Zapoj sa do súťa­že Slo­vak Uni­ver­si­ty Star­tup Cup 2017

Zuzana Kotuliaková / 14. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Slovak University Startup Cup 2017

Cie­ľom pro­jek­tu Slo­vak Uni­ver­si­ty Star­tup Cup 2017 je oce­niť a pod­po­riť mla­dú gene­rá­ciu pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí majú ino­va­tív­ne nápa­dy a myš­lien­ky. Záro­veň im to má pomocť pri trans­for­má­cii ich ino­va­tív­nych rie­še­ní do reál­ne­ho pod­ni­ka­nia.

Štu­dent­ské star­tu­py s naj­vač­ším poten­ciá­lom vybe­rie komi­sia zlo­že­ná zo skú­se­ných, úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov, ako aj zástup­cov našich reklam­ných par­tne­rov, mediál­nych par­tne­rov ako aj spo­lu­pra­cu­jú­cich orga­ni­zá­cií.

foto: archív Slo­vak Uni­ver­si­ty Star­tup Cup 2017 

Komi­sia vyhod­no­tí pať naj­lep­ších štu­dent­ských star­tu­pov pod­ľa jed­not­li­vých kate­gó­rií:

a) Veda, medi­cín­ske tech­no­ló­gie
b) Infor­mač­né tech­no­ló­gie, mobil­né tech­no­ló­gie, web
c) Prie­my­sel­né tech­no­ló­gie, tech­nic­ké rie­če­nia, robo­ti­ka
d) Život­né pro­stre­die, zele­né tech­no­ló­gie
e) Otvo­re­ná kate­gó­ria pre ostat­né nápa­dy

foto: archív Slo­vak Uni­ver­si­ty Star­tup Cup 2017 

Z tých­to 5 víťa­zov jed­not­li­vých kate­gó­rií, kto­rí budú vyhlá­se­ní a odme­ne­ní na sláv­nost­nom even­te vybe­rie abso­lút­ne­ho víťa­za, kto­rý bude repre­zen­to­vať Slo­ven­sko na celo­sve­to­vej súťa­ži Uni­ver­si­ty Star­tup World Cup 2017 v sep­tem­bri v Koda­ni.

Strá­vi tu pať dní spo­je­ných s top men­to­rin­go­vým prog­ra­mom, s mož­nos­ťou networ­kin­gu so štu­dent­ský­mi star­tup­mi z celé­ho sve­ta ako aj s mož­nos­ťou pre­zen­tá­cie svoj­ho star­tu­pu pred európ­sky­mi finanč­ný­mi inves­tor­mi. Tomu sa hovo­rí výzva. :)

Viac infor­má­cii náj­de­te na www.studentstartup.sk. Uzá­vier­ka pri­hlá­šok je 31.5. 2017

Zdroj: Tla­čo­vá sprá­va Slo­vak Uni­ver­si­ty Star­tup Cup 2017

Pridať komentár (0)