Zalie­taj si na dro­novi

Michal Sorkovský / 8. júna 2015 / Tech a inovácie

Žijeme v dobe, kedy vedci postupne vyví­jajú hover­bo­ardy, jet­packy či lie­ta­júce autá. Čo ešte viac futu­ris­tické nás ďalej čaká? Na teraz je tu novinka v podobe lie­ta­jú­ceho vyná­lezu v štýle Star Wars.

Lie­ta­júca troj­nožka nesie názov „Flike“. Pro­to­typ vyná­lezu sa podobá skôr aké­musi vzná­ša­jú­cemu sa tri­cyklu, ale koncept tohto pro­jektu vyzerá nepo­chybne viac zau­jí­mavo a cool. Vývoj tohto vyná­lezu začali pred nece­lým rokom nad­šenci pre lie­ta­nie z maďar­skej nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie Bay Zol­tan. Vývo­já­rom pro­jektu trvalo iba šesť mesia­cov, kým dostali pro­to­typ vyná­lezu do vzdu­chu a ďal­šie tri, kým sa usku­toč­nil prvý let s člo­ve­kom na palube.

Lie­ta­júca troj­nožka Flike sa vznáša nad zemou vďaka trom párom roto­rov, ktoré sú rov­no­merne roz­miest­nené. Pilot sedí upro­stred stroja, ktorý ovláda pomo­cou mene­nia rých­losti jed­not­li­vých roto­rov. Takýmto spô­so­bom je troj­nožka schopná robiť zhruba to čo bežná heli­kop­téra, vzná­šať sa, točiť, kle­sať a stú­pať. Tvor­co­via pro­jektu tiež pre­zen­tujú vyná­lez ako veľmi nená­ročný na ovlá­da­nie.

Flike je tiež šetrný k život­nému pro­stre­diu, keďže fičí na lítium polo­me­ro­vých baté­riách. Ak by sa ale aj poda­rilo vyná­lez­com troj­nožky dostať z fázy pro­to­typu, je veľmi neprav­de­po­dobné, že by sme bežne tento vyná­lez pou­ží­vali na pre­pravu, naprí­klad po kra­jine. Flike totiž vydrží vo vzdu­chu iba 15 minút. Ďal­ším prob­lé­mom tiež je, že pilot je pri ovlá­daní troj­nožky prí­liš blízko k roto­rom. Takže zostáva nám len dúfať, že sa nikto nezraní pri snahe o simu­lá­ciu už spo­mí­na­ných Star Wars. 

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)