Zbraň, ktorá lieči: nová koža dokáže pacien­tovi narásť už za 4 dni

Eva Takáčová / 27. septembra 2016 / Tech a inovácie

Môže to znieť ako zo sci-fi prí­behu, ale možno nám len svitá na lep­šie časy. Zbraň je väč­ši­nou sym­bo­lom niče­nia a skazy, no v správ­nych rukách sa dokáže zme­niť na nástroj, ktorý lieči.

Spo­loč­nosť Reno­va­Care je tvor­com pro­duktu Skin­Gun, ktorý vo forme spreju nanáša na spá­lenú alebo inak pora­nenú kožu kme­ňové bunky, čím nie­koľ­ko­ná­sobne urých­ľuje dobu lie­če­nia.

Cell­Mist je novo­vy­vi­nutá tech­no­ló­gia, ktorá odo­be­rie pacien­tove kme­ňové bunky, spra­cuje ich a následne ich vo forme spreja nane­sie prí­stro­jom Skin­Gun na rany. Tým sa začína inten­zívny pro­ces rege­ne­rá­cie.

renovacare-cellmist-skingun-stem-cell-burn-treatment-1020x610

Zdroj: inhabitat.com

Pacien­tovi môže byť toto ošet­re­nie poskyt­nuté už 90 minút od pri­ja­tia do nemoc­nice, čo je veľmi dôle­žité najmä v prí­pade popá­le­nín, kedy roz­ho­dujú prvé desiatky minút.

Naj­nov­šie výskumy potvr­dili, že Skin­Gun dokáže bunky naná­šať tak pre­cízne, že pokrýva 200-krát viac povr­chu kože ako kla­sické kon­venčné metódy liečby. Táto pro­ce­dúra je natoľko jemná, že viac ako 97% takto spra­co­va­ných buniek je schop­ných rege­ne­rá­cie.

sdf7332_edit

Zdroj: renovacareinc.com

Pre­zi­dent a gene­rálny ria­di­teľ Reno­va­Care, Tho­mas Bold, uvie­dol: “Údaje z kli­nic­kého výskumu potvr­dzujú naše dlho­ročné pre­sved­če­nie. Naša ino­va­tívna tech­no­ló­gia Skin­Gun je efek­tív­nej­šia ako štan­dardné metódy na rege­ne­rá­ciu poško­de­nej kože vďaka svo­jej pre­cíz­nosti a šetr­nosti.”

Tento futu­ris­tický prí­stroj značne zni­žuje čas potrebný na rekon­va­les­cen­ciu – nová koža dokáže narásť už za 4 dni, čo je v porov­naní s nie­koľ­ko­týžd­ňou kon­venč­nou lieč­bou obrov­ský pokrok.

Zdroj článku: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: renovacareinc.com

Pridať komentár (0)