Zaujímavosť z McDonaldu: CEO dostáva 3000-krát viac než priemerný brigádnik

Mária Ambrozová / 16. apríla 2018 / Biznis

zdroj: flickr.com
  • Prie­merný plat bri­gád­nika Mc­Do­naldu je pri­bližne 7 000 eur ročne
  • CEO spo­loč­nosti podľa naj­nov­ších šta­tis­tík za­ro­bil v roku 2017 až 3 101-krát viac
  • Naj­väčší roz­diel me­dzi za­mest­nan­cami a ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom náj­deme v spo­loč­nosti Mat­tel

Blo­om­berg.com zve­rej­nil šta­tis­tiky pred­sta­vu­júce roz­diely me­dzi hod­no­te­ním hláv pod­ni­kov a ich rá­do­vých za­mest­nan­cov. Naj­menší roz­diel me­dzi pla­tom za­mest­ná­va­teľa a me­diá­nom platu za­mest­nan­cov patrí spo­loč­nosti Berks­hire Hat­ha­way, kon­glo­me­rátu zdru­žu­jú­cemu pod svo­jimi kríd­lami množ­stvo fi­riem fun­gu­jú­cich pod hla­vič­kou War­rena Buf­fetta.

CEO tu za­rába len 1,87-krát viac než je za­mest­na­necký prie­mer. Na opač­nej strane stojí podľa pries­kumu vý­robca bá­bik Bar­bie, spo­loč­nosť Mat­tel. Tu CEO Mar­ga­ret („Margo“) H. Geor­gia­dis za­ro­bila v roku 2017 o 4987-krát viac než je me­dián vy­po­čí­taný pre za­mest­nan­cov (po­lo­vica z nich za­ro­bila viac, po­lo­vica me­nej než 6 271 do­lá­rov).


Blo­om­berg.com naj­viac zau­jal zá­ro­bok CEO spo­loč­nosti Mc­Do­nald´s, Step­hena Eas­terb­ro­oka, kto­rého od­meny sa mi­nulý rok vy­špl­hali až do výšky 21,8 mi­li­ó­nov do­lá­rov, čo je v po­rov­naní s prie­mer­ným pla­tom bri­gád­nika v Poľ­sku až o 3101-krát viac. Me­dián od­mien za­mest­nanca v zná­mej sieti fast­fo­odov do­sia­hol 7 017 do­lá­rov, za­tiaľ čo Eas­terb­rook na pra­vi­del­nom plate, od­me­nách a iných bo­nu­soch zís­kal viac ako dve de­siatky mi­li­ó­nov.

Pra­vi­delne roz­diely me­dzi hod­no­te­ním ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov a prie­mer­ným pla­tom za­mest­nan­cov pra­vi­delne zve­rej­ňuje ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia AFL-CIO, Rus­sell 1000 In­dex a aj Equ­ilar Inc.

Zdroj: blo­om­berg.com

Pridať komentár (0)