Základná versus „plná výbava“: Vieme, koľko si pri jednotlivých modeloch priplatíš za luxus

Startstop.sk / 29. decembra 2018 / Auto

  • Ak ste si ku­po­vali jaz­dené auto, ur­čite ste na­ra­zili na po­jem “plná vý­bava”
  • Hoci tento po­jem je (nie­len) na Slo­ven­sku pre­ce­ňo­vaný, roz­hodli sme sa spra­viť po­rov­na­nie na­prieč au­to­mo­bil­kami
zdroj: Startstop.sk
  • Ak ste si ku­po­vali jaz­dené auto, ur­čite ste na­ra­zili na po­jem “plná vý­bava”
  • Hoci tento po­jem je (nie­len) na Slo­ven­sku pre­ce­ňo­vaný, roz­hodli sme sa spra­viť po­rov­na­nie na­prieč au­to­mo­bil­kami

Na úvod mu­síme po­ve­dať, že nič také, ako plná vý­bava jed­no­du­cho ne­exis­tuje. Dô­vod je prostý: nie­ktoré prvky vý­bavy sa na­vzá­jom vy­lu­čujú. Pre po­treby tohto článku ale bu­deme pra­co­vať s ab­s­trakt­ným poj­mom “plná vý­bava”, pod kto­rým si pred­sta­vu­jeme podľa mož­nosti čo naj­viac prv­kov vý­bavy. Ak ale na­ra­zíme na dva na­vzá­jom sa vy­lu­ču­júce, vez­meme do úvahy ten drahší. Do ceny ne­bu­deme pri­rá­ta­vať pre­dĺženú zá­ruku a ako zá­kladnú ver­ziu vez­meme ten naj­lac­nejší možný va­riant. Po­rov­ná­vať bu­deme vý­hradne ten istý mo­tor a pre­vo­dovku. Vy­chá­dzame zo slo­ven­ských cen­ní­kov a kon­fi­gu­rá­to­rov. Prvá sé­ria ob­ráz­kov uka­zuje auto v zá­klad­nej vý­bave, druhá zasa v pl­nej.

Nie­ktoré značky ne­do­vo­ľujú na­kon­fi­gu­ro­vať plnú vý­bavu pre slabé mo­to­ri­zá­cie. Preto sme sa roz­hodli za­kom­po­no­vať do po­rov­na­nia slab­šiu mo­to­ri­zá­ciu s prak­ticky zá­klad­nou vý­ba­vou a po­stupne k nej pri­dať všetky do­stupné prvky vý­bavy. Ide pre­dov­šet­kým o ázij­skú a fran­cúz­sku pro­duk­ciu.

Tak aké máte tipy? Do­káže vo­li­teľná vý­bava zdvoj­ná­so­biť cenu auta?

Alfa Ro­meo Giu­lia 2,2 JTDM (160 k)

Zá­kladná cena: 35.500 €

Cena v pl­nej vý­bave: 52.655 €

Ce­nové na­vý­še­nie: 17.155 € / 48 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy: pa­no­ra­ma­tické strešné okno (1.680 €)

Audi Q7 45 TDI (231 k)*

Zá­kladná cena: 64.100 €

Cena v pl­nej vý­bave: 124.900 €

Ce­nové na­vý­še­nie: 60.800 € / 95 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy: di­zaj­nový ba­lík Audi de­sign se­lec­tion ko­diakb­raun (14.620 €)

*vy­chá­dzali sme z ne­mec­kého kon­fi­gu­rá­tora, ktorý je pre­hľad­nejší

BMW 520d li­mu­zína

Zá­kladná cena: 52.600 €

Cena v pl­nej vý­bave: 98.265 €

Ce­nové na­vý­še­nie: 45.655 € / 87 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy: ba­lík vý­bavy First Class Upg­rade (6.175 €)

Re­nault Mé­gane TCe 140 GPF

zdroj: Re­nault

Zá­kladná cena: 16.390 €

Cena v pl­nej vý­bave: 25.940 €

Ce­nové na­vý­še­nie: 9.550 € / 58 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy: pa­no­ra­ma­tické strešné okno (900 €)

Hy­un­dai Santa Fe 2,2 CRDI (200 k)* 

Zá­kladná cena: 41.990 €

Cena v pl­nej vý­bave: 48.850

Ce­nové na­vý­še­nie: 6.860 € / 18 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy: pa­no­ra­ma­tické strešné okno (1.200 €)

*gra­fická stránka kon­fi­gu­rá­tora Hy­un­dai nie je na naj­lep­šej úrovni

Mazda CX-5 G165 MT*

Zá­kladná cena: 23.000 €

Cena v pl­nej vý­bave: 33.724 € (s di­zaj­no­vými do­pl­n­kami ka­ro­sé­rie)

Ce­nové na­vý­še­nie: 10.724 € / 47 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy: na­vi­gá­cia (500 €)

*ázij­ské autá nie je možné kon­fi­gu­ro­vať sa­mos­tatne, vý­bava s dá do­kú­piť iba v ba­lí­koch. V tomto prí­pade nejde o plnú vý­bavu, v akej je možné CX-5 za­kú­piť, ale o ma­xi­málnu možnú vý­bavu pri da­nej mo­to­ri­zá­cii. Re­vo­lu­tion TOP je k dis­po­zí­cii vý­hradne so sil­nej­ším ben­zí­no­vým mo­to­rom a au­to­ma­tic­kou pre­vo­dov­kou.

Mer­ce­des-Benz triedy E 220d

Zá­kladná cena: 47.916 €

Cena v pl­nej vý­bave: 106.962 €

Ce­nové na­vý­še­nie: 59.046 € / 123 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy: in­te­ri­é­rový ba­lík De­signo (7.884 €)

Pe­ugeot 308 1,5 Blu­eHDI (100 k)

Zá­kladná cena: 14.690 €

Cena v pl­nej vý­bave: 23.940 €

Ce­nové na­vý­še­nie: 9.250 € / 63 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy: 3D na­vi­gá­cia (1.250 €)

Pors­che 911 (992) Car­rera 4S*

Zá­kladná cena: 127.979 €

Cena v pl­nej vý­bave: 206.281 €

Ce­nové na­vý­še­nie: 78.302 / 61 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy: ke­ra­mické brzdy (9.758 €)

*vy­chá­dzame z ne­mec­kého kon­fi­gu­rá­tora

Škoda Oc­ta­via 2,0 TDI DSG (150 k)

Zá­kladná cena: 25.060 €

Cena v pl­nej vý­bave: 39.867 €

Ce­nové na­vý­še­nie: 14.807 / 59 %

Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy*: adap­tívny pod­vo­zok (1.039 €) v prí­pade Lau­rin&Kle­ment, na­vi­gačný sys­tém Co­lum­bus (1.784 €) v prí­pade Am­bi­tion

*v tomto prí­pade sme za zá­kladnú vý­bavu po­va­žo­vali Am­bi­tion a pri pl­nej vý­bave sme vy­chá­dzali z Lau­rin&Kle­ment. Najd­rah­šia po­ložka vý­bavy v prí­pade iných vý­bav sa môže lí­šiť. Dô­vo­dom vý­beru je mo­to­ri­zá­cia 2,0 TDI 110 kW, ktorá nie je do­stupná s vý­ba­vou Ac­tive.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)