ti zobrazí priamo v Slacku pod hash­ta­gom #tal­kus-sup­port. Celá komu­ni­ká­cia sa samoz­rejme archi­vuje, navyše po ukon­čení komu­ni­ká­cie vám môže zákaz­ník pomo­cou hod­no­te­nia a komen­tára odo­slať spätnú väzbu. Pozi­tí­vom bude určite menší počet pou­ží­va­ných apli­ká­cií. Predsa keď už Slack pou­ží­vate a potre­bu­jete aj sup­port odte­raz môžeš zabiť dve muchy jed­nou ranou.

Apli­ká­cia je poriadne nama­kaná a obsa­huje hneď nie­koľko zau­jí­ma­vých vychy­tá­vok. Určite stojí za vyskú­ša­nie.

Screen Shot 2016-01-02 at 17.46.41

Zdroj: talkus.io

Pridať komentár (0)