Zaplatíš iba toľko, koľko si môžeš dovoliť. V Kanade otvorili prvý supermarket, kde neexistujú cenovky

Interez.sk / 17. februára 2019 / Food biznis

  • Táto je­di­nečná pre­dajňa prišla na jed­no­du­chý spô­sob, kto­rým sa dá za­brá­niť zby­toč­nému plyt­va­niu jed­lom
  • Tony po­tra­vín už tak ne­mu­sia každý deň kon­čiť v kon­taj­ne­roch
zdroj: pixabay.com
  • Táto je­di­nečná pre­dajňa prišla na jed­no­du­chý spô­sob, kto­rým sa dá za­brá­niť zby­toč­nému plyt­va­niu jed­lom
  • Tony po­tra­vín už tak ne­mu­sia každý deň kon­čiť v kon­taj­ne­roch

Už ste sa nie­kedy za­mys­leli nad tým, čo ro­bia ob­chodné re­ťazce s kvan­tom po­tra­vín, ktoré sa im ne­po­da­rilo pre­dať? Z le­gis­la­tív­neho hľa­diska to­var, ktorý je po­ško­dený, alebo je po dá­tume spot­reby, viac ne­môžu vy­sta­vo­vať v re­gá­loch. Denne tak tony jedla kon­čia na sk­lád­kach. A to bo­hu­žiaľ aj vtedy, keď nie­koľko mi­li­ó­nov ľudí na svete denne bo­juje s hla­do­mo­rom. V To­ronte však mi­nulý rok ot­vo­rili pre­dajňu Feed It For­ward, ktorá umož­ňuje pre­dá­vať jedlo, ktoré sa ne­pre­dalo v su­per­mar­ke­toch.

Pre­dajňa Feed It For­ward (Po­suň to ďa­lej), chce bo­jo­vať proti nad­mer­nému plyt­va­niu jed­lom. To, že množ­stvo jedla zby­točne končí na sk­lád­kach, si uve­do­mujú via­cerí ľu­dia. Bo­hu­žiaľ však sys­tém ne­pustí. Po­tra­viny, ktoré ne­spĺňajú normy, mu­sia ísť preč z ob­chod­ných re­gá­lov, a to aj v prí­pade, že im nič nie je.

To­var do pre­dajne da­rujú su­per­mar­kety, ktoré by ho inak mu­seli vy­ho­diť. Tento ne­zvy­čajný ob­chod fun­guje na jed­no­du­chom prin­cípe – za­plať toľko, koľko si mô­žeš do­vo­liť. Ak má nie­kto na­ozaj prázdnu pe­ňa­ženku, ne­vadí, môže si to­var zo­brať aj za­darmo. Aby sa to však ne­zne­uží­valo, na jednu ro­dinu tu pri­padá jedno jedlo denne. Ma­ji­te­lia pre­dajne chcú tak za­brá­niť tomu, aby re­gály ne­os­tali zí­vať práz­dno­tou.

Je to na sve­domí kaž­dého člo­veka

Do ob­chodu cho­dia aj ľu­dia, ktorí si môžu do­vo­liť za­pla­tiť za to­var. Tí ne­raz ne­chajú v ob­chode viac pe­ňazí, ktoré zas „vy­kryjú“ ná­kup ľudí, ktorí bo­jujú s ne­priaz­ni­vou fi­nanč­nou si­tu­áciou. Ľu­dia sú však ve­dení k tomu, aby si brali len to, čo sku­točne po­tre­bujú a tak mys­leli aj na os­tat­ných.

Tento ná­pad sa zro­dil v hlave Jag­gera Gor­dona, ktorý bol šo­ko­vaný z ob­rov­ského množ­stva jedla, ktoré končí na sme­tisku. V roku 2014 najprv za­lo­žil ne­zis­kovú or­ga­ni­zá­ciu, ktorá va­rila jedlá z po­tra­vín, ktoré im da­ro­vali rôzne ob­chodné re­ťazce. Ne­skôr sa roz­ho­dol za­lo­žiť pre­dajňu Feed It For­ward, ktorá v máji oslá­vila svoje prvé na­ro­de­niny.

Gor­don chce však i na­ďa­lej bo­jo­vať proti plyt­va­niu jed­lom, a preto vo svo­jom úsilí po­kra­čujú ďa­lej. Mo­men­tálne zbiera pod­pisy na pe­tí­ciu, ktorá by pri­nú­tila ka­nad­skú vládu zmier­niť zá­kony tý­ka­júce sa vy­ha­dzo­va­nia po­tra­vín. Pevne ve­ríme, že jeho ini­cia­tíva bude úspešná.

zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)