Značka Atari je späť, no milov­ní­kov hier nepo­teší

Lýdia Repová / 11. júna 2016 / Business

Spo­loč­nosť Atari sa vra­cia po troch rokoch na scénu. No nie s novou her­nou kon­zo­lou.

Spo­loč­nosť Atari, ktorá bola v 70-tych rokoch minu­lého sto­ro­čia prie­kop­ní­kom v oblasti video­hier sa po troch rokoch, keďže v roku 2013 vyhlá­sila ban­krot, vra­cia späť na scénu. Avšak, nane­šťas­tie obľú­ben­com tejto značky, nebude vyrá­bať nové herné kon­zoly.

8761249310_19b2d5729b_b

foto: flickr.com

Atari sa roz­hodla, že začne vyrá­bať smart pro­dukty, ktoré nám budú pomá­hať v domác­nosti. Malo by sa jed­nať o pro­dukty rôz­neho druhu od jed­no­du­chých zaria­dení až po moder­ných pomoc­ní­kov. Atari sa bohu­žiaľ zatiaľ nevy­jad­rila kon­krétne o aké pro­dukty by sa malo jed­nať.

Ich návrat sa poda­ril aj vďaka spo­je­niu so spo­loč­nos­ťou Sig­fox, ktorá sa zaoberá vývo­jom pro­duk­tov využí­va­jú­cich inter­net. Vďaka tomu budú pou­ží­va­te­lia presne vedieť, kde sa ich zaria­de­nia nachá­dzajú a akú čin­nosť vyko­ná­vajú. Sig­fox sa zaoberá tak­tiež efek­tív­nym využí­va­ním ener­gií, z tohto by mala ťažiť aj samotná Atari, ktorá by mohla pred­sta­viť výrobky s dlh­šou výdr­žou baté­rií.

Spo­loč­nosť Sig­fox

LogoWood jpeg

foto: sigfox.com

Sig­fox bola zalo­žená v roku 2009 Lud­vic Le Moanom a Chris­tophe Four­te­tom. Patrí medzi líd­rov, ktorí sa zaobe­rajú inter­ne­to­vými pri­po­je­niami. Ich vysoko výkonný sys­tém posky­tuje jed­no­du­chý, eko­no­mický pre­nos malých množ­stiev dát. Ich tech­no­ló­gia sa zame­rala na IoT (Inter­net of Things). Sys­tém by mal rapídne pre­dĺžiť výdrž baté­rie pri­po­je­ných zaria­dení. Sig­fox aktu­álne patrí medzi prvú spo­loč­nosť, ktorá komerčne využíva pri­po­je­nie špe­ciálne pre IoT.

Spo­loč­nosť Atari

3214864378_c8f3c48b7f_b

foto: flickr.com

Atari bola súčas­ťou Info­gra­mes. Patrí medzi prie­kop­ní­kov v tvorbe počí­ta­čo­vých hier. Pred kra­chom sa veno­vala výrobe domá­cich her­ných kon­zol. Známa je aj pro­duk­ciou 8bi­to­vých počí­ta­čov a tak­tiež sa zapo­jila to výroby 16bi­to­vých počí­ta­čov Ata­riST. Vytvo­rila 64bi­tovú kon­zolu Atari Jaguar a prvú pre­nosnú kon­zolu Atari Lynx. No počas dru­hej polo­vice 90 rokov sa dostala do krízy, kedy nie­koľko krát zme­nila maji­teľa. V roku 2001 ešte vydala 3 nové hry, no potom sa odml­čala. V roku 2013 ofi­ciálne vyhlá­sila ban­krot, aby sa mohla po troch rokoch vrá­tiť.

Zdroj: gamespot.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr.com

Pridať komentár (0)