Zto­ho­ven otvára nový hac­ker place v Prahe

Martin Kráľ / 13. október 2014 / Tools a produktivita

Kre­a­tívno-akti­vis­tická sku­pina Zto­ho­ven otvo­rila v Prahe nový hac­ker space, kde sa chce zame­rať na nástroje typu Tor a Bit­co­iny.

V čes­kých Hole­šo­vi­cích vyrás­tol fungl nový hac­ker space suse­diaci s pro­mi­nent­ným klu­bom La fab­rika a ďal­šími novými kre­a­tív­nymi fir­mič­kami. V býva­lom prie­my­sel­nom parku vyrás­tol kom­plex Para­lelní Polis. Vysoké stropy, obrov­ské okná a 3 poscho­dia, by mali sta­čiť aj tým naj­ná­roč­nej­ším hac­ker fajnš­mek­rom — presne tí si potr­pia na 3 met­rové stropy :D. 

Celý pries­tor otvo­ril 3 denný Hac­ker Con­gress, kde sa vys­trie­dali nie­ktoré zau­jí­mavé mená z čes­kých inter­ne­to­vých hlbín. Bež­ným ľudom sa má takto uká­zať, ako sa dajú využiť nové tech­no­ló­gie 21. st. a šíriť osvetu o tech­no­lo­gic­kom pokroku.

Pre nás lai­kov bolo prvé stret­nu­tie s mož­nos­ťami tech­no­ló­gií fas­ci­nu­júce,” hovorí člen Zto­ho­ven Roman Týc. Ten spo­ločne so svo­jimi kole­gami na myš­lienke Para­lel­ného Polisu začal pra­co­vať asi pred tromi až štyrmi rokmi. “Boli sme vtedy na jed­nej akcii v Žiline, kde som sa prvý­krát stre­tol s hac­ke­rom,” spo­mína. Ten hac­ker, s kto­rým sa Roman stre­tol, bol známy Wil­der.

 

Samotný názov vymys­lel jeden z býva­lých čes­kých disi­den­tov Vác­lav Benda a mal zná­zor­ňo­vať vlastný malý para­relný svet v reál­nom svete. Pri vchode do Polisu náj­dete ban­ko­mat na Bit­co­iny, kto­rými si vo vnútri Polisu môžete nakú­piť občerstve­nie alebo nájomné do pries­to­rov. Práve táto vir­tu­álna mena, ktorá nepod­lieha žiad­nym štát­nym regu­lám a obme­dze­niam, má byť ces­tou ako vytvo­riť alter­na­tívny svet. 

Inšpi­ro­vali sme sa cyp­her­pun­kem. Cyp­her­pun­keri už nie­koľko rokov vyví­jajú rôzne šif­ro­va­cie nástroje a od roku 2009 pri­bu­dol aj Bit­coin. Vtedy si komu­nita uve­do­mila, že už exis­tujú tech­no­lo­gické nástroje, ktoré umož­nia sa od sys­tému odstri­hnúť,” vysvet­ľuje hac­ker s nic­kom Wil­der. “Para­lelní Polis má byť expe­ri­men­tom, či sa nám to podarí.”

Keďže celý place zalo­žili ľudia zo Zto­ho­ven, čo je z veľ­kej časti akti­vis­tická a kre­a­tívna orga­ni­zá­cia, patrí hac­ke­rom iba jedno poscho­die. Prav­de­po­dobne to nebude úplne ten kla­sický hac­ker space, aký si pred­sta­vu­jete — plný gee­kov. Určite sa nemá takto nahra­dzo­vať už dobre známy Brm­lab alebo podobné miesta. Tento pries­tor má byť sko­rej poli­ticky zame­raný a anga­žo­vaný. Ak by sme vychá­dzali z minu­lých pro­jek­tov Zto­ho­ven, kde naprí­klad zve­rej­nili tele­fóne čísla čes­kých poli­ti­kov, tak sa už cel­kom teším, čo sa tu uvarí ako ďal­šie.

Obme­dzo­va­nie slo­body a ďal­šie veci s tým spo­jené sa teraz bežne dejú aj v kyber­ne­tic­kom svete, len o tom bežní ľudia neve­dia. Sle­do­va­nie a moni­to­ro­va­nie sa deje na mno­hých fron­toch a z mno­hých dôvo­dov, ale tie dôvody nie sú sku­točné,” hovorí jeden z čle­nov Zto­ho­ven.

Z čoho bude Para­lerní Polis žiť? Pre­važne to má byť z člen­ských prís­pev­kov. No exis­tuje aj mož­nosť donor­ského prís­pevku, kde sa veľa čes­kých pod­ni­ka­te­ľov a miliar­dá­rov neos­tý­cha pri­dať ruku k dielu. Takýmto spô­so­bom pris­pie­vajú naprí­klad miliar­dár Karel Jane­ček, člen sku­piny J&T Štěpán Ašer, ria­di­teľ zo Sekyra Group Leoš Andrle, či inter­ne­tový pod­ni­ka­teľ Jan Barta.

Zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)