Žlté bicykle chcú roz­ší­riť bikes­ha­ring po celom Slo­ven­sku

Jakub Jablonický / 11. septembra 2016 / Eko

Pro­jekt ini­cia­tívy Vlk, ktorý nikdy nespí chce pri­niesť zdie­ľané bicykle do miest na Slo­ven­sku.

Vyzerá to tak, že bikes­ha­ring na Slo­ven­sku sa pomaly, ale isto roz­bieha. Po bra­ti­slav­ských Whi­te­Bi­kes a prie­vidz­skom Zele­nom Bicykli pri­chá­dzajú Žlté bicykle, kto­rých momen­tál­nym cie­ľom je roz­bi­cyk­lo­vať Kež­ma­rok.

Zdie­ľané bicykle v Kež­marku sú die­lom občian­skeho zdru­že­nia Vlk, ktorý nikdy nespí. Jeho zakla­da­teľ Domi­nik Jakub našiel inšpi­rá­ciu na vytvo­re­nie bikes­ha­ringu po náv­števe dán­skej Kodane.

zlty-bicykel-kezmarok-nestandard2

Zdru­že­nie začalo túto tému rie­šiť už pred dvoma rokmi a dnes sa jeho vízia konečne stáva sku­toč­nos­ťou. V najb­liž­ších dňoch sa v meste objaví prvých dvad­sať žltých bicyk­lov.

Bicykle sme sa roz­hodli zís­kať v kam­pani Druhá šanca sta­rých bicyk­lov. Vďaka nej sme od ľudí zís­kali 150 kusov star­ších bicyk­lov. Ľudia nám tiež na ich opravu pris­peli v zbierke sumou vyše 3 400 eur, z kto­rej sa nakú­pili náh­radné dielce a kom­po­nenty na repa­rá­ciu týchto star­ších doprav­ných pros­tried­kov. Tie budú nama­ľo­vané na žlto, čo sú farby Kež­marku, a roz­miest­nime ich po meste,” hovorí Jakub.

2058147_1200x

Rea­li­zá­ciu pro­jektu naštar­to­vala úspešná kam­paň na Startlab.sk, pomo­cou kto­rej zdru­že­nie vyzbie­ralo 3 435 eur. Za poži­ča­nie bicykla sa v tomto roku plá­nuje iba dob­ro­voľný popla­tok. Ak sa podarí zís­kať spon­zo­rov a pod­poru od mesta, možno to tak zostane aj dlho­dobo.

Zastu­pi­teľ­stvo Kež­marku, ktorý zatiaľ nemá žiadne cyk­lo­chod­níky, túto ini­cia­tívu víta. Záu­jem Kež­mar­ča­nov o cyk­lis­tiku ale podľa vede­nia mesta ras­tie. Do konca roku 2017 teda plá­nuje vybu­do­vať cyk­lis­tický chod­ník naprieč mes­tom.

Naším cie­ľom je roz­bi­cyk­lo­vať mesto. Cyk­lis­tická doprava môže výrazne pris­pieť k eko­lo­gi­zá­cii dopravy v Kež­marku. Podľa nás tento spô­sob u nás využíva málo ľudí, hoci mesto je malé a prejsť z jed­ného konca na druhý netrvá dlho. Na dru­hej strane treba pove­dať, že bicykle sa už v uli­ciach Kež­marku začí­najú obja­vo­vať a je ich viac ako kedysi,” tvrdí Jakub.

js

Zdru­že­nie chce Žlté bicykle roz­ší­riť aj do iných miest. Na stránke pro­jektu je dotaz­ník, kto­rým môžu oby­va­te­lia miest vyjad­riť záu­jem o rea­li­zá­ciu tohto sys­tému aj v ich meste. Podľa Domi­nika Jakuba pre­ja­vil záu­jem už naprí­klad Vra­nov nad Top­ľou.

Ľudia nám tele­fo­nujú, majú o to záu­jem. Mám stret­nu­tie aj s pri­má­to­rom v Ban­skej Bys­trici, rov­nako aj v Pop­rade. Kež­ma­rok tak možno naštar­tuje aj ostatné mestá,“ dúfa Jakub.

Každý úspešne zre­a­li­zo­vaný bikes­ha­ring pod­porí vznik ďal­ších. Na Slo­ven­sku oči­vidne o zdie­ľa­nie bicyk­lov záu­jem je. Otáz­kou je, či máme aj dosta­tok nad­šen­cov, ktorí budú tieto pro­jekty ochotní spúš­ťať. Na ini­cia­tívu od vedení miest sa totiž asi neo­platí spo­lie­hať.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: zltebicykle.sk, zdroj foto­gra­fií: vlknespi.sk

Pridať komentár (0)