Zbraň, kto­rá lie­či: nová koža doká­že pacien­to­vi narásť už za 4 dni

Eva Takáčová / 27. septembra 2016 / Tech a inovácie

Môže to znieť ako zo sci-fi prí­be­hu, ale mož­no nám len svi­tá na lep­šie časy. Zbraň je väč­ši­nou sym­bo­lom niče­nia a ska­zy, no v správ­nych rukách sa doká­že zme­niť na nástroj, kto­rý lie­či.

Spo­loč­nosť Reno­va­Ca­re je tvor­com pro­duk­tu Skin­Gun, kto­rý vo for­me spre­ju naná­ša na spá­le­nú ale­bo inak pora­ne­nú kožu kme­ňo­vé bun­ky, čím nie­koľ­ko­ná­sob­ne urých­ľu­je dobu lie­če­nia.

Cell­Mist je novo­vy­vi­nu­tá tech­no­ló­gia, kto­rá odo­be­rie pacien­to­ve kme­ňo­vé bun­ky, spra­cu­je ich a násled­ne ich vo for­me spre­ja nane­sie prí­stro­jom Skin­Gun na rany. Tým sa začí­na inten­zív­ny pro­ces rege­ne­rá­cie.

renovacare-cellmist-skingun-stem-cell-burn-treatment-1020x610

Zdroj: inhabitat.com

Pacien­to­vi môže byť toto ošet­re­nie poskyt­nu­té už 90 minút od pri­ja­tia do nemoc­ni­ce, čo je veľ­mi dôle­ži­té naj­mä v prí­pa­de popá­le­nín, kedy roz­ho­du­jú prvé desiat­ky minút.

Naj­nov­šie výsku­my potvr­di­li, že Skin­Gun doká­že bun­ky naná­šať tak pre­cíz­ne, že pokrý­va 200-krát viac povr­chu kože ako kla­sic­ké kon­venč­né metó­dy lieč­by. Táto pro­ce­dú­ra je natoľ­ko jem­ná, že viac ako 97% tak­to spra­co­va­ných buniek je schop­ných rege­ne­rá­cie.

sdf7332_edit

Zdroj: renovacareinc.com

Pre­zi­dent a gene­rál­ny ria­di­teľ Reno­va­Ca­re, Tho­mas Bold, uvie­dol: “Úda­je z kli­nic­ké­ho výsku­mu potvr­dzu­jú naše dlho­roč­né pre­sved­če­nie. Naša ino­va­tív­na tech­no­ló­gia Skin­Gun je efek­tív­nej­šia ako štan­dard­né metó­dy na rege­ne­rá­ciu poško­de­nej kože vďa­ka svo­jej pre­cíz­nos­ti a šetr­nos­ti.”

Ten­to futu­ris­tic­ký prí­stroj znač­ne zni­žu­je čas potreb­ný na rekon­va­les­cen­ciu – nová koža doká­že narásť už za 4 dni, čo je v porov­na­ní s nie­koľ­ko­týžd­ňou kon­venč­nou lieč­bou obrov­ský pokrok.

Zdroj člán­ku: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: renovacareinc.com

Pridať komentár (0)