Zbohatli vďaka stávkovaniu na Donalda Trumpa či na škótske referendum

Soňa Otajovičová / 14. marca 2019 / Zaujímavosti

  • Je­den z naj­vyš­ších po­li­tic­kých ti­pov v his­tó­rii do­sia­hol sumu 900-ti­síc li­bier
  • Slo­vák, ktorý sta­vil 1 euro na fut­bal, vy­hral vyše 200-ti­síc eur
  • Brit sa vďaka kan­di­da­túre Do­nalda Trumpa stal mi­li­oná­rom
  • Je­den z naj­vyš­ších po­li­tic­kých ti­pov v his­tó­rii do­sia­hol sumu 900-ti­síc li­bier
  • Slo­vák, ktorý sta­vil 1 euro na fut­bal, vy­hral vyše 200-ti­síc eur
  • Brit sa vďaka kan­di­da­túre Do­nalda Trumpa stal mi­li­oná­rom

Denne ti pri­ná­šame články o tom, ako dô­le­žité je byť pro­duk­tívny, vy­uží­vať čas efek­tívne a ve­dieť za­ob­chá­dzať s pe­niazmi. Nie­kedy však na úspech stačí iba kvapka šťas­tia. Do­ko­na­lým prí­kla­dom toho sú aj títo slávni vý­her­co­via, ktorí vy­ťa­žili ma­xi­mum z ti­po­va­nia na po­li­tiku či šport.

Ta­xi­kár, ktorý ve­ril To­nymu Blai­rovi

Pí­sal sa rok 1983 a Tony Blair bol ne­známy po­li­tický ze­le­náč, ktorý bol pre väč­šinu bež­ných vo­li­čov cel­kom ne­zau­jí­mavý. V je­den ve­čer na­stú­pil do ta­xíku k vo­di­čovi me­nom George El­liot. Po­čas jazdy skĺzla de­bata aj do po­li­tic­kej ro­viny a ta­xi­kára jeho zá­kaz­ník zau­jal na­toľko, že bol pre­sved­čený o jeho bu­dú­com úspe­chu v brit­skom par­la­mente. V tom čase tomu ni­kto ne­pri­kla­dal ni­jakú váhu, no George sa roz­ho­dol vsa­diť si 10 li­bier na to, že z To­nyho Blaira sa raz stane brit­ský pre­miér. Mu­sel po­čkať až do roku 1997, kedy jeho La­bou­ris­tická strana vo voľ­bách zví­ťa­zila. George Eliot vďaka tejto stávke vy­hral 5000 li­bier.

zdroj: TASR

Šťastná tri­nás­tka

Aj na Slo­ven­sku sa ti­po­va­niu darí a nie­kedy stačí na­ozaj málo. 1 euro bolo všetko, čo Slo­vák po­tre­bo­val na zá­vratnú vý­hru 235 958,06 €, keď ti­po­val na fut­ba­lové zá­pasy vrá­tane ne­mec­kej Bun­des­ligy, špa­niel­skej La Ligy, fran­cúz­skej Li­gue 1 či rôz­nych ďal­ších európ­skych líg. Sta­vil si pri­tom cel­kovo na 13 zá­pa­sov. V jeho prí­pade ur­čite ne­platí, že tri­nás­tka je ne­šťastné číslo.

zdroj: TASR

Škót­ska ne­zá­vis­losť

Škóti a An­gli­ča­nia majú za se­bou búr­livú mi­nu­losť a ich vzťahy mo­men­tálne zá­vi­sia iba od vzá­jom­nej do­hody, žiadne vrúcne pria­teľ­stvá me­dzi nimi však nie sú. Prav­de­po­dobne aj preto sa Škóti v roku 2014 roz­hodli, že vy­hlá­sia re­fe­ren­dum o ne­zá­vis­losti. Je­den lon­dýn­sky gam­bler to po­va­žo­val za ide­álnu prí­le­ži­tosť za­ro­biť si a sta­vil na ne­ús­peš­nosť re­fe­renda. Tvr­dil, že za­na­ly­zo­val po­dobné re­fe­rendá z mi­nu­losti a podľa jeho slov ne­bolo možné, aby Škóti ne­zá­vis­losť od­sú­hla­sili. Svojmu zá­veru ve­ril na­toľko, že sta­vil jednu z naj­vyš­ších súm v his­tó­rii a to rovno 900-ti­síc li­bier. Tento risk sa mu na­ko­niec vy­pla­til a vy­hral sumu 1,093,333.33 li­bier.

zdroj: Ilus­tračný ob­rá­zok Cal­lum Black/CC by Wi­ki­me­dia

Mi­li­onár vďaka Trum­povi

Mnohí Ame­ri­ča­nia boli voči Do­nal­dovi Trum­povi skep­tickí. Ne­čudo, excen­trický ob­chodný mag­nát mu­sel odo­lá­vať veľ­kému tlaku sú­pe­rov aj me­diál­nych káuz. Pre veľa Ame­ri­ča­nov pred­sta­vo­val ne­mys­li­teľnú bu­dúc­nosť, ktorá sa skrátka ne­mohla na­stať. Práve tu sa si­tu­ácie chy­til Brit, ktorý v Trum­povi vi­del bu­dúc­nosť Ame­riky už od za­čiatku jeho po­li­tic­kej cesty. Sys­te­ma­ticky naňho vsá­dzal od no­mi­ná­cie re­pub­li­ká­nov až po po­sledné kolo pre­zi­dent­ských vo­lieb. Cel­kovo mu Trum­pova kan­di­da­túra vy­niesla 2,5 mi­li­óna do­lá­rov.

zdroj: TASR

Bo­háč s pia­timi ti­ketmi

Iba päť ti­ke­tov a 123 eur sta­čilo Slo­vá­kovi na to, aby zís­kal jednu z his­to­ricky naj­vyš­ších vý­hier v na­šej kra­jine. Cel­kovo ti­po­val 5 zá­pa­sov KHL a vy­hral 750-ti­síc eur. Slo­vá­kovi sa ta­kýto šťastný kú­sok po­da­ril vďaka For­tune ešte v roku 2014.

zdroj: TASR

Jed­nou z naj­dis­ku­to­va­nej­ších tém sú­čas­nosti sú pre­zi­dent­ské voľby a to sa­moz­rejme, vy­užila aj stáv­ko­va­cia spo­loč­nosť For­tuna. Vy­skú­šať svoje šťas­tie mô­žeš aj ty a sta­viť si ešte na prvé kolo vo­lieb.

Roz­ho­do­vať sa bude me­dzi 13 kan­di­dátmi, z toho naj­vyšší kurz 1/5000 je na ví­ťazs­tvo Ivana Zu­zulu, Bo­hu­mili Tauch­ma­no­vej, Ró­berta Šveca a Ju­raja Zá­boj­níka. Na­opak naj­nižší kurz je na­sta­vený na vý­hru Zu­zany Ča­pu­to­vej 1/1,28, Ma­roša Šef­čo­viča 1/6 a Šte­fana Ha­ra­bina 1/6,5. O ví­ťa­zoch pr­vého kola roz­hod­neme už tento ví­kend v so­botu 16. marca. Fi­nálne roz­hod­nu­tie padne 30. marca, kedy me­dzi se­bou už budú sú­pe­riť iba 2 kan­di­dáti.

zdroj: TASR

Zdroj: ex­press.co.uk, stav­ko­va­nie­ce­zin­ter­net.sk, for­tune.com, ifor­tuna.sk

Tento člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou For­tuna

Pridať komentár (0)