Základy lan­ding page opti­mi­za­tion.

Webdesigning.sk: Michal Králik / 20. august 2014 / Tools a produktivita

V posled­nej dobe som sa začal viac a viac stre­tá­vať s poj­mom “lan­ding page opti­mi­za­tion”. Hovo­rím o dobe iba nie­koľ­kých pár mesia­cov. A pri­tom neviem prečo. Predsa každý by mal opti­ma­li­zo­vať svoje stránky, aby z nich pro­fi­to­val. Či už sa jedná o web dizajn alebo pre­daj sušie­nok.

Čo je lan­ding page opti­mi­za­tion (LPO)?

Po slo­ven­sky by sme to mohli voľne pre­lo­žiť ako opti­ma­li­zá­ciu vstup­nej stránky, ktorú vidí uží­va­teľ prvú, keď sa dostane na našu stránku. Tá by mala uží­va­teľa pri­meť tvo­riť inte­rak­ciu s našou strán­kou, akú od neho oča­ká­vame. Kon­tak­to­vať, vypl­niť dotaz­ník, pri­hlá­siť sa na odber novi­niek.

Podľa wiki­pé­dií je LPO súčas­ťou inter­ne­to­vého mar­ke­tingu s cie­ľom zvý­šiť per­cento uží­va­te­ľov, ktorí tvo­ria zisky. Často sa s týmto poj­mom a opti­ma­li­zá­ciu stre­tá­vame pri PCC reklame. (Celý člá­nok na wiki­pé­dii.)

Tvo­riť stránky, ktoré sú nie­len pekné, ale majú aj zmy­sel.

Stránky so zmys­lom a pres­ným úče­lom by mali byť vedú­cim sme­rom vo web dizajne a nie boj flat a 3D/ paral­laxu. Mať peknú stránku a uka­zo­vať ju kole­gom a pria­te­ľom je fajn, ale mať účelnú stránku je skvelé!

Ako zis­tiť čo je “zmy­sel”.

Nie len pekná stránka pre­dáva, ale aj správne zacie­lená stránka. Uveďme si zopár naj­pod­stat­nej­ších vecí, načo by sme si mali odpo­ve­dať pri opti­ma­li­zo­vaní:

 • Aký je jeden, jediný účel stránky?
 • Sú všetky prvky stránky sústredné na tento účel?
 • Je na stránke jasne vidno o akú spo­loč­nosť sa jedná?
 • Obsa­huje stránka tla­čítko pre spl­ne­nie tohoto účelu?
 • Načí­tava sa stránka dosta­točne rýchlo?
 • Je stránka opti­ma­li­zo­vaná pre mobilné zaria­de­nia?

Tu náj­dete inter­ne­tový dotaz­ník so šir­ším okru­hom otá­zok, ktoré by ste mali zod­po­ve­dať.

Tisíc ciest k jed­nému cieľu.

Je ťažké pove­dať, čo je správ­nou ces­tou k opti­ma­li­zá­cii stránky. Nie vždy bude pre vás fun­go­vať všetko, ale určite si môžete vybrať z toho to naj­lep­šie pre vás. Zopár pod­stat­ných vecí, na ktoré je fajn sa sústre­diť:

 • Silný nad­pis.
 • Obsah zame­raný na produkt/službu.
 • Obsah, ktorý uží­va­teľ môže pre­ske­no­vať, nie pre­čí­tať.
 • Čistý vizuál bez zby­toč­ností.
 • Tla­čítka “Call-to-action”.
 • Tes­to­va­nie.

Rie­šite LPO pri tvorbe pro­jek­tov? Aké pros­triedky nato využí­vate?

Uži­točné zdroje infor­má­cií:

Online prí­ručka ku LPO
101 Lan­ding Page Opti­mi­za­tion Tips

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)