Zoot.cz zís­kal veľ­kú inves­tí­ciu vo výš­ke 5,5 mil Eur!

Marek Schwarz / 21. januára 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť 3TS Capi­tal Par­tners kúpi­la mino­rit­ný podiel v naj­väč­šom čes­kom inter­ne­to­vom obcho­de s módou Zoot.cz. Cena trans­ak­cie je 150 mili­ó­nov CZK. Zoot.cz chce do tro­ch rokov dosiah­nuť obrat až 1,5 miliar­dy korún. Trž­by spo­loč­nos­ti dosiah­li vla­ni 220 mili­ó­nov korún, čo je viac ako dvoj­ná­so­bok opro­ti roku 2013. Urých­liť rast spo­loč­nos­ti má prá­ve vstup inves­to­ra. Na stret­nu­tí s novi­nár­mi to pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ e-sho­pu Oldři­ch Bajer. Výš­ku podie­lu nespres­nil.

 

"Investícia nám pomôže ešte viac mútiť vody módneho trhu v Česku a na Slovensku, ktorému chýba pestrosť ponuky," uviedol riaditeľ Zoot.cz Ladislav Trpák. Tento rok e-shop plánuje zdvojnásobiť obrat.

Spoločnosť 3TS Capital Partners vidí vo vstupe do Zoot.cz veľkú obchodnú príležitosť. "Maloobchodný predaj módy sa rýchlo presúva do on-line priestoru a trh strednej a východnej Európy je pripravený na rýchly rast v niekoľkých najbližších rokoch. Touto rastovou investíciou s potešením pokračujeme v našich investíciách v ČR," uviedol partner firmy Jiří Beneš.

Zoot.cz vlani predal viac ako 250.000 kusov oblečenia, počet zákazníkov vlani dosiahol 100.000. Každý mesiac si ZOOT internetovú stránku otvorí takmer 1,2 milióna unikátnych návštevníkov. E-shop má deväť kamenných predajní, ktoré využíva 55 percent všetkých zákazníkov a prejde cez ne viac ako polovica obratu spoločnosti. Do budúcnosti by chcel mať obchod predajňu v každom krajskom meste v ČR aj na Slovensku.

zdroj: ČTK

Pridať komentár (0)