Ulti­mátny návod pre zlep­še­nie tvo­jich prog­ra­má­tor­ských schop­ností

Dárius Polák / 18. december 2015 / Tools a produktivita

V súčas­nosti nezá­leží na tom akú prácu máš, vedieť prog­ra­mo­vať bude vždy veľké plus v tvo­jom CV-čku. Pokiaľ však nemáš záu­jem vrá­tiť sa nas­päť do školy, pop­rí­pade máš málo času na roz­ví­ja­nie nových zruč­ností, vybrať si čo, kde a ako si osvo­jiť prog­ra­mo­va­cie schop­nosti je fuška sama o sebe.

S toľ­kými kur­zami, works­hopmi, vide­ami a kni­hami, z kto­rých sa dá vybrať, a to neho­vo­rím o tom, ktorý prog­ra­mo­vací jazyk ťa posu­nie k tvojmu cieľu bliž­šie, je výber spô­sobu uče­nia sa tro­chu mätúci.

Sú tri typy ľudí, kto­rým sa schop­nosť naučiť sa prog­ra­mo­vať zíde naj­viac.

Pod­ni­ka­teľ

Máš skvelý nápad na mobilnú apli­ká­ciu, no nie si si úplne istý ako ho pre­me­niť na sku­točný pro­jekt ? Pokiaľ si záro­veň ašpi­ru­júci vývo­jár s trošku prak­tic­kými schop­nos­ťami v IT, učiť sa prog­ra­mo­vať sám, môže byť pre teba náročné.

Avšak, nezú­faj, presne pre teba tu exis­tuje Lear­n2Code. Za pomerne krátku dobu si táto škola prog­ra­mo­va­nia u nás stihla vybu­do­vať dobré meno. O tom, že sa im darí, svedčí aj fakt, že dnes už nepô­so­bia len v Bra­ti­slave, ale svoje siete majú roz­ho­dené okrem ďal­ších slo­ven­ských miest aj v Česku. V tomto roku sa navyše Lear­n2Code pro­jek­tom Web­Re­bel poda­rilo ešte viac roz­ví­riť vody slo­ven­ského prog­ra­mo­va­nia
a do ich vôbec prvého online kurzu sa pri­hlá­silo viac ako 5000 účast­ní­kov.

12107964_514597368708387_533428467559678073_n

Vete­rán

Vtipné o prog­ra­mo­vaní je to, že sa ho nikdy na 100 % nenau­číš. Zamest­ná­va­te­lia pri­ori­zujú v iných obdo­biach iné prog­ra­mo­va­cie jazyky a majú v záľube prog­ra­má­to­rov s via­ce­rými pred­nos­ťami. Pokiaľ sa sna­žíš učiť sa prog­ra­mo­va­nie cez knihy, MOOC (Cour­sera, Udemy), alebo z iných zdro­jov, odpo­rúča sa spra­viť si pre­hľad o tom, aké zruč­nosti sú na rôzne pozí­cie potrebné.

Potom, čo iden­ti­fi­ku­ješ svoj ďalší prog­ra­mo­vací jazyk – či už to je Ruby on Rails, Python(veľké plus pre ľudí, ktorí sa chcú dostať medzi gigan­tov ako Google), alebo Django – sú tu aj neprog­ra­mo­va­cie zruč­nosti, ktoré ťa uro­bia atrak­tív­nej­ším pre vysní­vanú prácu. Pre­dov­šet­kým ovlád­nu­tie Git a Git­hubu je zákla­dom pre skve­lého prog­ra­má­tora.

0822_millennials_970_1

Exe­ku­tíva

Posledná sku­pina ľudí, ktorí sa môžu zau­jí­mať o prog­ra­mo­va­nie sú staré psy, ktorí sa chcú naučiť novým tri­kom. Týmto sa myslí vysoká exe­ku­tíva v spo­loč­nos­tiach, ktorí môžu čas od času pra­co­vať s prog­ra­má­tormi a zau­jíma ich ako zís­kať špe­cia­li­zo­vané zruč­nosti pre zlep­še­nie komu­ni­ká­cii s prog­ra­má­tormi, zla­de­nie a zní­že­nie nákla­dov. Táto sku­pina je špe­ciálna, z prak­tic­kého uhľa pohľadu nepot­re­buje nutne vedieť prog­ra­mo­vať, pre­tože v živote už dosiahla úspech. Avšak, naučiť sa prog­ra­mo­vať je skvelý spô­sob, ako mať skvelú inte­rak­ciu medzi tech­nic­kým a netech­nic­kým odde­le­ním.

Po pravde, môžem pokra­čo­vať vo vyme­no­vá­vaní týchto sku­pín celý deň. Žijeme v 21. sto­ročí. Prog­ra­mo­va­nie je jed­ným z najp­rog­re­sív­nej­ších oblastí prie­myslu. Na Slo­ven­sku je hŕs­tka skve­lých prog­ra­má­to­rov, pre­tože tí naj­lepší odchá­dzajú do zahra­ni­čia. Tým zopár čo ostalo,
už pomaly nestačí plat a to je prie­merne vo výške 2000 EUR. V USA to je vyše 6000 USD!

wip1

Prog­ra­mo­va­nie nie je také hrozné. Ja osobne som začal tu. Hoci je tento kurz teraz drahší, ak si počkáš na Via­noce, klesne na 10 €.
Do roku 2030 sa pred­po­kladá, že dopyt po prog­ra­má­to­roch bude väčší ako počet prog­ra­má­to­rov. Nepre­meš­kaj svoju šancu.

zdroj: the­next­web

Pridať komentár (0)