Zakla­da­teľ Ruby on Rails odmie­ta 80 % soft­vé­ro­vých inži­nie­rov

Dárius Polák / 28. decembra 2015 / Lifehacking

Dva dôvo­dy. Dva dôvo­dy odde­ľu­jú prie­mer od eli­ty. Dob­rou sprá­vou je, že pokiaľ o nich vieš, prej­deš prvou a dru­hou čas­ťou pri­jí­ma­cie­ho pro­ce­su v Base­camp. Posled­ná časť je výzvou, avšak drvi­vá väč­ši­na neprej­de hlav­ne prvý­mi dvo­ma.

Dôvod č.1 — Živo­to­pis a moti­vač­ný list — zly­ha­jú 3/4

Urči­te si si našiel na inter­ne­te kopu vzo­rov, ako majú tie­to dva doku­men­ty vyze­rať. A i tak, na 80 % by si zly­hal kvô­li tomu­to. Väč­ši­na odpo­rú­ča­ní, ako má živo­to­pis vyze­rať sú hlú­pos­ti, naj­mä rady ako:

  • dosia­hnu­té vzde­la­nie uviesť ako prvé
  • uviesť svo­je výsled­ky zo ško­ly
  • uviesť svo­je pre­doš­lé pra­cov­né skú­se­nos­ti v opač­nom chro­no­lo­gic­kom pora­dí.

Infor­má­cia o vzde­la­ní nie je prí­nos­ná pri uchá­dza­ní sa o mies­to soft­vé­ro­vé­ho inži­nie­ra. To isté pla­tí aj pre uvá­dza­nie zvuč­ných firiem, v kto­rých si pred­tým pra­co­val.

1

Načo mi to bude? Mys­lím si, že živo­to­pi­sy sú vše­obec­ne cel­kom zby­toč­né pokiaľ ide o hľa­da­nie prog­ra­má­to­rov, keď­že nepre­uka­zu­jú nija­ké schop­nos­ti.“ - David Hei­ne­me­ier Hans­son, zakla­da­teľ Ruby on Rails.

Čo sa týka moti­vač­né­ho lis­tu, väč­ši­na ľudí posie­la vše­obec­ný vzor, v kto­rom nepre­uká­že žiad­ny záu­jem o pra­cov­né mies­to. To isté pla­tí aj o živo­to­pi­se. Musí byť na mie­ru uši­tý pre kaž­dú spo­loč­nosť!

Pýtaš sa ako to navzá­jom súvi­sí? Zis­ti si viac o spo­loč­nos­ti, o tom, kto sú a čo robia, a porov­naj si to so svo­ji­mi dote­raj­ší­mi skú­se­nos­ťa­mi a schop­nos­ťa­mi. Máš zho­du?

3

Dôvod č.2 – Tvoj kód vyze­rá hroz­ne! – zly­há &fra­c14;

Po zhliad­nu­tí čas­ti prá­ce si môžeš vytvo­riť dosta­toč­ný názor na dané­ho člo­ve­ka.

  • Ako moc danej oso­be závi­sí na pre­zen­to­va­ní vlast­né­ho kódu ?
  • Ako moc môže byť daná oso­ba usi­lov­ná, ak má taký nekva­lit­ný kód ?

Veľ­mi čas­to je kód úbo­ho čle­ne­ný, úbo­ho pome­no­va­ný a úbo­ho čita­teľ­ný. Dokon­ca sú odo­vzdá­va­né súbo­ry s kom­plet­ne zako­men­to­va­ným kódom!

Odoš­lú mi kus kódu bez toho aby sa doň­ho vôbec pozre­li. Je to ako keby ma pozvú k nim domov bez toho aby si po vče­raj­šej osla­ve po sebe upra­ta­li nepo­ria­dok.“

Tvoj kód je čis­tý, no nie skve­lý

Čo mi chce­te pove­dať tým, že môj kód nie je skve­lý?“

Je nemož­né vysvet­liť túto odpo­veď emai­lom. Pred­stav si to ako krát­ku báj­ku. Nemô­žeš uká­zať na kon­krét­ny ria­dok, keď celý tvoj prí­beh neznie dob­re.

Optimized-4

Zlep­ši svoj kód.

Väč­ši­na chýb sú základ­né veci, ako:

  • metó­dy, kto­ré sú 15 riad­kov dlhé a robia 5 rôz­nych vecí
  • kopa glo­bál­nych pre­men­ných
  • úbo­ho pome­no­va­né pre­men­né
  • úbo­hé oko­men­to­va­nie

Cvič, cvič a cvič. Využi všet­ky zdro­je, kto­ré máš k dis­po­zí­cii.

Bonus – open sour­ce pro­jek­ty

Toto nie je nut­né, avšak účasť v open sour­ce pro­jek­toch môže roz­hod­núť na plnej čia­re. Nie­len, že to dáva extra skú­se­nosť pre zlep­še­nie tvoj­ho kódu, no záro­veň si tým vytvá­raš vzťa­hy.

V posled­nej čas­ti pri­jí­ma­cie­ho pro­ce­su ti Base­camp pri­ra­dí mies­to v boč­nom pro­jek­te, čím zis­tí tvo­je schop­nos­ti. Ako­náh­le prej­deš pro­ce­som spo­lu s ďal­ší­mi kan­di­dát­mi, je jas­né, kto prej­de. Počas pro­ce­su vidieť, ako ostat­ní pra­cu­jú, pre­mýš­ľa­jú a rie­šia prob­lé­my.

2

Čo si z toh­to vez­mi

Pred­tým než odoš­leš svoj živo­to­pis a moti­vač­ný list, spý­taj sa samé­ho seba: „Ako tie­to infor­má­cie súvi­sia s prá­cou o kto­rú sa uchá­dzam?” Než svoj kód uká­žeš svoj­mu zamest­ná­va­te­ľo­vi, prej­di ria­dok po riad­ku – zlep­ši svo­je pome­no­va­nia, vymaž súbo­ry so zako­men­to­va­ným kódom, pone­chaj zmys­lu­pl­né komen­tá­re no nepre­žeň to.

Pre zlep­še­nie tvoj­ho kódu jed­no­du­cho prog­ra­muj viac. Nasle­duj štan­dar­dy, aj keď ti to kvô­li nim môže trvať dlh­šie a spo­ma­liť tvoj roz­voj.

Nebuď 80%.

Young-hipster-man-working-on-laptop-in-coffee-shop-000075188219_Medium

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)