Zvolenská firma robí z plastu špeciálny asfalt. Píšu o nej aj zahraničné médiá

Lenka Sidorová / 3. januára 2019 / Tech a inovácie

  • Plas­tový od­pad sa dá vy­užiť na stavbu ciest či chod­ní­kov. Do­konca sú vraj lac­nej­šie a vy­dr­žia dl­h­šie
  • Do­ká­zala to aj zvo­len­ská firma Via­korp, ktorú si všimli aj za­hra­ničné mé­diá
  • Plas­tový od­pad sa dá vy­užiť na stavbu ciest či chod­ní­kov. Do­konca sú vraj lac­nej­šie a vy­dr­žia dl­h­šie
  • Do­ká­zala to aj zvo­len­ská firma Via­korp, ktorú si všimli aj za­hra­ničné mé­diá

Plas­tový od­pad je jed­ným z naj­väč­ších sú­čas­ných ne­pria­te­ľov Zeme. Európa sa­motná ho za za je­diný rok vy­pro­du­kuje okolo 26 mi­li­óno ton, pri­čom len tre­tina sa dá zre­cyk­lo­vať a re­cyk­lá­cia plastu je možná len 2 až 3-krát. Ide­álne je teda plasty ne­tvo­riť, lebo vždy na­po­kon skon­čia ako od­pad. Ale už keď ich toľko máme a kým z na­šej kul­túry ne­vy­miznú, nie­ktoré firmy ich po­ňali ako prí­le­ži­tosť.

Už dáv­nej­šie sa v za­hra­ničí ob­ja­vil ná­pad, sta­vať z plas­to­vého od­padu cesty. Náj­deš ich v An­glicku, Bah­raine aj v Tu­recku.Tento re­vo­lučný trend už máme aj na Slo­ven­sku – pri­niesla ho firma Via­korp zo Zvo­lena, ktorá zau­jala do­konca aj bel­gické mé­diá.

Via­korp vy­rába z re­cyk­lo­va­ných PET fliaš, vre­cú­šok a kra­bíc špe­ciálny as­falt. Po „plas­to­vej ceste“ sa mô­žeš po­vo­ziť v ok­rese Lu­če­nec, kde sa na­chá­dza prvá ta­káto vo­zovka.

„Plasty sa zre­cyk­lujú a pre­me­nia na gra­nu­lát. Z neho sa po­tom 20 per­cent po­u­žije v as­falte,” vy­svet­ľuje por­tál RTBF.

Stavba ciest z plas­to­vého gra­nu­látu je tiež lac­nej­šia a eko­lo­gic­kej­šia. „Je­den ki­lo­me­ter cesty ob­sa­huje mi­li­óny plas­to­vých vre­cú­šok,“ píše RTBF. Sa­mosprávy by ta­ký­mito ces­tami do­ká­zali ušet­riť aj mi­li­óny eur.

Re­dak­cia Star­ti­tup zis­ťuje ďal­šie in­for­má­cie o čin­nosti firmy Via­korp. 

Pridať komentár (0)