Zakla­da­teľ popu­lár­ne­ho Kic­kass­Tor­rents bol zatknu­tý

Jakub Jablonický / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

Ak pou­ží­vaš Kic­kass­Tor­rents, budeš si musieť nájsť nový zdroj tor­ren­tov. Údaj­ný zakla­da­teľ bol zatknu­tý a strán­ka je off­li­ne.

Ame­ric­ká kri­mi­nál­na polí­cia zatkla 30 roč­né­ho Ukra­jin­ca Arte­ma Vau­li­na, kto­rý sa nachá­dzal v Poľ­sku. Bude čeliť obvi­ne­niam z poru­še­nia autor­ských práv, zo spri­sa­ha­nia s cie­ľom poru­še­nia autor­ských práv a zo spri­sa­ha­nia s cie­ľom pra­nia peňa­zí.

Námest­ník gene­rál­ne­ho prouk­rá­to­ra Cal­dwell vo svo­jom vyhlá­se­ní ozná­mil, že: „Vau­lin sa v sna­he utiecť pred záko­nom spo­lie­hal na ser­ve­ry v rôz­nych čas­tiach sve­ta a pra­vi­del­ne menil domé­ny svo­jej strán­ky. Jeho zatknu­tie v Poľ­sku ale demon­štru­je, že kyber-kri­mi­nál­ni­ci môžu pred záko­nom ute­kať, no navž­dy sa pred spra­vod­li­vos­ťou neskry­jú.”

61469069723_KickAssTorrents

Foto: astroawani.com

Vau­lin je pova­žo­va­ný za zakla­da­te­ľa naj­väč­šie­ho tor­ren­to­vé­ho webu na sve­te, kto­rý bol spus­te­ný v roku 2008. Spo­je­ný­mi štát­mi bol obvi­ne­ný a zatknu­tý, lebo jeden zo ser­ve­rov Kic­kass­Tor­rents sa nachá­dzal v Chi­ca­gu.

Pod­ľa obvi­ne­ní Vau­lin ile­gál­ne šíril mate­riá­ly v hod­no­te viac ako 1 miliar­da dolá­rov. Pod­ľa tla­čo­vej sprá­vy ame­ric­ké­ho Depart­ment of Jus­ti­ce: „Poru­še­nie autor­ských práv má veľ­mi veľ­kú ľud­skú cenu pre umel­cov a spo­loč­nos­ti, kto­rých živo­by­tie závi­sí od ich kre­a­tív­nych vyná­le­zov. Máme podoz­re­nie, že Vau­lin pomo­cou inter­ne­tu spô­so­bil tým­to umel­com nesmier­ne ško­dy.“

2015-06-22-image-28

Foto: techspot.com

Por­tál Kic­kass­Tor­rents bol popu­lár­nej­ší ako The Pira­te Bay, no až do dnes sa úspeš­ne vyhý­bal nežia­dú­cej pozor­nos­ti médií. Odha­du­je sa, že mesač­ne mal Kic­kass­Tor­rents 50 mili­ó­nov uni­kát­nych náv­štev­ní­kov. Jeho roč­ný prí­jem z rekla­my sa odha­du­je na 16 mili­ó­nov dolá­rov.

Môžeš sa asi začať zmie­ro­vať s tým, že Kic­kass­Tor­rents už na webe neuvi­díš. Uvi­dí­me, kto teraz pre­vez­me pomy­sel­né žez­lo tor­ren­to­vé­ho sve­ta.

Zdroj: arstechnica.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)