Ženy vs. muži vo video­h­rách. Kto­ré pohla­vie je sil­nej­šie?

Martina Ditrichová / 19. augusta 2016 / Zaujímavosti

Hra­nie počí­ta­čo­vých hier, prog­ra­mo­va­nie, cel­ko­vo IT obor – pod­ve­do­me sú bra­né ako muž­ské zále­ži­tos­ti. Ženy sú pod­ce­ňo­va­né a pova­žo­va­né za pri­ro­dze­ne slab­šie „pro­tih­ráč­ky“. Je tomu ale sku­toč­ne tak?

Hoci je v súčas­nos­ti žen­ských hrá­čok sko­ro toľ­ko ako muž­ských, stá­le visí vo vzdu­chu urči­tá for­ma muž­skej nad­ra­de­nos­ti. Naprí­klad Gamer­Ga­te, kto­rý začal v roku 2014, rie­ši otáz­ky sexiz­mu vo video­her­nom prie­mys­le. Ľudia sa môžu k danej prob­le­ma­ti­ke vyjad­riť pomo­cou hash­ta­gu #Gamer­Ga­te naprí­klad pro­stred­níc­tvom Twit­te­ru. Gamer­Ga­te sa stal vše­obec­ným ter­mí­nom nie­len pre onli­ne dis­ku­siu, ale zača­li sa voľ­ne orga­ni­zo­vať aj rôz­ne hnu­tia a stret­nu­tia.

Ten­to ste­re­otyp pre­tr­vá­va už veľ­mi dlho. Ženy sú vní­ma­né ako neschop­né hráč­ky, kto­ré nema­jú sku­toč­ný záu­jem hrať a nebo­daj vyhrať. Pri­hla­su­jú sa len, aby zau­ja­li mužov a ak sa náho­dou sta­ne, že je hráč­ka fakt dob­rá, auto­ma­tic­ky sedí za počí­ta­čom muž, kto­rý sa len scho­vá­va za závoj slab­šie­ho pohla­via, aby zís­kal výho­du…“Pre­to­že nie je šan­ca, aby bolo diev­ča tak dob­ré!“

EverQuest-II-PC

foto: torrentsgames.org

Strán­ka iflscience.com sa s tým roz­hod­la skon­co­vať a pus­ti­la do roz­siah­le­ho pries­ku­mu hrá­čov. Zame­ra­la na ich pohla­vie a špe­ciál­ne na to, ako rých­lo sa vedia dostať cez leve­ly v MMO hrách (mas­si­ve­ly mul­tip­la­y­er onli­ne). Tie­to typy hier hra­jú tisí­ce ľudí dlho­do­bo a môžu tu roz­ví­jať svo­je posta­vy, tvo­riť spo­je­nec­tvá a spo­loč­ne spĺňať zada­né úlo­hy.

Ak by muži mali byť úspeš­nej­ší­mi hráč­mi, leve­ly pre­sko­čia rých­lej­šie ako ženy. Ak však nie, tým­to pries­ku­mom sa zval­cu­je jeden z naj­roz­ší­re­nej­ších ste­re­oty­pov, nie­len v hráčs­kom prie­mys­le, ale aj vše­obec­ne v IT odvet­ví. Mno­ho štú­dií doká­za­lo, že video­h­ry môžu byť vstup­nou brá­nou do vedy a tech­no­ló­gií, inži­nier­stva a mate­ma­ti­ky.

Na pries­kum boli využi­té ano­nym­né ser­ve­ro­vé dáta viac ako 10 000 hrá­čov dvoch MMO hier – Eve­rQu­est II. v USA a Che­va­liers’ Roman­ce III v Číne. Pohla­vie hrá­ča vede­li pod­ľa úda­ju, kto­rý hráč zadal pri regis­trá­cii. Keď hráč spl­ní úlo­hu, zís­ka body. Keď bodo­vo dosiah­ne poža­do­va­nú hra­ni­cu, vstu­pu­je do ďal­šie­ho leve­lu, kto­rý mu odo­mkne ďal­šie schop­nos­ti a prí­stu­py. Ako u väč­ši­ny video­hier, leve­ly uka­zu­jú hrá­čov prog­res. Pri­ro­dze­ne sa teda hrá­či, kto­rí strá­via v hre viac času, dosta­nú ďalej.

Pre­to sa v pries­ku­me roz­hod­li zame­rať skôr na rých­losť, s akou sa hrá­či dosta­nú do ďal­šie­ho leve­lu a nie, ako ďale­ko sa dosta­nú bez ohľa­du na čas. Tým pádom hrá­či, kto­rí pre­šli aj posled­ný level, sa z pries­ku­mu auto­ma­tic­ky vylú­či­li, lebo, keď­že už nema­li kam ďalej postu­po­vať, rých­losť ich postu­pu sa sta­la nulo­vá. Bohu­žiaľ tým pádom, nemoh­li zme­rať roz­diel pohla­ví u naj­viac „vyskil­lo­va­ných“ hrá­čov. Ďalej muse­li vyrie­šiť aj otáz­ku prog­re­su v jed­not­li­vých leve­loch. Čím ďalej sa hráč dostal, tým pomal­šie postu­po­val. Je logic­ké, že 2.level prej­deš ove­ľa rých­lej­šie ako tre­bárs 30ty. Pre­to sa roz­hod­li porov­ná­vať len jabl­ká s jabl­ka­mi. Výkon­nosť hrá­čov vždy len v rám­ci rov­na­ké­ho leve­lu.

not_my_boyfriends

foto:-gilesbowkett.blogspot.com

Tak­že, pra­vid­lá sú jas­né, teraz môže­me prejsť k výsled­kom. Z pries­ku­mu vyply­nu­lo, že pohla­vie hrá­ča neh­rá žiad­nu úlo­hu, pokiaľ ide o jeho výkon v hre. Vní­ma­nie žien ako slab­ších hrá­čoch je pohá­ňa­né úpl­ne iný­mi fak­tor­mi. Naprí­klad priš­li na to, že ženy strá­via hra­ním hier pod­stat­ne menej času ako muži. Vybe­ra­jú si menej agre­sív­ne posta­vy, aký­mi sú naprí­klad kňa­zi, kto­rí v sku­pi­ne spĺňa­jú skôr lie­či­vú fun­kciu, ako boj na vlast­nú päsť. A keď vza­li do úva­hy tie­to fak­to­ry, medze­ra medzi žen­ským a muž­ským výko­nom sa stra­ti­la.

Všim­li si aj to, že zatiaľ čo muži sa viac zame­ria­va­jú na dosa­ho­va­nie čo naj­lep­ších výsled­kov v čo najk­rat­šom čase, ženy sa viac venu­jú sociál­nym inte­rak­ciám, či už sa jed­ná o pomoc hrá­čom, ale­bo budo­va­niu dlho­do­bej­ších kama­ráts­tiev. Síce to naz­na­ču­je, že by mali teda postu­po­vať pomal­šie, nie je to tak. Tak­že s pri­hliad­nu­tím na rôz­ne hráčs­ke moti­vá­cie (čo nebo­lo mož­né zahr­núť do ana­lý­zy) sa zdá, že ženy sú ešte lep­ší­mi hráč­ka­mi ako muži, čo už je cel­kom prek­va­pi­vý záver, kto­rý sa dot­kne nejed­né­ho ega.

A nej­de tu iba o her­ný prie­my­sel. Ten­to zau­ží­va­ný nezmy­sel môže talen­to­va­né ženy odrá­dzať od povo­la­nia v IT sek­to­re. A to je obrov­ská ško­da, IT pozí­cie sú naj­lep­šie pla­te­né a záro­veň je neus­tá­le veľ­ký dopyt po odbor­ní­koch, kto­rí vôbec nemu­sia byť muž­ské­ho pohla­via. Nej­de tu o nič iné, iba o schop­nos­ti. Je naprí­klad vše­obec­ne doká­za­né, že ženy majú pri­ro­dze­ný cit pre dizajn, aj napriek tomu je v gra­fic­kom dizaj­ne stá­le viac mužov. Vo vývo­jar­skej komu­ni­te Git­Hub sú ženy vní­ma­né ako vše­obec­ne hor­šie v kódo­va­ní, čo je tiež ďal­ší zau­ží­va­ný ste­re­otyp. A vidí­me to vo všet­kých IT fir­mách, oble­kov je tam stá­le pod­stat­ne viac… Dúfaj­me, že ten­to pries­kum nejed­nu ženu moti­vu­je k tomu, aby sa pus­ti­la do hra­nia, či prog­ra­mo­va­nia a doká­že, že pohla­vie je abso­lút­ne ire­le­vant­né, pokiaľ nej­de o ťaž­kú fyzic­kú robo­tu, kde pre zme­nu netre­ba veľ­mi pou­ží­vať hla­vu.

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eurogamer.net

Pridať komentár (0)