Ženy vs. muži vo video­h­rách. Ktoré pohla­vie je sil­nej­šie?

Martina Ditrichová / 19. augusta 2016 / Zaujímavosti

Hra­nie počí­ta­čo­vých hier, prog­ra­mo­va­nie, cel­kovo IT obor – pod­ve­dome sú brané ako muž­ské zále­ži­tosti. Ženy sú pod­ce­ňo­vané a pova­žo­vané za pri­ro­dzene slab­šie „pro­tih­ráčky“. Je tomu ale sku­točne tak?

Hoci je v súčas­nosti žen­ských hrá­čok skoro toľko ako muž­ských, stále visí vo vzdu­chu určitá forma muž­skej nad­ra­de­nosti. Naprí­klad Gamer­Gate, ktorý začal v roku 2014, rieši otázky sexizmu vo video­her­nom prie­mysle. Ľudia sa môžu k danej prob­le­ma­tike vyjad­riť pomo­cou hash­tagu #Gamer­Gate naprí­klad pro­stred­níc­tvom Twit­teru. Gamer­Gate sa stal vše­obec­ným ter­mí­nom nie­len pre online dis­ku­siu, ale začali sa voľne orga­ni­zo­vať aj rôzne hnu­tia a stret­nu­tia.

Tento ste­re­otyp pre­tr­váva už veľmi dlho. Ženy sú vní­mané ako neschopné hráčky, ktoré nemajú sku­točný záu­jem hrať a nebo­daj vyhrať. Pri­hla­sujú sa len, aby zau­jali mužov a ak sa náho­dou stane, že je hráčka fakt dobrá, auto­ma­ticky sedí za počí­ta­čom muž, ktorý sa len scho­váva za závoj slab­šieho pohla­via, aby zís­kal výhodu…“Pre­tože nie je šanca, aby bolo dievča tak dobré!“

EverQuest-II-PC

foto: torrentsgames.org

Stránka iflscience.com sa s tým roz­hodla skon­co­vať a pus­tila do roz­siah­leho pries­kumu hrá­čov. Zame­rala na ich pohla­vie a špe­ciálne na to, ako rýchlo sa vedia dostať cez levely v MMO hrách (mas­si­vely mul­tip­la­yer online). Tieto typy hier hrajú tisíce ľudí dlho­dobo a môžu tu roz­ví­jať svoje postavy, tvo­riť spo­je­nec­tvá a spo­ločne spĺňať zadané úlohy.

Ak by muži mali byť úspeš­nej­šími hráčmi, levely pre­sko­čia rých­lej­šie ako ženy. Ak však nie, týmto pries­ku­mom sa zval­cuje jeden z naj­roz­ší­re­nej­ších ste­re­oty­pov, nie­len v hráčs­kom prie­mysle, ale aj vše­obecne v IT odvetví. Mnoho štú­dií doká­zalo, že video­hry môžu byť vstup­nou brá­nou do vedy a tech­no­ló­gií, inži­nier­stva a mate­ma­tiky.

Na pries­kum boli využité ano­nymné ser­ve­rové dáta viac ako 10 000 hrá­čov dvoch MMO hier – Eve­rQu­est II. v USA a Che­va­liers’ Romance III v Číne. Pohla­vie hráča vedeli podľa údaju, ktorý hráč zadal pri regis­trá­cii. Keď hráč splní úlohu, získa body. Keď bodovo dosiahne poža­do­vanú hra­nicu, vstu­puje do ďal­šieho levelu, ktorý mu odo­mkne ďal­šie schop­nosti a prí­stupy. Ako u väč­šiny video­hier, levely uka­zujú hrá­čov prog­res. Pri­ro­dzene sa teda hráči, ktorí strá­via v hre viac času, dostanú ďalej.

Preto sa v pries­kume roz­hodli zame­rať skôr na rých­losť, s akou sa hráči dostanú do ďal­šieho levelu a nie, ako ďaleko sa dostanú bez ohľadu na čas. Tým pádom hráči, ktorí pre­šli aj posledný level, sa z pries­kumu auto­ma­ticky vylú­čili, lebo, keďže už nemali kam ďalej postu­po­vať, rých­losť ich postupu sa stala nulová. Bohu­žiaľ tým pádom, nemohli zme­rať roz­diel pohlaví u naj­viac „vyskil­lo­va­ných“ hrá­čov. Ďalej museli vyrie­šiť aj otázku prog­resu v jed­not­li­vých leve­loch. Čím ďalej sa hráč dostal, tým pomal­šie postu­po­val. Je logické, že 2.level prej­deš oveľa rých­lej­šie ako tre­bárs 30ty. Preto sa roz­hodli porov­ná­vať len jablká s jabl­kami. Výkon­nosť hrá­čov vždy len v rámci rov­na­kého levelu.

not_my_boyfriends

foto:-gilesbowkett.blogspot.com

Takže, pra­vidlá sú jasné, teraz môžeme prejsť k výsled­kom. Z pries­kumu vyply­nulo, že pohla­vie hráča nehrá žiadnu úlohu, pokiaľ ide o jeho výkon v hre. Vní­ma­nie žien ako slab­ších hrá­čoch je pohá­ňané úplne inými fak­tormi. Naprí­klad prišli na to, že ženy strá­via hra­ním hier pod­statne menej času ako muži. Vybe­rajú si menej agre­sívne postavy, akými sú naprí­klad kňazi, ktorí v sku­pine spĺňajú skôr lie­čivú fun­kciu, ako boj na vlastnú päsť. A keď vzali do úvahy tieto fak­tory, medzera medzi žen­ským a muž­ským výko­nom sa stra­tila.

Všimli si aj to, že zatiaľ čo muži sa viac zame­ria­vajú na dosa­ho­va­nie čo naj­lep­ších výsled­kov v čo najk­rat­šom čase, ženy sa viac venujú sociál­nym inte­rak­ciám, či už sa jedná o pomoc hrá­čom, alebo budo­va­niu dlho­do­bej­ších kama­ráts­tiev. Síce to naz­na­čuje, že by mali teda postu­po­vať pomal­šie, nie je to tak. Takže s pri­hliad­nu­tím na rôzne hráčske moti­vá­cie (čo nebolo možné zahr­núť do ana­lýzy) sa zdá, že ženy sú ešte lep­šími hráč­kami ako muži, čo už je cel­kom prek­va­pivý záver, ktorý sa dot­kne nejed­ného ega.

A nejde tu iba o herný prie­my­sel. Tento zau­ží­vaný nezmy­sel môže talen­to­vané ženy odrá­dzať od povo­la­nia v IT sek­tore. A to je obrov­ská škoda, IT pozí­cie sú naj­lep­šie pla­tené a záro­veň je neus­tále veľký dopyt po odbor­ní­koch, ktorí vôbec nemu­sia byť muž­ského pohla­via. Nejde tu o nič iné, iba o schop­nosti. Je naprí­klad vše­obecne doká­zané, že ženy majú pri­ro­dzený cit pre dizajn, aj napriek tomu je v gra­fic­kom dizajne stále viac mužov. Vo vývo­jar­skej komu­nite Git­Hub sú ženy vní­mané ako vše­obecne hor­šie v kódo­vaní, čo je tiež ďalší zau­ží­vaný ste­re­otyp. A vidíme to vo všet­kých IT fir­mách, oble­kov je tam stále pod­statne viac… Dúfajme, že tento pries­kum nejednu ženu moti­vuje k tomu, aby sa pus­tila do hra­nia, či prog­ra­mo­va­nia a dokáže, že pohla­vie je abso­lútne ire­le­vantné, pokiaľ nejde o ťažkú fyzickú robotu, kde pre zmenu netreba veľmi pou­ží­vať hlavu.

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eurogamer.net

Pridať komentár (0)