Zbe­ra­teľ­ská garáž pod slo­ven­ským lesom — sny sa majú plniť

Podľa článku Štefana Moravčíka v Archinfo.sk / 27. augusta 2016 / Zaujímavosti

Uro­biť si radosť je jedna z najp­rí­jem­nej­ších vecí, ktoré dávajú bež­ným dňom zmy­sel a život robia zau­jí­ma­vým a pes­trým. A najmä ak je to pri­tom uro­bené kul­túr­nym spô­so­bom, tak výsle­dok môže byť viac než len pote­še­ním. Môžu byť vytvo­rené aj trva­lej­šie hod­noty, ktoré majú vyš­šie ambí­cie a dlh­šie trva­nie ako oby­čajná kra­toch­víľa. Zdá sa, že sa to v tomto prí­pade poda­rilo.

Nič nevzniká náho­dou. Na via­cero vecí musia byť dvaja. A treba nie­len chcieť, ale aj vedieť.

Väč­ši­nou je to tak aj v archi­tek­túre. Urču­júci a pod­statný pod­statný vzťah inves­tor — archi­tekt je dôle­žitý vždy, ale pri takomto zadaní zvlášť. Výsle­dok pre­dur­čujú osob­nostné pre­fe­ren­cie, kva­lity a schop­nosti zúčast­ne­ných strán.

foto: Bohu­mil Šálek

Výsle­dok je zau­jí­mavý. Prob­lémy môžu byť s jeho zara­de­ním. Vidíme ho. Vní­mame ho. Môžeme ho zažiť, zúčast­niť sa, byť osobne prí­tomní. Čo to však je? Aký typo­lo­gický druh? Garáž? Galé­ria? Hobby miest­nosť? “Zaší­vá­reň”, úto­čisko pred bež­nými sta­ros­ťami? Uni­ver­zálny výstavný pries­tor? Asi zo všet­kého niečo. Presná kate­go­ri­zá­cia možno v tomto prí­pade nie je potrebná. Nech je to hocičo, zdá sa, že to dobre slúži svojmu účelu. Inves­tor je spo­kojný. Iným náv­štev­ní­kom sa výsle­dok páči tiež. A zdá sa, že vytvo­rené hod­noty nie sú len for­málne a dočasné.

Dnes objekt slúži ako výstavný pries­tor pre via­ceré zau­jí­mavé tech­nické, dizaj­nér­ske (i lajfs­taj­lové) kúsky. Náj­deme tu aj iné zau­jí­mavé výtvarné diela. Veľ­kým plu­som je prí­padná adap­ta­bi­lita také­hoto jed­no­du­chého a čis­tého pries­toru (ak by život pri­nie­sol neoča­ká­vané zmeny). Dielo to zvládne.

Viac podob­ných pro­jek­tov náj­deš na: Archinfo.sk

Základný archi­tek­to­nický kon­cept je dobrý. Oce­ňu­jem exte­ri­é­rovú kon­tex­tu­ál­nosť. Využi­tie kon­fi­gu­rá­cie terénu. Umiest­ne­nie hlav­ného objemu pod zem. Jed­no­du­ché hmoty, ktoré sa pre­zen­tujú navo­nok iba dvomi orto­go­nál­nymi meta­lic­kými kvád­rami a jed­ným záre­zom, pre­rá­ža­jú­cimi zvl­nený terén. Ukon­če­nie hmôt trans­pa­rent­nými bez­rá­mo­vými pre­sk­le­nými plo­chami, cez ktoré môžeme vní­mať vnú­tornú náplň objektu. Garáž (galé­ria) je tak vní­maná skôr ako arte­fakt, skulp­túra, než ako sta­vebný objekt. Hrdzavý plech, sklo a betón sú nosné mate­riály stavby. Majú odozvu i v drob­nej­ších prv­koch v okolí.

foto: Bohu­mil Šálek

Vlastný vnú­torný pries­tor je veľ­ko­rysý, kon­štrukčne nečle­nený, bez ruši­vých nos­ných a pod­por­ných prv­kov. Je to mono­li­tická oce­ľo­be­tó­nová kon­štruk­cia s pri­zna­nými povr­chmi z pohľa­do­vého betónu. Pod­laha je kovová, pokrytá hli­ní­ko­vým ryho­va­ným ple­chom. Táto monoc­hro­ma­tic­kosť, prav­di­vosť a suro­vosť povr­chov pou­ži­tých mate­riá­lov je neut­rálna voči vysta­ve­ným expo­ná­tom. Indus­triálny cha­rak­ter pod­lahy koreš­pon­duje s domi­nant­nými arte­fak­tami. Záro­veň je dosta­točne neut­rálny pre aké­koľ­vek zmeny vysta­vo­va­ného obsahu i pri­ro­dzene odolný voči opot­re­be­niu.

Takáto stavba má všetky pred­po­klady, aby dlho­dobo a s mini­mál­nymi nárokmi na údržbu a pre­vádzku plnila svoj účel. Striedma a pri­tom zau­jí­mavá forma archi­tek­túry umož­ňuje vyznieť expo­ná­tom, nech sú aké­ho­koľ­vek. Rie­še­nie nezos­tarne a bude dobré aj v prí­pade prí­pad­nej zmeny obsahu vysta­ve­ných expo­ná­tov, prí­padne aj tema­tic­kého zame­ra­nia zbierky (čo nepred­po­kla­dáme, je to však pri­ro­dzená vlast­nosť dob­rej archi­tek­túry a v tomto prí­pade atri­bút kva­lity kon­krét­neho rie­še­nia).

foto: Bohu­mil Šálek

Rea­li­zá­cia takisto (až na nie­koľko detai­lov, ktoré sú v prin­cípe odstrá­ni­teľné) dopadla dobre. Tro­chu času si vyžiada ešte detail­nej­šie pre­ci­zo­va­nie terén­nych úprav v náväz­nosti na objekt a doras­te­nie vege­tá­cie. Hoci pri náv­števe garáže — galé­rie som nemal pocit z nedos­tatku pri­ro­dze­ného den­ného svetla, zdá sa, že pôvodná idea hor­ného osvet­le­nia zadných pries­to­rov cez svet­lík v strope by mohla pries­toru ešte viac pomôcť a posu­núť ho ku vyslo­vene gale­rij­nému cha­rak­teru.

Rez objek­tom, foto: Bohu­mil Šálek

Jed­nou z naj­cen­nej­ších (a nie tak čas­tých) sku­toč­ností, ktoré pri novej archi­tek­túre na Slo­ven­sku upú­tajú je, ak zúčast­nené strany nezos­tanú iba pri prvo­plá­no­vom plnení sta­veb­no­fy­zi­kál­nych nut­ností, ale spo­ločne hľa­dajú a posú­vajú sa sme­rom k tomu, aby pri­niesli niečo viac, ako je len ochrana pred poča­sím. Ak výsle­dok nie je iba rých­lym spl­ne­ním si povin­ností. Ak dielo pri­náša pou­ží­va­te­ľom i náv­štev­ní­kom ďal­šie hod­noty a pod­nety. Ak niečo hovorí, ak je zau­jí­mavé a ak pri­náša tým čo ho pou­ží­vajú radosť.

foto: Bohu­mil Šálek

Pre­zen­to­vaný výsle­dok je v slo­ven­skom kon­texte zau­jí­mavý, neob­vyklý. Monu­men­tálny a pri­tom komorný. Tva­rovo čistý, skulp­tu­rálne for­mo­vaný. Pri­me­raný. Má všetky pred­po­klady na to, aby dobre slú­žil svojmu účelu a robil radosť svojmu pou­ží­va­te­ľovi.

foto: Bohu­mil Šálek

Autor­ský text archi­tek­tov

Zada­nie pro­jektu bolo vytvo­re­nie pries­toru pre uskla­de­nie 6 – 8 zbe­ra­tel­skych áut s mož­nos­ťou prí­jem­neho pose­de­nia a umiest­ne­nia ume­lec­kých diel v tomto pries­tore. Keďže sa poze­mok nachá­dza pod horou v blíz­kom kon­takte s rodin­nými domami, náš návrh sa sna­žil zacho­vať svoju nená­pad­nosť a podľa mož­nosti väč­šinu obo­sta­va­ného pries­toru zasa­diť do sva­ho­vi­tého terénu. Na dru­hej strane sme chceli inves­to­rovi dopriať záži­tok z výhľadu na jemne sva­ho­vitý terén v okolí a mož­nosť poko­chať sa pohľa­dom na jeho auto­park pri prí­chode.

cmsSiteBoxPhoto_12524-8623

foto: Bohu­mil Šálek

Z toho vznikla kon­cep­cia pod­zem­nej garáže bez pod­por­ných ele­men­tov, s dvomi výklad­nými skri­ňami, ktoré tvo­ria živé pre­po­je­nie s exte­ri­é­rom a jemne sa vzná­šajú nad teré­nom. Cel­ková nosná kon­štruk­cia je oto­čená nad dosku a scho­vaná pod násy­pom, čo nám pomohlo vytvo­riť v inte­réri bez­priev­la­kový rovný strop z pohľa­do­vého betónu. Pod­laha je pre zjem­ne­nie pocitu pokrytá hli­ní­ko­vým ple­chom. Inte­rie­rové osvet­le­nie je navr­hnuté s mož­nos­ťou osvet­ľo­va­nia ume­lec­kých diel, umies­ne­ných po obvo­do­vých ste­nách.

foto: Bohu­mil Šálek

Samotný vjazd do garáže auto­mo­bilmi je situ­ovaný tak aby nebol vidi­telný. Fásadu celého objektu tvo­ria len dve pre­sk­le­nia osa­dené do bez­rá­mo­vej kon­štruk­cie a zvy­šok je pokrytý kor­té­no­vym ple­chom, ktorý je pou­žitý aj v okolí na ume­lec­kých die­lach.

Situácia

Situ­ácia

Objekt je z vrchu pokrytý vegetačným krytom, viditeľné sú iba hmoty "okien -výkladov" a vjazd je zarezaný do svahu

Objekt je z vrchu pokrytý vege­tač­ným kry­tom, vidi­teľné sú iba hmoty “okien –výkla­dov” a vjazd je zare­zaný do svahu

ontextuálne osadenie v teréne je viditeľné v pohľadoch

Kon­tex­tu­álne osa­de­nie v teréne je vidi­teľné v pohľa­doch

cmsSiteBoxPhoto_12530-8628

Pôdo­rys diela

Pracovná skica

Pra­covná skica

Zdroj: archinfo.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Bohu­mil Šálek

Pridať komentár (0)