Zará­baj na Ama­zone — 10 kro­kov ako spra­víš zo svojho biz­nisu zlatú baňu

Martin Bohunický / 28. októbra 2015 / Tools a produktivita

Pokiaľ roz­bie­haš novú spo­loč­nosť, malo by byť v tvo­jom záujme dostať pro­dukt k čo naj­šir­šiemu okruhu poten­ci­onál­nych kli­en­tov. Jed­ným spô­so­bom, ako dosia­hnúť obrov­ský dosah, je umiest­niť svoje pod­ni­ka­nie na neus­tále sa roz­ras­ta­júci Ama­zon. Celý pro­ces, ako svoj biz­nis našta­ro­vať, obsa­huje pri­tom len 10 jed­no­du­chých kro­kov.

Amazon.com je schopný spro­stred­ko­vať za jediný rok pre­daje v nesku­toč­ných výš­kach. Len v roku 2013 to bolo 77,5 miiardy dolá­rov. Recept na úspech? Kul­túra typu miesto-ktoré-dokáže-pou­ží­vať-každý. Teore­ticky môžeš začať ešte dnes.

1. Vyge­ne­ruj si čia­rový kód. 

Na to ti stačí kon­tak­to­vať orga­ni­zá­ciu GS1. Naprí­klad tu

2. Vytvor si SKU. (Stock kee­ping unit)

SKU je sys­tém, kde máš zoznam svo­jich pro­duk­tov a doká­žeš pre­hľadne moni­to­ro­vať svoje obchody. SKU si vytvo­riť môžeš ale nemu­síš. Ak to nespra­víš, Ama­zon ti proste SKU vyge­ne­ruje.

3. Pre­mysli si, koľko toho pre­dáš.

Oča­ká­vaš, že pre­dáš viac ako 40 pro­duk­tov? V tom prí­pade sa roz­hodni pre Pro­fes­si­onal sel­ling plan, ktorý stojí 40 dolá­rov mesačne. Indi­vi­du­álny plán stojí dolár za pre­daj a sku­točne je výhodný len pre tých najd­rob­nej­ších pre­daj­cov. Viac info tu.

4. Vyber si kate­gó­riu.

Každá kate­gó­ria má svoje špe­ciálne pra­vidlá a treba si ich pozorne naštu­do­vať. Tak naprí­klad pre­daj oble­če­nia vyža­duje foto­gra­fie a Pro­fes­si­onal sel­ling plan.

5. Dodaj čo naj­viac infor­má­cií.

Zákaz­níci chcú vedieť všetko. Koľko váži, aké má roz­mery v kra­bici, aké má roz­mery mimo kra­bice, čo obsa­huje, čo neob­sa­huje, kapa­citu, kompabilitu..proste všetko.

6. Pri­prav popis pro­duktu.

Keď chceš nie­kde pre­dá­vať, zvy­čajne musíš pre­svied­čať obchody, aby tvoj tovar vôbec ponú­kali. V Ama­zone je tvoja jediná sta­rosť mar­ke­ting k zákaz­ní­kovi. Vytvor také popisy pro­duk­tov, kto­rým nikto neodolá.

7. Pri­prav popis spo­loč­nosti.

Ama­zon ti dovo­ľuje pri­pra­viť si roz­siahlu sek­ciu o tvo­jej spo­loč­nosti. Neza­budni pri­po­jiť aj logo. Tvoja spo­loč­nosť je dôle­žitá, budeš k nej zbie­rať recen­zie a hod­no­te­nia uží­va­te­ľov.

8. Najmi si pro­fe­si­onál­neho foto­grafa.

Ama­zon má veľmi prí­sne pra­vidlá ohľa­dom foto­gra­fií. Všetky fotky musia byť zachy­tené pro­fe­si­onálne a na bie­lom pozadí.

9. Vyber si doru­čo­va­teľa.

Roz­hodni sa, ktorý doru­čo­va­teľ ti vyho­duje naj­viac. Zvy­čajne naj­lep­šie skú­se­nosti majú zákaz­níci s kuri­érmi. Člo­vek si je istejší, ako keď mu má nie­kto neznámy posie­lať niečo poštou.

10. Vykal­ku­luj si cenu. 

Nasta­viť správnu cenu nie je také jed­no­du­ché. Do úvahy musíš brať úplne všetky fak­tory, ktoré ti napa­dajú. Čiže kon­ku­renčné pro­dukty, ostat­ných pre­daj­cov, okol­nosti na trhu (nové zaria­de­nia a pro­dukty), sviatky…

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)