Žlté bicyk­le chcú roz­ší­riť bikes­ha­ring po celom Slo­ven­sku

Jakub Jablonický / 11. septembra 2016 / Eko

Pro­jekt ini­cia­tí­vy Vlk, kto­rý nikdy nespí chce pri­niesť zdie­ľa­né bicyk­le do miest na Slo­ven­sku.

Vyze­rá to tak, že bikes­ha­ring na Slo­ven­sku sa poma­ly, ale isto roz­bie­ha. Po bra­ti­slav­ských Whi­te­Bi­kes a prie­vidz­skom Zele­nom Bicyk­li pri­chá­dza­jú Žlté bicyk­le, kto­rých momen­tál­nym cie­ľom je roz­bi­cyk­lo­vať Kež­ma­rok.

Zdie­ľa­né bicyk­le v Kež­mar­ku sú die­lom občian­ske­ho zdru­že­nia Vlk, kto­rý nikdy nespí. Jeho zakla­da­teľ Domi­nik Jakub našiel inšpi­rá­ciu na vytvo­re­nie bikes­ha­rin­gu po náv­šte­ve dán­skej Koda­ne.

zlty-bicykel-kezmarok-nestandard2

Zdru­že­nie zača­lo túto tému rie­šiť už pred dvo­ma rok­mi a dnes sa jeho vízia koneč­ne stá­va sku­toč­nos­ťou. V najb­liž­ších dňoch sa v mes­te obja­ví prvých dvad­sať žltých bicyk­lov.

Bicyk­le sme sa roz­hod­li zís­kať v kam­pa­ni Dru­há šan­ca sta­rých bicyk­lov. Vďa­ka nej sme od ľudí zís­ka­li 150 kusov star­ších bicyk­lov. Ľudia nám tiež na ich opra­vu pris­pe­li v zbier­ke sumou vyše 3 400 eur, z kto­rej sa nakú­pi­li náh­rad­né diel­ce a kom­po­nen­ty na repa­rá­ciu tých­to star­ších doprav­ných pros­tried­kov. Tie budú nama­ľo­va­né na žlto, čo sú far­by Kež­mar­ku, a roz­miest­ni­me ich po mes­te,” hovo­rí Jakub.

2058147_1200x

Rea­li­zá­ciu pro­jek­tu naštar­to­va­la úspeš­ná kam­paň na Startlab.sk, pomo­cou kto­rej zdru­že­nie vyzbie­ra­lo 3 435 eur. Za poži­ča­nie bicyk­la sa v tom­to roku plá­nu­je iba dob­ro­voľ­ný popla­tok. Ak sa poda­rí zís­kať spon­zo­rov a pod­po­ru od mes­ta, mož­no to tak zosta­ne aj dlho­do­bo.

Zastu­pi­teľ­stvo Kež­mar­ku, kto­rý zatiaľ nemá žiad­ne cyk­lo­chod­ní­ky, túto ini­cia­tí­vu víta. Záu­jem Kež­mar­ča­nov o cyk­lis­ti­ku ale pod­ľa vede­nia mes­ta ras­tie. Do kon­ca roku 2017 teda plá­nu­je vybu­do­vať cyk­lis­tic­ký chod­ník naprieč mes­tom.

Naším cie­ľom je roz­bi­cyk­lo­vať mes­to. Cyk­lis­tic­ká dopra­va môže výraz­ne pris­pieť k eko­lo­gi­zá­cii dopra­vy v Kež­mar­ku. Pod­ľa nás ten­to spô­sob u nás využí­va málo ľudí, hoci mes­to je malé a prejsť z jed­né­ho kon­ca na dru­hý netr­vá dlho. Na dru­hej stra­ne tre­ba pove­dať, že bicyk­le sa už v uli­ciach Kež­mar­ku začí­na­jú obja­vo­vať a je ich viac ako kedy­si,” tvr­dí Jakub.

js

Zdru­že­nie chce Žlté bicyk­le roz­ší­riť aj do iných miest. Na strán­ke pro­jek­tu je dotaz­ník, kto­rým môžu oby­va­te­lia miest vyjad­riť záu­jem o rea­li­zá­ciu toh­to sys­té­mu aj v ich mes­te. Pod­ľa Domi­ni­ka Jaku­ba pre­ja­vil záu­jem už naprí­klad Vra­nov nad Top­ľou.

Ľudia nám tele­fo­nu­jú, majú o to záu­jem. Mám stret­nu­tie aj s pri­má­to­rom v Ban­skej Bys­tri­ci, rov­na­ko aj v Pop­ra­de. Kež­ma­rok tak mož­no naštar­tu­je aj ostat­né mes­tá,“ dúfa Jakub.

Kaž­dý úspeš­ne zre­a­li­zo­va­ný bikes­ha­ring pod­po­rí vznik ďal­ších. Na Slo­ven­sku oči­vid­ne o zdie­ľa­nie bicyk­lov záu­jem je. Otáz­kou je, či máme aj dosta­tok nad­šen­cov, kto­rí budú tie­to pro­jek­ty ochot­ní spúš­ťať. Na ini­cia­tí­vu od vede­ní miest sa totiž asi neo­pla­tí spo­lie­hať.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: zltebicykle.sk, zdroj foto­gra­fií: vlknespi.sk

Pridať komentár (0)