Zakla­da­teľ popu­lár­neho Kic­kass­Tor­rents bol zatknutý

Jakub Jablonický / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

Ak pou­ží­vaš Kic­kass­Tor­rents, budeš si musieť nájsť nový zdroj tor­ren­tov. Údajný zakla­da­teľ bol zatknutý a stránka je off­line.

Ame­rická kri­mi­nálna polí­cia zatkla 30 roč­ného Ukra­jinca Artema Vau­lina, ktorý sa nachá­dzal v Poľ­sku. Bude čeliť obvi­ne­niam z poru­še­nia autor­ských práv, zo spri­sa­ha­nia s cie­ľom poru­še­nia autor­ských práv a zo spri­sa­ha­nia s cie­ľom pra­nia peňazí.

Námest­ník gene­rál­neho prouk­rá­tora Cal­dwell vo svo­jom vyhlá­sení ozná­mil, že: „Vau­lin sa v snahe utiecť pred záko­nom spo­lie­hal na ser­very v rôz­nych čas­tiach sveta a pra­vi­delne menil domény svo­jej stránky. Jeho zatknu­tie v Poľ­sku ale demon­štruje, že kyber-kri­mi­nál­nici môžu pred záko­nom ute­kať, no navždy sa pred spra­vod­li­vos­ťou neskryjú.”

61469069723_KickAssTorrents

Foto: astroawani.com

Vau­lin je pova­žo­vaný za zakla­da­teľa naj­väč­šieho tor­ren­to­vého webu na svete, ktorý bol spus­tený v roku 2008. Spo­je­nými štátmi bol obvi­nený a zatknutý, lebo jeden zo ser­ve­rov Kic­kass­Tor­rents sa nachá­dzal v Chi­cagu.

Podľa obvi­není Vau­lin ile­gálne šíril mate­riály v hod­note viac ako 1 miliarda dolá­rov. Podľa tla­čo­vej správy ame­ric­kého Depart­ment of Jus­tice: „Poru­še­nie autor­ských práv má veľmi veľkú ľud­skú cenu pre umel­cov a spo­loč­nosti, kto­rých živo­by­tie závisí od ich kre­a­tív­nych vyná­le­zov. Máme podoz­re­nie, že Vau­lin pomo­cou inter­netu spô­so­bil týmto umel­com nesmierne škody.“

2015-06-22-image-28

Foto: techspot.com

Por­tál Kic­kass­Tor­rents bol popu­lár­nejší ako The Pirate Bay, no až do dnes sa úspešne vyhý­bal nežia­dú­cej pozor­nosti médií. Odha­duje sa, že mesačne mal Kic­kass­Tor­rents 50 mili­ó­nov uni­kát­nych náv­štev­ní­kov. Jeho ročný prí­jem z reklamy sa odha­duje na 16 mili­ó­nov dolá­rov.

Môžeš sa asi začať zmie­ro­vať s tým, že Kic­kass­Tor­rents už na webe neuvi­díš. Uvi­díme, kto teraz pre­vezme pomy­selné žezlo tor­ren­to­vého sveta.

Zdroj: arstechnica.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)