Zakla­da­teľ Ruby on Rails odmieta 80 % soft­vé­ro­vých inži­nie­rov

Dárius Polák / 28. decembra 2015 / Tools a produktivita

Dva dôvody. Dva dôvody odde­ľujú prie­mer od elity. Dob­rou sprá­vou je, že pokiaľ o nich vieš, prej­deš prvou a dru­hou čas­ťou pri­jí­ma­cieho pro­cesu v Base­camp. Posledná časť je výzvou, avšak drvivá väč­šina neprejde hlavne prvými dvoma.

Dôvod č.1 — Živo­to­pis a moti­vačný list — zly­hajú 3/4

Určite si si našiel na inter­nete kopu vzo­rov, ako majú tieto dva doku­menty vyze­rať. A i tak, na 80 % by si zly­hal kvôli tomuto. Väč­šina odpo­rú­čaní, ako má živo­to­pis vyze­rať sú hlú­posti, najmä rady ako:

  • dosia­hnuté vzde­la­nie uviesť ako prvé
  • uviesť svoje výsledky zo školy
  • uviesť svoje pre­došlé pra­covné skú­se­nosti v opač­nom chro­no­lo­gic­kom poradí.

Infor­má­cia o vzde­laní nie je prí­nosná pri uchá­dzaní sa o miesto soft­vé­ro­vého inži­niera. To isté platí aj pre uvá­dza­nie zvuč­ných firiem, v kto­rých si pred­tým pra­co­val.

1

Načo mi to bude? Mys­lím si, že živo­to­pisy sú vše­obecne cel­kom zby­točné pokiaľ ide o hľa­da­nie prog­ra­má­to­rov, keďže nepre­uka­zujú nijaké schop­nosti.“ - David Hei­ne­me­ier Hans­son, zakla­da­teľ Ruby on Rails.

Čo sa týka moti­vač­ného listu, väč­šina ľudí posiela vše­obecný vzor, v kto­rom nepre­ukáže žiadny záu­jem o pra­covné miesto. To isté platí aj o živo­to­pise. Musí byť na mieru ušitý pre každú spo­loč­nosť!

Pýtaš sa ako to navzá­jom súvisí? Zisti si viac o spo­loč­nosti, o tom, kto sú a čo robia, a porov­naj si to so svo­jimi dote­raj­šími skú­se­nos­ťami a schop­nos­ťami. Máš zhodu?

3

Dôvod č.2 – Tvoj kód vyzerá hrozne! – zlyhá &fra­c14;

Po zhliad­nutí časti práce si môžeš vytvo­riť dosta­točný názor na daného člo­veka.

  • Ako moc danej osobe závisí na pre­zen­to­vaní vlast­ného kódu ?
  • Ako moc môže byť daná osoba usi­lovná, ak má taký nekva­litný kód ?

Veľmi často je kód úboho čle­nený, úboho pome­no­vaný a úboho čita­teľný. Dokonca sú odo­vzdá­vané súbory s kom­pletne zako­men­to­va­ným kódom!

Odošlú mi kus kódu bez toho aby sa doňho vôbec pozreli. Je to ako keby ma pozvú k nim domov bez toho aby si po vče­raj­šej oslave po sebe upra­tali nepo­ria­dok.“

Tvoj kód je čistý, no nie skvelý

Čo mi chcete pove­dať tým, že môj kód nie je skvelý?“ 

Je nemožné vysvet­liť túto odpo­veď emai­lom. Pred­stav si to ako krátku bájku. Nemô­žeš uká­zať na kon­krétny ria­dok, keď celý tvoj prí­beh neznie dobre.

Optimized-4

Zlepši svoj kód.

Väč­šina chýb sú základné veci, ako:

  • metódy, ktoré sú 15 riad­kov dlhé a robia 5 rôz­nych vecí
  • kopa glo­bál­nych pre­men­ných
  • úboho pome­no­vané pre­menné
  • úbohé oko­men­to­va­nie

Cvič, cvič a cvič. Využi všetky zdroje, ktoré máš k dis­po­zí­cii.

Bonus – open source pro­jekty

Toto nie je nutné, avšak účasť v open source pro­jek­toch môže roz­hod­núť na plnej čiare. Nie­len, že to dáva extra skú­se­nosť pre zlep­še­nie tvojho kódu, no záro­veň si tým vytvá­raš vzťahy.

V posled­nej časti pri­jí­ma­cieho pro­cesu ti Base­camp pri­radí miesto v boč­nom pro­jekte, čím zistí tvoje schop­nosti. Ako­náhle prej­deš pro­ce­som spolu s ďal­šími kan­di­dátmi, je jasné, kto prejde. Počas pro­cesu vidieť, ako ostatní pra­cujú, pre­mýš­ľajú a rie­šia prob­lémy.

2

Čo si z tohto vezmi

Pred­tým než odoš­leš svoj živo­to­pis a moti­vačný list, spý­taj sa samého seba: „Ako tieto infor­má­cie súvi­sia s prá­cou o ktorú sa uchá­dzam?” Než svoj kód uká­žeš svojmu zamest­ná­va­te­ľovi, prejdi ria­dok po riadku – zlepši svoje pome­no­va­nia, vymaž súbory so zako­men­to­va­ným kódom, pone­chaj zmys­lu­plné komen­táre no nepre­žeň to.

Pre zlep­še­nie tvojho kódu jed­no­du­cho prog­ra­muj viac. Nasle­duj štan­dardy, aj keď ti to kvôli nim môže trvať dlh­šie a spo­ma­liť tvoj roz­voj.

Nebuď 80%.

Young-hipster-man-working-on-laptop-in-coffee-shop-000075188219_Medium

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)