Zalie­taj si na dro­no­vi

Michal Sorkovský / 8. júna 2015 / Tech a inovácie

Žije­me v dobe, kedy ved­ci postup­ne vyví­ja­jú hover­bo­ar­dy, jet­pac­ky či lie­ta­jú­ce autá. Čo ešte viac futu­ris­tic­ké nás ďalej čaká? Na teraz je tu novin­ka v podo­be lie­ta­jú­ce­ho vyná­le­zu v štý­le Star Wars.

Lie­ta­jú­ca troj­nož­ka nesie názov „Fli­ke“. Pro­to­typ vyná­le­zu sa podo­bá skôr aké­mu­si vzná­ša­jú­ce­mu sa tri­cyk­lu, ale koncept toh­to pro­jek­tu vyze­rá nepo­chyb­ne viac zau­jí­ma­vo a cool. Vývoj toh­to vyná­le­zu zača­li pred nece­lým rokom nad­šen­ci pre lie­ta­nie z maďar­skej nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie Bay Zol­tan. Vývo­já­rom pro­jek­tu trva­lo iba šesť mesia­cov, kým dosta­li pro­to­typ vyná­le­zu do vzdu­chu a ďal­šie tri, kým sa usku­toč­nil prvý let s člo­ve­kom na palu­be.

Lie­ta­jú­ca troj­nož­ka Fli­ke sa vzná­ša nad zemou vďa­ka trom párom roto­rov, kto­ré sú rov­no­mer­ne roz­miest­ne­né. Pilot sedí upro­stred stro­ja, kto­rý ovlá­da pomo­cou mene­nia rých­los­ti jed­not­li­vých roto­rov. Takým­to spô­so­bom je troj­nož­ka schop­ná robiť zhru­ba to čo bež­ná heli­kop­té­ra, vzná­šať sa, točiť, kle­sať a stú­pať. Tvor­co­via pro­jek­tu tiež pre­zen­tu­jú vyná­lez ako veľ­mi nená­roč­ný na ovlá­da­nie.

Fli­ke je tiež šetr­ný k život­né­mu pro­stre­diu, keď­že fičí na lítium polo­me­ro­vých baté­riách. Ak by sa ale aj poda­ri­lo vyná­lez­com troj­nož­ky dostať z fázy pro­to­ty­pu, je veľ­mi neprav­de­po­dob­né, že by sme bež­ne ten­to vyná­lez pou­ží­va­li na pre­pra­vu, naprí­klad po kra­ji­ne. Fli­ke totiž vydr­ží vo vzdu­chu iba 15 minút. Ďal­ším prob­lé­mom tiež je, že pilot je pri ovlá­da­ní troj­nož­ky prí­liš blíz­ko k roto­rom. Tak­že zostá­va nám len dúfať, že sa nikto nezra­ní pri sna­he o simu­lá­ciu už spo­mí­na­ných Star Wars. 

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)