Žiakom slovenských škôl pribudne nový predmet, budú sa učiť o folklóre

Veronika Bartošová / 9. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Ab­so­lo­vať ho ne­budú mu­sieť všetci štu­denti, folk­lo­ris­tika bude vo­li­teľný pred­met
  • Na Slo­ven­sku sa už druhý rok vy­učuje na nie­koľ­kých zá­klad­ných ško­lách
  • Folk­lo­ris­tika spája hu­dobné, ta­nečné, spe­vácke a zvy­ko­slovné pre­javy zo ži­vota ľudu v mi­nu­losti
zdroj: Pixabay
  • Ab­so­lo­vať ho ne­budú mu­sieť všetci štu­denti, folk­lo­ris­tika bude vo­li­teľný pred­met
  • Na Slo­ven­sku sa už druhý rok vy­učuje na nie­koľ­kých zá­klad­ných ško­lách
  • Folk­lo­ris­tika spája hu­dobné, ta­nečné, spe­vácke a zvy­ko­slovné pre­javy zo ži­vota ľudu v mi­nu­losti

Slo­ven­skí žiaci zá­klad­ných škôl sa budú môcť po no­vom na­učiť viac o na­šich zvy­koch a tra­dí­ciách z mi­nu­losti. Štátny pe­da­go­gický ústav (ŠPÚ) pri­praví učebné os­novy vo­li­teľ­ného pred­metu za­me­ra­ného na folk­lo­ris­tiku a ľu­dovú vý­chovu. Upo­zor­nil na to por­tál te­raz.sk.

Tento pred­met sa už druhý rok vy­učuje v nie­koľ­kých zá­klad­ných ško­lách v Tren­čian­skom sa­mo­správ­nom kraji. Do­hodli sa na tom ria­di­teľ ŠPÚ Ľu­do­vít Haj­duk a au­torka škol­ského vzde­lá­va­cieho prog­ramu, ktorá pred­met vy­učuje v pr­vom roč­níku zá­klad­nej školy.

Skú­se­nosti s vy­učo­va­ním tohto pred­metu za­tiaľ v pr­vom roč­níku pri­már­neho vzde­lá­va­nia po­tvr­dzujú, že žiaci sa pro­stred­níc­tvom tohto pred­metu učia úcte a skrom­nosti, ši­kov­nosti, kre­a­ti­vite, vzá­jom­nej po­moci a re­špektu,“ uvie­dol pre te­raz.sk Ľ. Haj­duk.

ŠPÚ pri­praví kon­cep­ciu, aby sa folk­lo­ris­tika do­stala aj do se­kun­dár­neho vzde­lá­va­nia. Podľa Ľ. Haj­duka rá­tajú aj s vy­tvo­re­ním vzde­lá­va­cích prog­ra­mov pre uči­te­ľov a or­ga­ni­zo­va­ním ško­lia­cich se­mi­ná­rov pre uči­te­ľov. Učebné os­novy by mali byť ozná­mené v máji bu­dú­ceho roku na webe Štát­neho pe­da­go­gic­kého ústavu.

Folk­lo­ris­tika, resp. ľu­dová vý­chova spája hu­dobné, ta­nečné, spe­vácke a zvy­kos­lové pre­javy zo ži­vota ľudu v mi­nu­losti. Pred­met ľu­dová vý­chova sa za­me­riava na kom­plexné po­zna­nie tra­dič­nej ľu­do­vej kul­túry vo vlast­nom re­gi­óne.

Pridať komentár (0)