Život v Google ako ho ešte nepoz­náte

Šandi / 9. september 2014 / Tools a produktivita

Načo by ste si pla­tili drahý nájom ak sa môžete spr­cho­vať, jesť, posil­ňo­vať, prať prádlo a spať vo vašom office?

Google ponúka také bene­fity a pro­stre­die, že nie­ktorí zamest­nanci doslova žijú v Google cam­puse, len preto, aby sa vyhli pla­te­niu enormne vyso­kého nájmu. Prak­ticky by ste v Google kan­ce­lá­riách žiť nemali. No množ­stvo ľudí si to vymys­lelo tak, že majú odpar­ko­vané autá na par­ko­visku pri budove, kde majú všetky potrebné veci ako oble­če­nie, hygienu…a na cam­puse tvo­ria väč­šinu času.

Jeden zamest­na­nec Google napí­sal: ”Cha­lan býval v kara­vane 2 – 3 roky. Spr­cho­val sa v posil­ňovni. Prádlo pral na cam­puse. V jedálni sa naje­dol vždy maxi­málne ako sa len dalo. Po 2 – 3 rokoch sa mu poda­rilo našet­riť dosť peňazí na to, aby si konečne kúpil dom.”

Bývalý dizaj­nér Bran­don Oxe­dine tvrdí že na Google cam­puse žil 3 mesiace. ”Bol som vo výni­moč­nej situ­ácii, kde som mal na cam­puse všetko, čo som potre­bo­val. Býval som vo svo­jom aute Volvo combi…Kúpil som si doňho dvo­j­itý mat­rac z IKEI a zakú­pil zopár čier­nych kober­cov. Okná som si zatma­vil na 90% a spal som tak každú noc.”

Z týchto prí­be­hov je jedna vec zrejmá. Život vo Val­ley nie je zďa­leka jed­no­du­chý a je dia­met­rálne odlišný od obrazu, ktorý o ňom média pra­vi­delne vytvá­rajú.

Pridať komentár (0)