Zara trhá na mód­nom trhu kon­ku­ren­ciu!

Martin Bohunický / 16. augusta 2015 / Tools a produktivita

Mater­ská spo­loč­nosť zná­mej mód­nej značky Zara, Indi­tex, práve dosiahla monu­men­tálny míľ­nik! Iba pred pár dňami dosiahla hod­nota Indi­texu na trhu 100 miliárd euro a stala sa naj­hod­not­nej­šou fir­mou v Špa­niel­sku.

Indi­tex dosia­hol túto trhovú hod­notu ako jeden z mála, pri­čom na to celo­sve­tovo potre­bo­val “len 80” jed­not­li­vých firiem. Zakla­da­teľ Indi­texu, známy Aman­cio Ortega, je dru­hým naj­bo­hat­ším mužom sveta. Pod jeho Indi­tex spa­dajú značky ako Zara, Zara Home, Mas­simo Dutti, Bershka a mnohé ďal­šie.

Prečo je Zara taká úspešná? Pre jej uni­kátnu stra­té­giu! Žiadne obrov­ské náklady jed­not­li­vých mód­nych kús­kov, ktoré potom nosí celý svet a ty máš pomaly prob­lém vziať si ho von. Zara pro­du­kuje tex­til v malých množ­stvách a svoje kolek­cie mení oveľa čas­tej­šie, ako kto­koľ­vek iný. Zara nemá prob­lém vydať novú kolek­ciu aj raz za dva týždne.

Táto stra­té­gia je úspešná z dvoch dôvo­dov. Jed­nak medzi zákaz­níkmi vytvára ver­nosť. Ľudia majú pocit, že aby nezmeš­kali žiadny nový kúsok, potre­bujú cho­diť do Zary pra­vi­delne. Vedia, že naroz­diel od nie­kto­rých zna­čiek, ktoré ponú­kajú rov­naké tričká aj roky, tu nájdu tak­mer vždy niečo nové.

Zákaz­ník si tiež lep­šie rozmyslí, či si vec kúpi. O týž­deň už túto mož­nosť dosť možno mať nebude. Zara okrem toho pro­du­kuje dizaj­nér­ske kúsky s čis­tej­ším dizaj­nom, ako jej priama kon­ku­ren­cia v podobe H&M a Fore­ver 21.

Report z Gold­man Sachs per­fektne vysti­huje, prečo je Zara schopná vyzvať tých naj­väč­ších mód­nych gigan­tov.

Tra­dičné módne značky majú tímy dizaj­né­rov, ktorí navrhujú módu na celý rok dopredu. A práve tu pri­chá­dza naj­väč­šie riziko. V takom šia­le­nom a nepred­ví­da­teľ­nom prie­mysle sa jed­no­du­cho netra­fíš a celý tvoj rok je poka­zený. Tržby pre­daj­cov ako Gap, Aberc­rom­bie & Fitch, Ann Tay­lor či Ame­ri­can Eagle tak môžu kto­rý­koľ­vek rok výrazne kles­núť.

Napriek výraz­nej domi­nan­cií na sve­to­vých trhoch Indi­tex neza­sta­vuje a ďalej vo svo­jom roz­voji pokra­čuje. Len do konca roka plá­nuje firma otvo­riť na Man­hat­tane osem nových pobo­čiek.

Je to skvelá firma, so skve­lým kon­cep­tom a logic­kým ras­tom. Navyše, poten­ciál na ďalší rast tam stále je. 

Kam to môže Zara dotiah­nuť? S týmto prí­stu­pom určite ďaleko. No úspech Indi­tex-u určite nene­chá kon­ku­ren­ciu chlad­nou. V koneč­nom dôsledku tým ale zís­kame hlavne my, zákaz­níci.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)