Na zme­nu nikdy nie je nesko­ro ani na Slo­ven­sku

Michal Ochránek / 8. mája 2016 / Zo Slovenska

Mys­líš, že na Slo­ven­sku je málo mož­nos­tí, tak zostá­vaš v prá­ci, kto­rá ťa ani neba­ví. Pasív­ne sa pri­ze­ráš, ako sa z teba stá­va cho­dia­ci auto­mat a postup­ne vypr­chá­va aj moti­vá­cia k zme­ne. Fakt tu neexis­tu­je viac mož­nos­tí aj pre teba? Bola by ško­da, keby ťa strach z nie­čo­ho nové­ho zabrz­dil tam, kde nech­ceš byť.

Kla­sic­ký život na Slo­ven­sku. Ako bez­sta­rost­né die­ťa sa hráš von­ku a vymýš­ľaš veci, kto­ré ťa bavia. Vní­maš život inten­zív­nej­šie ako dospe­lý, zau­jí­ma ťa všet­ko oko­lo teba. Zis­ťu­ješ čo viac a čo menej. Potom škôl­ka, ško­la a časom si mož­no tam, kde si ani nech­cel byť. Náš sys­tém je nasta­ve­ný tak, že vypľú­va ľudí so vše­obec­ným vzde­la­ním, kto­rí nedos­ta­li pries­tor nájsť si vhod­né zame­ra­nie pre uplat­ne­nie v živo­te.

zmena

foto: pixabay.com

Tak si po ško­le náj­deš prá­cu, naučíš sa ju vyko­ná­vať dob­re a tak­to zostá­vaš pri­naj­lep­šom pár rokov nie­kde ani nevieš pre­čo. Neskôr iba zhod­no­tíš, že zare­zá­vaš v prá­ci, kto­rú robíš len kvô­li výpla­te.

Mys­líš si, že keď ti ide dob­re mal by si v nej pokra­čo­vať. Ale daj si otáz­ku. Kto nie je dob­rý v tom, čo vyko­ná­va den­ne? Den­ným tré­nin­gom sa z teba sta­ne šikov­ný člo­vek v obo­re, ale je to vlast­ne to, čo chceš ?

Vša­de čítaš, že na Slo­ven­sku je málo pra­cov­ných prí­le­ži­tos­tí, tak sa zľak­neš a uspo­ko­jíš sa tým, čo máš. Veď môže byť aj hor­šie.

Skús polo­žiť sám sebe tie­to otáz­ky.

Čo by som robil, ak by som za kaž­dú čin­nosť dostal rov­na­kú odme­nu?

Pred­stav si, čo by si chcel robiť, bez ohľa­du na penia­ze. Neza­bud­ni sa pýtať svoj­ho vnút­ra, nedaj pries­tor myš­lien­kam iných ľudí, kto­rí by si ťa mož­no váži­li viac v tej, či onej pro­fe­sii. Veď vieš, že život je prí­liš krát­ky na to, aby si žil život iných. Neve­rím, že keby máme na výber, tak by kaž­dý chcel byť ria­di­teľ fir­my, či top mana­žér. Dali sme si ume­lé nálep­ky jeden na dru­hé­ho, ale zabud­li sme žiť pre to, čo máme radi. Smer nasle­du­jú­ci srd­ce je vždy ten správ­ny. Aj keď chceš robiť navo­nok oby­čaj­nú prá­cu tak ju rob! Je len otáz­ka času kedy sa vypra­cu­ješ a budeš v tom expert. A v tom je väč­šia hod­no­ta pre teba aj iných, keď robíš to, čo ťa napĺňa.

Musím robiť to, čo som vyštu­do­val?

To, že si vyštu­do­val hote­lo­vú aka­dé­miu nezna­me­ná, že tomu­to odbo­ru musíš zasvä­tiť celý život. Mys­lím si, že je dosť sko­ro, aby sa člo­vek, kto­rý vychá­dza základ­nú ško­lu roz­ho­dol pre smer, v kto­rom chce v budúc­nos­ti pra­co­vať. Roz­ho­du­jú pre­dov­šet­kým rodi­čia, ale to, čo baví tvo­jich rodi­čov nemu­sí baviť auto­ma­tic­ky teba. Až časom zis­tíš v čom si pri­ro­dze­ne dob­rý a k čomu ťa to ťahá, pre­to, ak to tak cítiš, zmeň smer čo naj­skôr.

Aké mož­nos­ti mám na Slo­ven­sku?

foto: unsplash.com

Žiješ v malej kra­ji­ne, kde je ale dosť mož­nos­tí. Nemaj strach klo­pať na dve­re, skú­šať, padať a zno­vu vstá­vať. Ak nevieš s čím máš začať tak začni s hoci­čím. Čím hor­šiu prá­cu si vybe­rieš na začia­tok, tým skôr budeš chcieť vymys­lieť nie­čo, vďa­ka čomu sa z nej dosta­neš preč. Začni robiť 12 hodín v sto­ji, kde si rád, že stih­neš obed, aby ti z pásu neutiek­li nedo­kon­če­né súčias­t­ky ku kole­go­vi ved­ľa. Ten­to prí­klad je na začia­tok samoz­rej­me extrém. Máme aj kva­lit­né fir­my, v kto­rých môžeš osob­nost­ne rásť a kde ťa budú pova­žo­vať za kole­gu a nie vec. Star­ti­tup je plný hod­not­ných člán­kov, vďa­ka kto­rým sa môžeš naučiť nespo­čet­ne veľa vecí a lep­šie si nájsť mies­to v dob­rej fir­me. Ver, či nie, ale aj na Slo­ven­sku sa to dá.

Nech­cem pra­co­vať vo fir­me, čo keby začnem pod­ni­kať? 

foto: pixabay.com

V tom­to prí­pa­de to nie­ke­dy vyze­rá tak, že ti štát hádže pod nohy pole­ná a kom­pli­ku­je všet­ko čo sa len dá. Ak už máš veľa infor­má­cií a nevieš sa roz­hod­núť, pros­te to sprav. Mož­no zis­tíš, že to až také straš­né nie je. Ak si nevieš vybrať prá­cu a si maxi­mál­ne zanie­te­ný do nie­čo­ho, začni pod­ni­kať!

Len vo svo­jom oko­lí vidím toľ­ko nada­ných ľudí, kto­rí by aj chce­li ale boja sa nie­čo začať. V hla­ve si nastav plán, prí­pad­ne náj­di správ­nych ľudí a pus­ti sa do toho. Ak sa to nepo­da­rí zís­kaš skú­se­nosť a ak áno, dosta­neš život­nú ponu­ku po kto­rej si túžil. Máme oko­lo seba plno uni­kát­nych prí­rod­ných krás, môžeš ces­to­vať a pra­co­vať sám aj ako fre­e­lan­cer.

Viem, že kaž­dý zo dňa na deň prá­cu zme­niť nemô­že. To ale nezna­me­ná, že nemô­žeš na svo­jich snoch postup­ne pra­co­vať už teraz. Začni men­ší­mi krok­mi, pre­tvor ich v dob­ré zvy­ky a krá­čaj k tomu, po čom túžiš.

Tak nemaj strach zo zme­ny a staň sa zme­nou pre iných. Nemu­síš kvô­li tomu do sve­ta, dá sa to aj u nás. Začať môžeš naprí­klad vstú­pe­ním do mno­hých záuj­mo­vých komu­nít na face­bo­oku ako sú naprí­klad: Učí­me sa pod­ni­kať, Star­tu­pis­ti, Slo­ven­skí a Čes­kí dizaj­né­ri ale­bo Vývo­já­rimôžeš začať ponú­kať svo­ju prácu/služby v sku­pi­nách Sused­ská bur­za, Sused­ská obži­va či na strán­ke Jas­pra­vímMôžeš sa začať učiť prog­ra­mo­vať onli­ne na webe lear­n2co­de, naučiť sa mno­ho vecí o onli­ne mar­ke­tin­gu z you­tu­be kaná­lu Visi­bi­li­ty ale­bo jed­no­du­cho zájsť za slo­ven­ské hra­ni­ce inter­ne­tu a naučiť sa doslo­va čokoľ­vek z videí na You­Tu­be a množ­stva ďal­ších strá­nok.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Aapo Haa­pa­nen

Pridať komentár (0)