Zoot.cz zís­kal veľkú inves­tí­ciu vo výške 5,5 mil Eur!

Marek Schwarz / 21. január 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť 3TS Capi­tal Par­tners kúpila mino­ritný podiel v naj­väč­šom čes­kom inter­ne­to­vom obchode s módou Zoot.cz. Cena trans­ak­cie je 150 mili­ó­nov CZK. Zoot.cz chce do troch rokov dosiah­nuť obrat až 1,5 miliardy korún. Tržby spo­loč­nosti dosiahli vlani 220 mili­ó­nov korún, čo je viac ako dvoj­ná­so­bok oproti roku 2013. Urých­liť rast spo­loč­nosti má práve vstup inves­tora. Na stret­nutí s novi­nármi to pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ e-shopu Oldřich Bajer. Výšku podielu nespres­nil.

Inves­tí­cia nám pomôže ešte viac mútiť vody mód­neho trhu v Česku a na Slo­ven­sku, kto­rému chýba pes­trosť ponuky,” uvie­dol ria­di­teľ Zoot.cz Ladi­slav Trpák. Tento rok e-shop plá­nuje zdvoj­ná­so­biť obrat.

Spo­loč­nosť 3TS Capi­tal Par­tners vidí vo vstupe do Zoot.cz veľkú obchodnú prí­le­ži­tosť. “Malo­ob­chodný pre­daj módy sa rýchlo pre­súva do on-line pries­toru a trh stred­nej a východ­nej Európy je pri­pra­vený na rýchly rast v nie­koľ­kých najb­liž­ších rokoch. Touto ras­to­vou inves­tí­ciou s pote­še­ním pokra­ču­jeme v našich inves­tí­ciách v ČR,” uvie­dol par­tner firmy Jiří Beneš.

Zoot.cz vlani pre­dal viac ako 250.000 kusov oble­če­nia, počet zákaz­ní­kov vlani dosia­hol 100.000. Každý mesiac si ZOOT inter­ne­tovú stránku otvorí tak­mer 1,2 mili­óna uni­kát­nych náv­štev­ní­kov. E-shop má deväť kamen­ných pre­dajní, ktoré využíva 55 per­cent všet­kých zákaz­ní­kov a prejde cez ne viac ako polo­vica obratu spo­loč­nosti. Do budúc­nosti by chcel mať obchod pre­dajňu v kaž­dom kraj­skom meste v ČR aj na Slo­ven­sku.

zdroj: ČTK

Pridať komentár (0)