Na zmenu nikdy nie je neskoro ani na Slo­ven­sku

Michal Ochránek / 8. mája 2016 / Zo Slovenska

Mys­líš, že na Slo­ven­sku je málo mož­ností, tak zostá­vaš v práci, ktorá ťa ani nebaví. Pasívne sa pri­ze­ráš, ako sa z teba stáva cho­diaci auto­mat a postupne vypr­cháva aj moti­vá­cia k zmene. Fakt tu neexis­tuje viac mož­ností aj pre teba? Bola by škoda, keby ťa strach z nie­čoho nového zabrz­dil tam, kde nech­ceš byť.

Kla­sický život na Slo­ven­sku. Ako bez­sta­rostné dieťa sa hráš vonku a vymýš­ľaš veci, ktoré ťa bavia. Vní­maš život inten­zív­nej­šie ako dospelý, zau­jíma ťa všetko okolo teba. Zis­ťu­ješ čo viac a čo menej. Potom škôlka, škola a časom si možno tam, kde si ani nech­cel byť. Náš sys­tém je nasta­vený tak, že vypľúva ľudí so vše­obec­ným vzde­la­ním, ktorí nedos­tali pries­tor nájsť si vhodné zame­ra­nie pre uplat­ne­nie v živote.

zmena

foto: pixabay.com

Tak si po škole náj­deš prácu, naučíš sa ju vyko­ná­vať dobre a takto zostá­vaš pri­naj­lep­šom pár rokov nie­kde ani nevieš prečo. Neskôr iba zhod­no­tíš, že zare­zá­vaš v práci, ktorú robíš len kvôli výplate.

Mys­líš si, že keď ti ide dobre mal by si v nej pokra­čo­vať. Ale daj si otázku. Kto nie je dobrý v tom, čo vyko­náva denne? Den­ným tré­nin­gom sa z teba stane šikovný člo­vek v obore, ale je to vlastne to, čo chceš ?

Všade čítaš, že na Slo­ven­sku je málo pra­cov­ných prí­le­ži­tostí, tak sa zľak­neš a uspo­ko­jíš sa tým, čo máš. Veď môže byť aj hor­šie.

Skús polo­žiť sám sebe tieto otázky.

Čo by som robil, ak by som za každú čin­nosť dostal rov­nakú odmenu?

Pred­stav si, čo by si chcel robiť, bez ohľadu na peniaze. Neza­budni sa pýtať svojho vnútra, nedaj pries­tor myš­lien­kam iných ľudí, ktorí by si ťa možno vážili viac v tej, či onej pro­fe­sii. Veď vieš, že život je prí­liš krátky na to, aby si žil život iných. Neve­rím, že keby máme na výber, tak by každý chcel byť ria­di­teľ firmy, či top mana­žér. Dali sme si umelé nálepky jeden na dru­hého, ale zabudli sme žiť pre to, čo máme radi. Smer nasle­du­júci srdce je vždy ten správny. Aj keď chceš robiť navo­nok oby­čajnú prácu tak ju rob! Je len otázka času kedy sa vypra­cu­ješ a budeš v tom expert. A v tom je väč­šia hod­nota pre teba aj iných, keď robíš to, čo ťa napĺňa.

Musím robiť to, čo som vyštu­do­val?

To, že si vyštu­do­val hote­lovú aka­dé­miu nezna­mená, že tomuto odboru musíš zasvä­tiť celý život. Mys­lím si, že je dosť skoro, aby sa člo­vek, ktorý vychá­dza základnú školu roz­ho­dol pre smer, v kto­rom chce v budúc­nosti pra­co­vať. Roz­ho­dujú pre­dov­šet­kým rodi­čia, ale to, čo baví tvo­jich rodi­čov nemusí baviť auto­ma­ticky teba. Až časom zis­tíš v čom si pri­ro­dzene dobrý a k čomu ťa to ťahá, preto, ak to tak cítiš, zmeň smer čo naj­skôr.

Aké mož­nosti mám na Slo­ven­sku?

foto: unsplash.com

Žiješ v malej kra­jine, kde je ale dosť mož­ností. Nemaj strach klo­pať na dvere, skú­šať, padať a znovu vstá­vať. Ak nevieš s čím máš začať tak začni s hoci­čím. Čím hor­šiu prácu si vybe­rieš na začia­tok, tým skôr budeš chcieť vymys­lieť niečo, vďaka čomu sa z nej dosta­neš preč. Začni robiť 12 hodín v stoji, kde si rád, že stih­neš obed, aby ti z pásu neutiekli nedo­kon­čené súčias­tky ku kole­govi vedľa. Tento prí­klad je na začia­tok samoz­rejme extrém. Máme aj kva­litné firmy, v kto­rých môžeš osob­nostne rásť a kde ťa budú pova­žo­vať za kolegu a nie vec. Star­ti­tup je plný hod­not­ných člán­kov, vďaka kto­rým sa môžeš naučiť nespo­četne veľa vecí a lep­šie si nájsť miesto v dob­rej firme. Ver, či nie, ale aj na Slo­ven­sku sa to dá.

Nech­cem pra­co­vať vo firme, čo keby začnem pod­ni­kať? 

foto: pixabay.com

V tomto prí­pade to nie­kedy vyzerá tak, že ti štát hádže pod nohy polená a kom­pli­kuje všetko čo sa len dá. Ak už máš veľa infor­má­cií a nevieš sa roz­hod­núť, proste to sprav. Možno zis­tíš, že to až také strašné nie je. Ak si nevieš vybrať prácu a si maxi­málne zanie­tený do nie­čoho, začni pod­ni­kať!

Len vo svo­jom okolí vidím toľko nada­ných ľudí, ktorí by aj chceli ale boja sa niečo začať. V hlave si nastav plán, prí­padne nájdi správ­nych ľudí a pusti sa do toho. Ak sa to nepo­darí zís­kaš skú­se­nosť a ak áno, dosta­neš životnú ponuku po kto­rej si túžil. Máme okolo seba plno uni­kát­nych prí­rod­ných krás, môžeš ces­to­vať a pra­co­vať sám aj ako fre­e­lan­cer.

Viem, že každý zo dňa na deň prácu zme­niť nemôže. To ale nezna­mená, že nemô­žeš na svo­jich snoch postupne pra­co­vať už teraz. Začni men­šími krokmi, pre­tvor ich v dobré zvyky a krá­čaj k tomu, po čom túžiš.

Tak nemaj strach zo zmeny a staň sa zme­nou pre iných. Nemu­síš kvôli tomu do sveta, dá sa to aj u nás. Začať môžeš naprí­klad vstú­pe­ním do mno­hých záuj­mo­vých komu­nít na face­bo­oku ako sú naprí­klad: Učíme sa pod­ni­kať, Star­tu­pisti, Slo­ven­skí a Českí dizaj­néri alebo Vývo­járimôžeš začať ponú­kať svoju prácu/služby v sku­pi­nách Sused­ská burza, Sused­ská obživa či na stránke Jas­pra­vímMôžeš sa začať učiť prog­ra­mo­vať online na webe lear­n2code, naučiť sa mnoho vecí o online mar­ke­tingu z you­tube kanálu Visi­bi­lity alebo jed­no­du­cho zájsť za slo­ven­ské hra­nice inter­netu a naučiť sa doslova čokoľ­vek z videí na You­Tube a množ­stva ďal­ších strá­nok.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Aapo Haa­pa­nen

Pridať komentár (0)