Zis­tiť úro­veň stresu cez foto­apa­rát smart­fónu? To dokáže slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá hľadá pod­poru na Indie­gogo!

Rišo Néveri / 3. november 2014 / Business

Na Indie­gogo sa obja­vil nový slo­ven­ský pro­jekt so zame­ra­ním na zdra­vie, nesúci názov Heal Your­self. 7 ambi­ci­óz­nych mla­dých ľudí sa snaží zme­niť spô­sob akým sa lie­čime a čo lie­čime. S apli­ká­ciou sa sna­žia zdô­raz­niť, že dôle­žité je lie­čiť prí­činu cho­rôb nie (len) následky! Potrebné inves­tí­cie na dokon­če­nie základ­nej web apli­ká­cie odhadli na 15 000 ame­ric­kých dolá­rov.

Na čelo sedem člen­ného tímu sa posta­vil Roman Koci — CEO Loga­mic Ltd. “Po 11 očných ope­rá­ciách v mojom det­stve som stra­til zrak, avšak veriť, že svoj zrak doká­žem navrá­tiť, som nikdy nepres­tal! Po 15 rokoch rokoch neus­tá­leho štu­do­va­nia a skú­ša­nia som nara­zil na spô­sob akým pomôcť sebe aj ostat­ným.” 

Roman a jeho tím čer­pal z vedec­kých výsku­mov sve­to­vých uni­ver­zít ako Har­vard a Stan­ford, ktoré doka­zujú, že telo má užasnú schop­nosť uzdra­viť samé seba pokiaľ veríte v správne myš­lienky a odbú­rate pre­kážky, ktoré túto schop­nosť blo­kujú. Cie­ľom apli­ká­cie je pou­ží­va­te­ľom ušet­riť dni štu­do­va­nia vedec­kých prác, výsku­mov a kníh na tému uzdra­ve­nia sa a ponúk­nuť tieto infor­má­cie v jed­nej apli­ká­cii.  

Viac než 80% cho­rôb moder­nej doby je spô­so­be­ných neja­kým dru­hom stresu. Základ­nou myš­lien­kou je prob­lém rie­šiť v koreni a nie iba jeho následky. “Váš imu­nitný sys­tém vie ako bojo­vať proti rako­vine, víru­som a bak­té­riám. Robí to každý deň ak telo nie je vysta­vené a potlá­čané stre­som.” Apli­ká­cia Heal Your­self pomo­cou inte­li­gent­ných algo­rit­mov stres iden­ti­fi­kuje a pomôže vám zba­viť sa ho. Appka by tak pomohla nie len rie­šiť už exis­tu­júce prob­lémy ale pre­dísť budú­cim prob­lé­mom pre­ven­ciou a odstrá­ne­ním stresu. Nič však nie je úplne auto­ma­tické a práve preto tu pri­chá­dza do obrazu vaše chce­nie. Bude vás viezť správ­nym sme­rom avšak kroky musíte spra­viť vy.

Základ­ným cie­ľom je vyzbie­rať 15 000 dolá­rov — potrebné finan­cie pre spus­te­nie mini­mál­neho pro­duktu vo forme per­so­na­li­zo­va­nej webo­vej apli­ká­cie. Táto čias­tka je záro­veň mini­mál­nou sumou pre aké­koľ­vek pri­de­le­nie finan­cíí tímu. Pokiaľ túto hra­nicu nedo­siahnu, peniaze sa k ním nedos­tanú. Pre dokon­če­nie celého pro­jektu, čiže apli­ká­cií pre plat­formy Android a iOS, prí­stup­ných vo všet­kých jazy­koch a zapla­te­nie mar­ke­tingu by tím potre­bo­val ide­álne 100 000 dolá­rov. Pris­pieť k usku­toč­ne­niu apli­ká­cie môžete na stránke kam­paňe, kde sa dozviete aj bliž­šie infor­má­cie.

Tím za Heal Yourself projektom

Pri dosia­hnutí základ­ného cieľa bude prí­stupná písaná a audio prí­ručka, ktorá vysvet­ľuje potrebné infor­má­cie, fun­kcia, ktorá vám pomôže iden­ti­fi­ko­vať zdroje stresu a sprie­vodca, ktorý vám v pro­cese uzdra­ve­nia bude k dis­po­zí­cii a pomôže vám v novom začiatku. Pre iOS apli­ká­cie si tím sta­no­vil hra­nicu 35 000 dolá­rov a 60 000 pre Android apli­ká­cie. Zau­jí­ma­vos­ťou apli­ká­cií je určite fun­kcia, ktorá vám pri­lo­že­ním prstu ku foto­apa­rátu zaria­de­nia zistí úro­veň stresu z vášho krv­ného tlaku.


Uvi­díme ako sa pro­jektu zadarí. Zatiaľ však tímu môžeme pomôcť tým, že o kam­pani dáme vedieť šir­šej verej­nosti. Preto ak sa vám tento nápad páči zdie­ľajte a odpo­ručte ho :). Heal Your­self môžete sle­do­vať aj na web­stránke pro­jektu alebo face­bo­oku.

Sup­port great Slo­vak ideas!

Pridať komentár (0)