Základ je nikdy sa nevzdá­vať!

Luky Gašparík / 21. júl 2014 / Tools a produktivita

Všetci sme už zažili ten stav zúfals­tva a bez­ná­deje, že to jed­no­du­cho už ďalej nejde. Počkajte pokiaľ si pre­čí­tate tento člá­nok. Kaž­dému úspe­chu pred­chá­dza neús­pech, tak sa nene­chajte odra­diť, ale inšpi­ro­vať.

V 5 bodoch zhr­nuté:

1. Zostaňte na žive. Pokiaľ ste na žive, je všetko možné :)

Jed­no­du­ché, ale sto­per­cen­tne prav­divé. 

2. Znížte svoje oča­ká­va­nia

Väč­šina suc­ces sto­ries sa neudeje cez noc, je to síce úloha kaž­dej PR agen­túry, aby to tak vyze­ralo, ale nie je to tak. Budete veľa krát počuť niečo na štýl “nakó­dili to za pár hodín cez vikend a týž­deň na to mali milión uží­va­te­ľov”, alebo “robili to ako hobby a zrazu to vystre­lilo” a podobne. No verte mi, toto sa až tak často nestáva ;). Nie­ktoré z týchto prí­be­hov sú samoz­rejme prav­divé, ale väč­šina sú len také nafúk­nuté bub­linky, aby všetko pekne vyze­ralo. Práve Peter Gra­ham z Y Com­bi­na­tor-a prí­zvu­kuje svo­jim star­tu­pom, že len jedno per­cento z nich bude mať naozaj rýchly úspech (to musí byť veľmi povzbu­divé :)). Ak chcete mať úspech, musíte pre to makať, ale nie auto­ma­ticky ho oča­ká­vať.

3. Pamä­tajte, ste sil­nejší ako si mys­líte

V čase, keď si budete sami mys­lieť, že už nez­vlád­nete ten stres a tlak, musíte vydr­žať. Veľa krát stačí zme­niť len drob­nosť a veci sa začnú vyví­jať úplne inak. Naj­hor­šie je robiť veci stále rov­nako a točiť sa v zača­ro­va­nom kruhu. Vyskú­šajte nové veci, prí­stupy, metódy a možno zis­títe že práve niečo iné fun­guje. Ako zvyk­nem hovo­rie­vať “kto neskúsi, ten sa nedoz­vie”

4. Môj obľú­bený bod :D Fake-ujte (pred­stie­rajte) úspech, iní ľudia to

robia tiež 

Znie to možno sprosto, ale úspech pri­ťa­huje ľudí, aj keď nie­kedy troška pri­kráš­lený. Nevadí, nie­kedy treba ľudí nad­c­hnúť pre vec a spra­viť ju o niečo “chrum­ka­vej­šiu”, nie je to trestné :). Určite nikto nechce počuť ako niečo nebude fun­go­vať, ale práve naopak, keď budete sami veriť, že to, čo robíte môže byť naozaj úspešné, ostatní ľudia tomu začnú veriť tiež a to vás bude hnať vpred.

5. Naj­dô­le­ži­tej­šie pra­vidlo — Nepo­rov­ná­vajte seba s inými oso­bami. Hlavne s tými, ktoré už úspech majú 

Inšpi­rujte sa nimi, berte si prí­klad, ale nepo­rov­ná­vajte sa. Presne ako nie je ani jeden odtla­čok prsta rov­naký, nie je ani úspech a hlavne cesta k nemu rov­naká u dvoch osôb. Nevzdá­vajte sa, aj keď sa Fer­kovi z ved­ľaj­šiho kanclu darí viac ako vám. Nikdy neviete ako na tom naozaj je, aj keď si mys­líte, že viete. NEVIETE. 

Seth Godin napí­sal na túto tému celú knihu. Na kaž­dej ceste za úspe­chom je podľa neho jeden naj­nižší bod — dno, kde je len bez­ná­dej a zúfals­tvo. Hneď za týmto bodom sa má údajne nachá­dzať úspech. Pointa je v tom, že väč­šinu ľudí tento bod zlomí. Síce to znie ako ďal­šia blbá moti­vačná kecačka, ale zamys­lite sa nad tým. Keď zly­háte, skla­mete ľudí okolo seba lebo ste ris­ko­vali a ocit­nete sa na samom dne — toto je presne ten moment, kedy už nemáte čo stra­tiť a risk­nete úplne všetko. Budete ochotný spra­viť možné aj nemožné preto, aby ste dosiahli to, čo chcete. Naprí­klad v Izra­eli sa úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom neoz­načí člo­vek, ktorý ma 100 mega na účte, ale ten, ktorý už 5x padol na kolená a vždy sa doká­zal dvi­hnúť a pokra­čo­vať.

A preto NEVER GIVE UP! Good luck.

Zdroj: fundersandfounders.com

Pridať komentár (0)